• logo
 • osnovna stranica
 • Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Odnosi s javnošću
 • Pristup informacijama
 • Pravilnik o postupanju po zahtjevu za pristup informacijama u VSTV-u BiH

  Pravilnik o postupanju po zahtjevu za pristup informacijama u VSTV-u BiH

  Na osnovu člana 16. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), člana 12. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 44/09, 28/10 i 58/10), te u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 28/00, 45/06 i 102/09), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 2. septembra 2010. godine, usvojilo

  PRAVILNIK
  o postupanju po zahtjevu za pristup informacijama
  - Integralni tekst-

  Član 1.
  (Predmet pravilnika)

  Ovim pravilnikom se reguliše postupak rješavanja po zahtjevima za pristup informacijama koje su pod kontrolom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijeće/VSTV).

  Član 2.
  (Proslijeđivanje zahtjeva u rad)

  Primljeni zahtjevi za pristup informacijama će se bez odlaganja dostaviti službeniku za odnose sa javnošću i protokol VSTV-a u rad, kao i šefu Kabineta Predsjedništva VSTV-a BiH, radi informacije.

  Član 3.
  (Informacije dostupne javnosti)

  Ukoliko se radi o informaciji koja je na neki način već dostupna javnosti, službenik za odnose sa javnošću i protokol će o tome upoznati podnosioca zahtjeva. 

  Član 4.
  (Obrada zahtjeva)

  1. Službenik za odnose sa javnošću i protokol u Kabinetu Predsjedništva VSTV-a BiH će obradu zahtjeva i izradu nacrta rješenja za pristup informacijama vršiti pod nadzorom šefa Kabineta Predsjedništva VSTV-a BiH.
  2. Službenik za odnose sa javnošću i protokol će, samo u izuzetnim slučajevima, u kojima se radi o nekom spornom pitanju ili ukoliko se radi o pitanju koje nije bilo predmet ranijih zahtjeva za pristup informacijama, nacrt rješenja dostaviti Odjelu za pravna pitanja Sekretarijata VSTV-a BiH, radi davanja mišljenja i komentara.
  3. Organizacione jedinice VSTV-a dužne su službeniku za odnose sa javnošću i protokol dostaviti tražene informacije u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 7 dana od dana kada su zatražene, odnosno najkasnije 10 dana kada su u pitanju podaci koje dostavlja Odjel za pravosudnu analitiku i izvještavanje, a odnose se na složenije analize statističkih podataka koje se ne mogu dobiti direktno iz CMS/TCMS izvještaja.
  4. Za tačnost dostavljenih podataka iz stava (3) ovog člana odgovoran je rukovodilac organizacione jedinice Sekretarijata VSTV-a BiH koja je dostavila tražene informacije.
  5. U slučaju da se zahtjev za pristup informacijama odbija u potpunosti ili djelimično, nadležne organizacione jedinice Sekretarijata VSTV-a BiH obavezne su dostaviti detaljno obrazloženje razloga nedostavljanja i navesti sve pravne osnove za isto.

  Član 5.
  (Odlučivanje o zahtjevu)

  (1) O zahtjevu za pristup informacijama odlučuje predsjednik Vijeća u formi rješenja.

  (2) Prilikom odlučivanja o zahtjevu za pristup informacijama, predsjednik, odnosno Vijeće će se pridržavati relevantnih odredaba Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini, Indeksa registra informacija pod kontrolom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i Vodiča za pristup informacijama Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.

  Član 6.
  (Odlučivanje o žalbi)

  (1) O žalbi protiv prvostepenog rješenja odlučuje Vijeće.

  (2) U izuzetnim slučajevima, kada Vijeće nije u prilici održati sjednicu, odluku o žalbi će donijeti Predsjedništvo Vijeća, o čemu će Vijeće biti obaviješteno na prvoj narednoj sjednici.

  (3) U slučajevima iz stava (1) i (2) ovog člana predsjednik Vijeća, odnosno član Predsjedništva VSTV-a BiH koji je u ime predsjednika Vijeća potpisao prvostepeno rješenje, se izuzima.

  Član 7.
  (Statistički podaci)

  Službenik za odnose sa javnošču i protokol će redovno pod nadzorom šefa Kabineta Predsjedništva pripremati izvještaj o statističkim podacima iz člana 20. stav 1. c) Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini, koji će se dostavljati Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i ombudsmenu.

  Član 8.
  (Prestanak važenja ranijeg pravilnika)

  Stupnjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupanju po zahtjevu za pristup informacijama broj VSTV-07-0669-28072005 od 14.7.2005. godine.

  Član 9.
  (Stupanje na snagu)

  Ovaj pravilnik stupa na snagu danom usvajanja i isti će se objaviti na službenoj web stranici VSTV-a.

   

  Broj: 08-02-3075/2010                                                                                                                     Predsjednik

  Sarajevo, 2. septembar 2010. godine                                                                                          Milorad Novković

  MP

  ___________________________________

  [1] Integralni tekst sadrži tekst Pravilnika o pristupu informacijama, broj 08-02-3075/2010 usvojen na sjednici Vijeća održanoj 2.9.2010. godine, tekst Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju po zahtjevu za pristup informacijama usvojen na sjednici Vijeća održanoj 24.09.2013. godine broj: 08-02-3645/2013 (tekst u italic-u), tekst Pravilnika o dopuni Pravilnika o postupanju po zahtjevu za pristup informacijama koji je Vijeće usvojilo na sjednici održanoj 22.01.2014. godine broj: 08-02-388-1/2014 (tekst podvučen) i tekst Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju po zahtjevu za pristup informacijamama koje je Vijeće usvojilo na sjednici održanoj 29.9.2021. godine broj 08-07-2-3459/2021 (tekst boldiran)

  521 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1