• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Mostaru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Sudbena odjeljenja

  Sudska odjeljenja

  U Općinskom sudu u Mostaru su obrazovane osnovne i unutarnje organizacijske jedinice.

  Osnovne organizacijske jedinice su:

  - Sektor sudaca i sudskih stručnih suradnika
  - Odjeljenje sudske uprave
  - Kabinet predsjednika suda
  - Zemljišnoknjižni ured
  - Registar pravnih osoba


  Sektor sudaca i stručnih suradnika

  Radi ostvarivanja funkcije suđenja i odlučivanja o predmetima iz iste pravne oblasti, praćenja i proučavanja društvenih odnosa, pojava i problema sudske prakse u osnovnoj organizacionoj jedinici Sektor sudaca i sudskih stručnih suradnika Općinskog suda u Mostaru osnivaju se sudbena odjeljenja i to:

  - parnično odjeljenje
  - izvanparnično odjeljenje
  - kazneno odjeljenje
  - gospodarsko odjeljenje
  - prekršajno odjeljenje

  Parnično odjeljenje sudi u prvom stupnju u svim građanskim sporovima u parničnom postupku.                                                                 

  Vanparnično odjeljenje sudi u  prvom stupnju u vanparničnim i ovršnim postupcima.

  Kazneno odjeljenje obavlja poslove suđenja u prvom stupnju  kao i druge poslove u kazneno-pravnoj oblasti u okviru nadležnosti suda utvrđenoj Zakonom o sudovima u Federaciji BiH.

  Gospodarsko odjeljenje sudi u prvom stupnju u svim gospodarskim sporovima i privrednim prijestupima i provodi postupak stečaja i likvidacije u okviru nadležnosti suda utvrđenoj Zakonom o sudovima F BiH.

  Prekršajno odjeljenje sudi u prvom stupnju u svim prekršajnim predmetima i odlučuje o zahtjevima za ponavljanje prekršajnog postupka.Prekršajno odjeljenje Općinskog suda u Mostaru nadležno je za postupak u prekršajnim predmetima iz oblasti poreza i carina za područje cijelog Hercegovačko-neretvanskog kantona.


  Odjeljenje sudske uprave

  Odjeljenje sudske uprave obavlja poslove kojima se obezbjeđuju uslovi za pravilan rad i poslovanje suda, a naročito:

  - organiziranje unutarnjeg poslovanja u sudu
  - staranje da se poslovi u sudu vrše uredno i pravovremeno
  - osiguravanje uvjeta za rad sudaca i ostalih uposlenika suda
  - obavljanje poslova u svezi s ostarivanjem prava, obveza i odgovornosti sudaca i ostalih uposlenika suda
  - vođenje statistike i izrada izvješća o radu suda
  - poslove pozivanja i raspoređivanja sudaca-porotnika
  - poslove u svezi sa stalnim sudskim tumačima i vještacima
  - poslove ovjere isprava namijenjenih za uporabu u inozemstvu i ostale vrste ovjera iz nadležnosti suda
  - poslove u svezi sa pritužbama na rad suda
  - poslove u svezi  održavanja zgrade,  nabavke i održavanja opreme i ostalih materijalno-tehničkih sredstava suda
  - poslove koji se odnose na materijalno-financijsko poslovanje suda
  - potpora i briga o stalnom stručnom usavršavanju sudaca, stručnih suradnika, državnih službenika i namještenika
  - organiziranje knjižnice suda sa stručnom literaturom
  - poslove u svezi sudjelovanja u projektima koji doprinose provedbi reforme pravosuđa
  - poslove u svezi obveza prema Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću BiH , drugim organima i institucijama

  Unutanji ustroj sudske uprave

  Odjeljenje sudske uprave u svom sastavu ima unutarnje organizacijske jedinice i to:

  - pisarnica
  - računovodstvo
  - odsjek asistenata sudaca
  - odsjek ostalih pomoćno-tehničkih i pomoćnih poslova

  1. Pisarnica

  Pisarnica suda obavlja poslove prijema,  otpreme  i administrativno-tehničkog postupanja  sa svim vrstama pismena u sudu sukladno Pravilniku o organizaciji i načinu unutarnjeg poslovanja u sudovima Hercegovačko-neretvanske županije, te primjenjuje projekte u svezi unapređenja rada suda.

  2. Računovodstvo

  Računovodstvo vrši sve poslove koji se odnose na proračunsko i vanproračunsko financijsko i materijalno poslovanje suda,  sukladno sa Zakonom o riznici Federacije BiH („Službene novine F BiH“ broj 19/03) i Zakonom o računovodstvu F BiH („Službene novine F BiH“ broj 2/95, 14/97 i 12/98).

  3. Odsjek asistenata sudaca

  Odsjek asistenata sudaca obavlja sve poslove u svezi rada po predmetima kod sudaca po prijepisu ili diktatu kao i druge prateće administrativne poslove u svezi rada kod sudaca prema rasporedu poslova uključujući snimanja suđenja u sudnicama.

  4. Odsjek ostalih pomoćno-tehničkih i pomoćnih poslova

  Odsjek ostalih pomoćno-tehničkih i pomoćnih poslova obavlja poslove  u svezi nabavke materijala i opreme, održavanja zgrade, opreme, vozila, čistoće u sudu, kurirske poslove, kao i poslove  telefonskih i poštanskih usluga za potrebe suda.
   

  Kabinet predsjednika suda

  Djelokrug  rada osnovne organizacione jedinice Kabineta predsjednika suda je:

  - osiguranje uvjeta i koordinacija rada između predsjednika suda i organizacijskih jedinica
  - obavljanje poslova analize rada između i poslovanje poslovanja organizacijskih jedinica i ukupnog poslovanja suda
  - praćenje pojedinačnih normi sudaca i ukupno izvršenje normi u sudu
  - uspostavljanje i razvijanje komunikacijskog sustava i održavanje istih
  - statističke analize i proučavanje kretanja predmeta i predlaganje unapređenja rada u sudu
  - odnosi sa javnošću i informiranje
  - poslove izvršenja kaznenih sankcija
  - organizovanja stručnog obrazovanja sudaca, stručnih suradnika, pripravnika i ostalih zaposlenih
  - pružanje cjelokupne administativne, tehničke, pravne i savjetodavne potpore predsjedniku suda
  - koordinacija primjene i razvijanja sustava za upravljanje predmetima (CCMS-a) u suradnji sa Visokim sudbenim i tužiteljskim vijećem BiH
  - administrativni poslovi pozivanja i upućivanja osuđenih lica na izdržavanje kazne zatvora, izvršenje mjera sigurnosti, odgojnih mjera, izdržavanje maloljetničkog zatvora
  - drugi poslovi koji su usko vezani za Kabinet predsjednika suda.

  Kabinet predsjednika suda opslužuje i tajnika suda u dijelu administrativno-tehničkih poslova i poslova koje tajnik suda vrši neposredno i u dijelu rukovođenja.


  Zemljišnoknjižni ured

  Zemljišnoknjižni ured kao osnovna organizacijska jedinica vodi zemljišne knjige odnosno knjige položenih ugovora o nekretninama,  provodi odluke suda i drugih organa u svezi sa nekretninama, donosi rješenja i izdaje uvjerenja o zemljišnoknjižnom stanju i obavlja druge poslove  u svezi nekretnina.


  Registar pravnih osoba

  Registar pravnih osoba kao osnovna organizacijska jedinica se izjednačava sa odjelom i obavlja poslove upisa u sudski registar gospodarskih društava i drugih pravnih osoba na teritoriji Federacije BiH za koje je zakonom Federacije BiH i Županije predviđeno da se upisuju u sudski registar.
  Poslove suca na registru pravnih lica obavljaju suci koje svojom odlukom odredi predsjednik suda.

  2270 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1