• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Mostaru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Stvarna nadležnost kantonalnih sudova

  Kantonalni sud je nadležan:

  1. Prvostepena nadležnost
  a) da sudi za krivična djela za koja je zakonom propisana kazna zatvora više od 10 godina ili dugotrajni zatvor, ako zakonom nije određena nadležnost drugog suda;

  b) da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;

  c) da sudi za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na kantonalne sudove i

  d) da odlučuje u svim upravnim sporovima, kao i o zahtjevima za zaštitu sloboda i prava utvrđenih ustavom, ako su takve slobode i prava povrijeđeni konačnim pojedinačnim aktom ili radnjom službenog lica u organima uprave, odnosno odgovornog lica u preduzeću, ustanovi ili drugom pravnom licu kada za zaštitu tih prava nije osigurana druga sudska zaštita.

  2. Drugostepena nadležnost
  a) da odlučuje o žalbama protiv odluka općinskih sudova,

  b) da odlučuje o drugim redovnim i vanrednim pravnim lijekovima, ako je to određeno zakonom.

  3. Ostalo
  a) da rješava o sukobu mjesne nadležnosti između općinskih sudova sa područja kantona;

  b) da odlučuje o prijenosu mjesne nadležnosti sa jednog općinskog suda na drugi općinski sud na području kantona;
   
  c) da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera sigurnosti i pravnih posljedica osude na osnovu sudske odluke;

  d) da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom;

  e) da rješava o priznavanju odluka stranih sudova, stranih trgovačkih sudova i stranih arbitraža;

  f) da pruža međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim predmetima i

  g) da obavlja druge poslove određene zakonom.

   

  2393 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1