• logo
 • osnovna stranica
 • Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Odnosi s javnošću
 • Pristup informacijama
 • Vodič za pristup informacijama

  Vodič za pristup informacijama

  Uvodne napomene

  Ovaj vodič urađen je kako bi pomogao podnositeljima zahtjeva u ostvarivanju prava pristupa informacijama u skladu s odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 28/00, 45/06, 102/09, 62/11 i 100/13 - u daljnjem tekstu: ZOSPI).

  Vodič pomaže saznati više o tome kako možete pristupiti informacijama koje su u posjedu i pod kontrolom Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH (u daljnjem tekstu: VSTVBiH).

  Ovaj vodič daje informacije o pravima u skladu sa ZOSPI-jem, i tako da:

  • sadrži jednostavne instrukcije za sačinjavanje i podnošenje zahtjeva;
  • obavještava podnositelja zahtjeva o proceduri i rokovima kojih se VSTVBiH mora pridržavati tijekom obrade zahtjeva za pristup informacijama;
  • obavještava podnositelja zahtjeva o okolnostima pod kojima pristup zahtijevanoj informaciji može biti uskraćen;
  • sadrži upute o podnošenju žalbi i rokovima za podnošenje žalbi na odluke koje su donesene u skladu sa ZOSPI-jem;
  • upućuje na ovlaštena lica za informiranje i informacijske telefone na koje se podnositelj zahtjeva može obratiti kako bi se olakšao pristup informacijama i sadrži popis informacija potrebnih za obraćanje VSTVBiH,
  • sadrži unificirani obrazac zahtjeva za pristup informacijama,
  • regulira troškove umnažanja zahtijevanih informacija, i
  • upućuje na Indeks registar VSTVBiH i na način pristupa Registru.

  Korisnici Vodiča VSTVBiH za pristup informacijama mogu davati preporuke i sugestije koje bi doprinijele poboljšanju njegovog slijedećeg izdanja.

  Koje vrste informacija se mogu dobiti

  ZOSPI u Bosni i Hercegovini jamči svakom fizičkom i pravnom licu pristup informacijama koje su pod kontrolom VSTVBiH. Prije uspostavljanja kontakta preporučuje se konzultiranje Indeksa registra VSTVBiH.

  U pravilu, VSTVBiH će odobriti pristup informacijama, osim u iznimnim okolnostima utvrđenim ZOSPI-jem. U slučaju dileme o tome posjeduje li VSTVBiH traženu informaciju, a koja je u svezi s ovlastima VSTVBiH, može se kontaktirati službenik za informiranje koji je dužan dati upute.

  Postupak pristupa informacijama

  Prije nego što se podnese zahtjev za pristup informacijama treba pokušati tražene informacije dobiti na neformalan način.

  U slučaju kada postoji visoka razina pouzdanosti da VSTVBiH raspolaže traženom informacijom, a prije podnošenja formalnog zahtjeva za pristup informacijama, potrebno je doći u doticaj s licem za informiranje, kako bi se, na neformalan način, pokušalo doći do potrebne informacije. Ako se do potrebne informacije ne dođe na jednostavniji, neformalni način, u tom slučaju može se podnijeti formalan zahtjev VSTVBiH.

  Adresa i informacije za VSTVBiH

  Adresa za podnošenje formalnog zahtjeva za pristup informacijama:

  Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine
  Kraljice Jelene 88
  71000 Sarajevo BiH
  Telefon: +387 (0)33 704 604
  Telefaks: +387 (0)33 707 550
  Elektronska pošta: vstvpress@pravosudje.ba ili vstvbih@pravosudje.ba
  Web: https://vstv.pravosudje.ba/, www.pravosudje.ba
  Kontakt osoba: Edisa Šikalo, službenik za informiranje

  Planiranje zahtjeva za pristup informacijama

  Prije podnošenja formalnog zahtjeva za pristup informacijama neophodno je pažljivo isplanirati i utvrditi informacije koje se žele dobiti i predvidjeti iznos eventualno potrebnih financijskih sredstava neophodnih za umnažanje zahtijevanih dokumenata.

  Poželjno je prethodno utvrditi radi li se o informacijama kojima pristup nije ograničen ili zabranjen.

  Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

  Nakon što je pažljivo isplaniran, formalni zahtjev za pristup informacijama u formi obrasca, podnosi se u VSTVBiH. Zahtjev za pristup informacijama naslovljava se na lice za informiranje, a može se dostaviti osobno uz potpis, putem pisarnice VSTVBiH uz prijemni štambilj, poštom preporučeno, telefaksom ili elektronskom poštom.

  Dostavljanje zahtjeva treba izvršiti tako da se na odgovarajući način osigura dokaz o podnošenju - konfirmacija s oznakom datuma podnošenja zahtjeva.

  Zahtjev se podnosi na jednom od jezika koji su u službenoj uporabi u BiH.

  U zahtjevu treba jasno definirati ono što se želi saznati. Potrebno je navesti naziv traženog dokumenta, datum njegovog nastanka, autora, adresanta, ili dati bilo kakve druge podatke koji bi omogućili VSTVBiH što lakše pronaći dokumente koji sadrže tražene informacije.

  Ako zahtjev nije podnesen u propisanoj formi i ne sadrži podatke koji mogu identificirati traženu informaciju, VSTVBiH će u roku od osam dana zaključkom obavijestiti podnositelja zahtjeva kako njegov zahtjev ne može biti obrađen iz navedenih razloga.

  Kako postupiti u situaciji kada VSTVBiH ne posjeduje informaciju

  U slučaju kada VSTVBiH nema informaciju traženu zahtjevom, kao i u slučaju da nema pristup traženoj informaciji, obvezno je najkasnije osam dana po prijemu, zahtjev proslijediti onoj instituciji ili pravnom licu koje može po tom zahtjevu postupiti. O tome VSTVBiH pismeno, zaključkom, obavještava podnositelja zahtjeva.

  Rok za dobivanje informacije

  U roku od 15 dana po prijemu zahtjeva VSTVBiH je dužno obavijestiti podnositelja zahtjeva o tome je li mu pristup informacijama odobren ili odbijen.

  U slučaju izuzetaka i potrebe ispitivanja povjerljivih komercijalnih informacija i ispitivanja javnog interesa, rok se može, u skladu sa ZOSPI-jem, produžiti. Podnositelj zahtjeva mora se obavještavati o svim radnjama i razlozima produženja roka.

  Pristup informacijama

  Kada VSTVBiH odobri pristup traženim informacijama u cijelosti ili djelomično, o tome rješenjem obavještava podnositelja zahtjeva. Rješenjem se utvrđuje mogućnost osobnog pristupa i uvida u informacije u prostorijama VSTVBiH u vrijeme koje odgovara i podnositelju zahtjeva i uposlenom osoblju, ili će, pod uvjetom da je informacija kraća od dvadeset strana, dostaviti informaciju u pisanoj formi podnositelju zahtjeva.

  U skladu s odobrenim zahtjevom, VSTVBiH obavještava podnositelja zahtjeva o mogućnosti dobivanja preslike tražene informacije, ako je informacija duža od dvadeset strana, nakon izvršene uplate naknade troškova umnažanja.

  Troškovi umnažanja

  U skladu sa Zakonom, VSTVBiH ne naplaćuje naknade za podnošenje ZOSPI zahtjeva ili za pisana obavještenja u smislu ZOSPI-ja, dok se naknada za izvršene usluge umnažanja naplaćuje u skladu s Odlukom Vijeća ministara BiH o troškovima umnažanja zahtijevanih informacija u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 12/01, i 72/19 ) i to:

  • 0,50 KM za svaku stranicu standardnog formata,
  • 10 KM po CD-u za elektronsku dokumentaciju.

  Prvih dvadeset strana umnažanja materijala standardnog formata je besplatno, a za sve druge tražene informacije s većim brojem strana podnositelj zahtjeva plaća unaprijed.

  Uskraćivanje pristupa informacijama VSTVBiH i utvrđivanje kategorija izuzetka

  ZOSPI daje pravo tražiti pristup bilo kojoj informaciji koja je pod kontrolom VSTVBiH. Samo u izuzetnim okolnostima, izričito predviđenim ZOSPI-jem, VSTVBiH neće odobriti pristup traženim informacijama, i to u slučaju sljedeće tri kategorije informacija.

  Prva kategorija izuzetaka odnosi se na funkcije VSTVBiH kao javnog organa. U smislu ove kategorije, izuzetak može biti utvrđen, kada bi otkrivanje informacija izazvalo značajne štete po legitimne ciljeve sljedećih kategorija u Bosni i Hercegovini:

  • zaštitu javne sigurnosti;
  • interese obrane i sigurnosti;
  • vanjsku politiku;
  • interese monetarne politike;
  • sprečavanje kriminala i svako otkrivanje kriminala; i
  • zaštitu procesa donošenja odluke javnog organa.

  Druga kategorija izuzetaka odnosi se na slučaj kada zahtjev za pristup informacijama uključuje povjerljive komercijalne interese treće strane, čije bi objavljivanje moglo uzrokovati štetu trećoj strani.
  Treća kategorija izuzetaka odnosi se na opravdanu zaštitu privatnosti trećeg lica.
  Bez obzira na navedene izuzetke, VSTVBiH će objaviti traženu informaciju ako je to opravdano javnim interesom, pod uvjetima i u proceduri utvrđenoj članom 9. ZOSPI-ja.

  Zaštita prava u slučaju kada pristup informacijama nije odobren

  Ako VSTVBiH odbije pristup traženoj informaciji, djelomično ili u cijelosti, o tome će podnositelja zahtjeva obavijestiti rješenjem u roku od 15 dana po prijemu zahtjeva.

  U rješenju će se navesti razlozi odbijanja pristupa informaciji, zakonska osnova za status izuzeća informacija, sva materijalna pitanja koja su važna za odluku, te uputiti podnositelja zahtjeva o pravu na ulaganje žalbe.

  U navedenom slučaju podnositelj zahtjeva može:

  • uložiti upravnu žalbu na takvu odluku
  • slučaju nezadovoljstva podnositelja zahtjeva povodom odluke po žalbi, može pokrenuti upravni spor pred Sudom BiH i/ili
  • obratiti se Ombudsmenu BiH u bilo kojoj fazi postupka.

  Pristup osobnim informacijama

  ZOSPI predviđa posebnu proceduru za pristup osobnim informacijama, odnosno informacijama koje se tiču privatnog života. Kao dodatak općim zahtjevima vezanim za zahtjeve za pristup informacijama, važno je istaći da pristup osobnim informacijama može tražiti osobno samo lice na koje se odnose tako što će vlastoručno potpisati zahtjev i predočiti važeći identifikacijski dokument s fotografijom. Zahtjev može podnijeti i zakonski zastupnik, odnosno punomoćnik lica na koje se lične informacije odnose. Zakonski zastupnik i punomoćnik dužni su predočiti važeće dokaze o statusu zakonskog zastupnika ili punomoćnika, kao i presliku važećeg identifikacijskog dokumenta s fotografijom lica koje zastupa, te predočiti svoje važeće identifikacijske dokumente s fotografijom.

  ZOSPI daje pravo kojim se osigurava da osobne informacije, koje su pod kontrolom javnog organa, budu točne, aktualne, kompletne, relevantne za zakonito korištenje zbog kojeg su pohranjene, te da na bilo koji drugi način nisu pogrešne.

  Nakon pristupanja osobnoj informaciji, može se zahtijevati izmjena, dopuna ili davanje komentara, koji se dodaje na osobne informacije. Zahtjevi za izmjene ili dopune osobnih podataka nisu vremenski ograničeni. Ukoliko utvrdi kako nisu ispunjeni zakonski uvjeti u pogledu točnosti, aktualnosti, relevantnosti za zakonito korištenje zbog kojeg su pohranjeni, ili utvrdi kako su na bilo koji drugi način pogrešni, javni organ može rješenjem odbiti zahtijevanu izmjenu ili dopunu osobnih podataka. Takvo rješenje sadrži i pouku o pravnom lijeku.

  • 1 - 1 / 1
  • 1