• logo
 • osnovna stranica
 • High Judicial and Prosecutorial Council of Bosnia and Herzegovina

  Go to main content
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Activities
 • Integrity of holders of judicial office
 • Ethics and ethical codes of judges and prosecutors

  Etika i etički kodeksi sudija i tužilaca

  04.11.2022.

  S ciljem jačanja profesionalnog ponašanja i integriteta sudija i tužilaca, kontinuirano se provode aktivnosti na praćenju primjene kodeksâ sudijske i tužilačke etike, propisa o sprečavanju sukoba interesa u pravosuđu, te usvajanja i poštivanja planova integriteta sudova i tužilaštava, kako sa aspekta profesionalnosti i etičnosti sudija i tužilaca, tako i poštivanja njihovog integriteta kao nosilaca pravosudne funkcije.

  Ključne institucije koje su zadužene da osiguraju da pravosuđe u Bosni i Hercegovini funkcioniše u skladu sa najvišim etičkim standardima su Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine i Ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, te centri za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

  Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine definiše etičke standarde koji su obavezujući za nosioce pravosudne funkcije i koji su sadržani u Zakonu o Visokom sudskom i tužilačkom vijeće Bosne i Hercegovine, te kodeksima sudijske i tužilačke etike, ali i drugim dokumentima za njihovu primjenu i provedbu, kao što su Smjernice za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu Bosne i Hercegovine.

  Ovlaštenja u ovoj oblasti Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine provodi putemStalne komisije za etiku, integritet i odgovornost sudija i tužilaca,koja je zadužena za praćenje primjene ovih propisa sa aspekta pravosudne etike, nezavisnosti pravosuđa i spojivosti obavljanja drugih funkcija i aktivnosti sa pravosudnom funkcijom.

  Kodeksi sudijske i tužilačke etike služe da nosioce pravosudnih funkcija podsjete na ključne principe pravosudne etike i da ih usmjere kako da ih primjenjuju u praksi, te da nosiocima pravosudnih funkcija pruže potrebne informacije kako bi na svakodnevnom nivou i pred različitim etičkim izazovima mogli donositi pravilne odluke.

  Kada su u pitanju dodatne aktivnosti koje sudije i tužioci mogu obavljati uz naknadu, dozvoljene aktivnosti se odnose na pružanje usluga edukacije u oblasti prava, autorske radove, članstvo u komisijama za oblast pravosuđa, kao što je polaganje pravosudnog ispita i sl.

  Više informacija o etici i etičkim kodeksima sudija i tužilaca možete pronaći u nastavku ili pratećim dokumentima:

   Kodeks sudijske etike - integralni tekst
   Kodeks tužilačke etike - integralni tekst
   Najčešće postavljena pitanja i odgovori VSTV BIH u oblasti etike i integriteta NPF
   Sažeci odgovora VSTV BIH u oblasti etike i integriteta NPF
   Preliminarna analiza - Instrumenat za praćenje primjene smjernica za sprečavanja sukoba interesa u pravosuđu za 2021. godinu
   Javni istupi nosilaca pravosudne funkcije i korištenje društvenih mreža - Analiza i preporuke
   Smjernice za nosioce pravosudne funkcije prilikom istupanja u javnosti i korištenja društvenih mreža
  PDF dikument Dijagram toka - Procjena da li je počinjena povreda etičkih kodeksa za sudije i tužioce
   Komparativni pregled regionalnih i međunarodnih resursa za efikasnu komunikaciju i razmjenu informacija o etičkim dilemama
   Analiza instrumenata za praćenje primjene smjernica za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu
   Model etičkog kodeksa za uposlenike
   Pojmovnik etike i integriteta u pravosuđu
  • 1 - 1 / 1
  • 1