• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Mostaru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nadležnost suda

  Mjesna nadležnost

  Općinski sud u Mostaru obavlja poslove iz nadležnosti općinskih sudova  za područje Grada Mostara i područje općine Čitluk.
  Gospodarsko odjeljenje je mjesno nadležno za područje cijele Hercegovačko-neretvanske županije.
  Prekršajno odjeljenje Općinskog suda u Mostaru nadležno je za postupak u prekršajnim predmetima iz oblasti poreza i carina za područje cijele Hercegovačko-neretvanske županije.
  Registar pravnih osoba je nadležan za poslove upisa u sudski registar godpodarskih društava i drugih pravnih osoba kako je predviđeno Zakonom Federacije BiH za područje Hercegovačko-neretvanske županije.


  Stvarna nadležnost

  Općinski sud u Mostaru je nadležan:

  kaznenim predmetima:

  a) da  sudi u prvom stupnju:
  - za kaznena djela za koja je Zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina, ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda,
  - za kaznena djela za koja je posebnim zakonom određena nadležnost općinskog suda,
  - za kaznena djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio naležnost na općinski sud,
  - u svim kaznenim postupcima protiv maloljetnika
  b) da postupa tijekom istrage i nakon podizanja optužnice sukladno Zakonu
  c) da odlučuje o izvanrednim pravnim lijekovima kada je to Zakonom predviđeno
  d) da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera sigurnosti i pravnih posljedica osude, na temelju sudske odluke i
  e) da postupa po molbama za pomilovanje, sukladno Zakonu

  U građanskim predmetima nadležan je da u prvom stupnju sudi:
  a) u svim građanskim sporovima
  b) u izvanparničnom postupku

  U gospodarskim predmetima nadležan je da u prvom stupnju sudi:
  a) u sporovima koji se odnose na prava i obveze po osnovi pravnog prometa roba, usluga, vrijednosnih papira, vlasničkih i drugih stvarnih prava na nekretninama te na prava i obveze proistekle iz vrijednosnih papira u kojima su obje stranke u postupku pravna osoba ili fizička osoba koja, u svojstvu samostalnoga poduzetnika ili u drugom svojstvu,  obavlja gospodarsku ili drugu registriranu djelatnost u obliku osnovnog ili dopunskog zanimanja,
  b) u sporovima koji se odnose na brodove i na plovidbu morem i unutarnjim vodama te sporovima na koje se primjenjuje plovidbeno pravo, osim sporova o prijevozu putnika,
  c) u sporovima koji se odnose na zrakoplove te u sporovima na koje se primjenjuje zrakoplovno pravo, osim sporova o prijevozu putnika,
  d) sporove iz autorskog prava, srodnih prava i prava idustrijskog vlasništva,
  e) sporove nastale povodom djela za koja se tvrdi da predstavljaju nelojalnu konkurenciju ili monopolistički sporazum,
  f) gospodarske prijestupe i
  g) u postupku stečaja i likvidacije, sukladno Zakonu, kao i u svim sporovima koji nastanu u tijeku i povodom provođenja postupka stečaja i likvidacije.

  U prekršajnim predmetima u prvom stupnju sudi:
  a) u svim prekršajnim predmetima
  b) odlučuje o zahtjevima za ponavljanje prekršajnog postupka.

  Prekršajno odjeljenje Općinskog suda u Mostaru nadležno je za postupak u prekršajnim predmetima iz oblasti poreza i carina za područje cijele Hercegovačko-neretvanske županije.

  U drugim predmetima:
  a) da provodi ovršni postupak, ako Zakonom nije drukčije propisano,
  b) da određuje mjere osiguranja, ako Zakonom nije drukčije propisano,
  c) da rješava u posebnim postupcima, ako Zakonom nije drukčije propisano,
  d) da obavlja zemljišnoknjižne poslove sukadno Zakonu,
  e) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini,
  f) da obavlja poslove međunarodne pravne pomoći, ako Zakonom nije propisano da koje od tih poslova obavlja županijski sud,
  g) da obavlja poslove upisa u registar pravnih osoba i
  h) da obavlja druge poslove propisane Zakonom.

  1908 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1