• logo
 • osnovna stranica
 • Opštinski sud u Velikoj Kladuši

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nadležnost suda

  17.08.2009.

  Općinski sud u Velikoj Kladuši stvarno je nadležan za suđenje:

   

  1. U KRIVIČNIM PREDMETIMA

   

  a)      da u prvom stepenu sudi

  -         za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda

  -         za krivična djela za koja je posebnim zakonom propisana nadležnost općinskog suda

  -         za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na općinski sud

  -         u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika

  b) da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;

  c) da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude

  d) da odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima kada je to zakonom predviđeno

  e) da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom 

   

  2. U GRAĐANSKIM PREDMETIMA DRUGOG STEPENA

   

  a) u svim građanskim sporovima  i

  b) u vanparničnom postupku

   

  3. U DRUGIM PREDMETIMA

   

  a) da sprovodi izvršni postupak,

  b) da određuje mjere obezbjeđenja

  c) da obavlja zemljišnoknjižne poslove,

  d) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini

  e) da pruža međunarodnu pravnu pomoć

  f) da vrši druge poslove određene zakonom

   

  Nadležnost, unutrašnje uređenje i rad suda regulisani su Zakonom o sudovima FBiH ( Službene Novine FBiH br. 38/05, 22/06, 63/10 ipr. 72/10, 7/13 i 52/14), Pravilnikom o unutrašnjem sudskom  poslovanju ( Sl. Glasnik BiH br. 62/12, 40/14, 54/17 ispr. 60/17 i 30/18),  i ostalim pozitivno-pravnim propisima Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine.

  1074 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1