• logo
 • osnovna stranica
 • Opštinski sud u Velikoj Kladuši

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Zakon o izmjenama Zakona o sudskim taksama USK-a Sl. glasnik USK-a 25/20

  05.10.2020.
  Zakon o izmjenama Zakona o sudskim taksama USK-a Sl. glasnik USK-a 25/20

  Zakon o sudskim taksama USK-a Sl. glasnik USK-a 10/2019

  11.06.2019.
  Sudske takse se plaćaju u skladu sa Zakonom o sudskim taksama i tarifi komunalnih kantonalnih taksa 10/19.

  Zakon o sudskim taksama USK-a Sl. glasnik USK-a 17/2016

  18.05.2017.

  Sudske takse se plaćaju u skladu sa Zakonom o sudskim taksama i tarifi komunalnih kantonalnih taksa - prečišćeni tekst 17/16.

  1311 PREGLEDA
  Prateći dokumenti
 • Službeni glasnik USK 17/16
 • Zakon o sudskim taksama USK-a

  29.08.2016.

  Sudske takse se plaćaju u skladu sa Zakonom o sudskim taksama i tarifi komunalnih kantonalnih taksa Službeni list USK 3/97; i Službeni glasnik Unsko sanskog kantona br: 6/98; 9/98; 4/03; 8/05;  22/07; 23/11; 2/12 i 13/15.

  Sudske takse

  22.08.2009.

  U postupku pred sudovima plaćaju se sudske takse po odredbama Zakona o sudskim taksama (Službeni glasnik USK-a,broj 3/97,6/98,9/98,4/03,8/05 i 4/09), kao i Taksene tarife koja je njegov sastavni dio.

  Takse propisane Zakonom o sudskim taksama i taksenom tarifom plaćaju lica po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u postupku pred sudovima.

  Za podneske i za zapisnike koji zamjenjuju podneske taksu je dužno da plati lice koje ih podnosi, odnosno lice na čiji zahtjev se sastavlja zapisnik.

  Za odluku prvostepenog suda taksu je dužan da plati tužilac, odnosno predlagač, a za sudsko poravnanje taksu su dužne da plate obje strane, ukoliko u poravnanju nije drugačije ugovoreno.

  Za odluku drugostepenog suda i za odluku po vanrednom pravnom sredstvu, sudsku taksu je dužan da plati podnosilac žalbe, odnosno lice u čijem interesu je pokrenut postupak po vanrednom pravnom sredstvu.

  Uz podnesak (tužba, prijedlog, pravni lijek i dr.) OBAVEZO se dostavlja dokaz o plaćenoj taksi.

  Obaveza plaćanja takse nastaje: 

  za podneske (tužbe, odgovore na tužbe, žalbe i druga pravna sredstva) - kada se predaju sudu,

  za sudske prepise - kada se zatraže od suda;

  za sudske odluke - kada se objave, a ako stranka nije prisutna objavljivanju ili ako odluka nije javno objavljena - kada se stranci ili njenom zastupniku dostavi prepis odluke;

  sudska poravnanja - kada se zaključe;

  za paušalnu taksu u postupku raspravljanja zaostavštine - kada rješenje o nasljeđivanju donešeno;

  u postupku stečaja - kada je donešena odluka o glavnoj diobi u postupku stečaja .

  u postupku likvidacije - danom donošenja rješenja o zaključenju likvidacionog postupka.

  za ostale radnje - kada se zatraži njihovo preduzimanje.

  Za podneske i odluke u upravnim sporovima u stvarima penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja, dječijeg dodatka, starateljstva i socijalne pomoći, taksa se plaća samo ako tužba bude odbijena ili odbačena, a taksena obaveza nastaje danom pravosnažnosti odluke kojom je tužba odbijena ili obačena.

  Ako stranka sudu dostavi podnesak bez dokaza o paćenoj taksi, sud će pozvati stranku, odnosno njenog punomoćnika da uplati odgovarajuću taksu u roku od 8 (osam) dana, pa u koliko stranka ne uplati taksu u ovom roku sud će nastaviti postupak i pristupiti prinudnoj naplati takse.

  • 1 - 5 / 5
  • 1