• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Novom Travniku

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Mjerodavnost

  1. Prvostupanjska mjerodavnost

  a) da sudi za krivična djela za koja je zakonom propisana kazna zatvora više od 10 godina ili dugotrajni zatvor, ako zakonom nije određena mjerodavnost drugog suda;

  b) da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;

  c) da sudi za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio mjerodavnost na kantonalne sudove i

  d) da odlučuje u svim upravnim sporovima, kao i o zahtjevima za zaštitu sloboda i prava utvrđenih ustavom, ako su takve slobode i prava povrijeđeni konačnim pojedinačnim aktom ili radnjom službenog lica u organima uprave, odnosno odgovornog lica u preduzeću, ustanovi ili drugom pravnom licu kada za zaštitu tih prava nije osigurana druga sudska zaštita.

  2. Drugostupanjska mjerodavnost


  a) da odlučuje o žalbama protiv odluka općinskih sudova;

  b) da odlučuje po žalbama izjavljenim na rješenja o prekršajima

  c) da odlučuje o drugim redovitim i izvanrednim pravnim lijekovima, ako je to određeno zakonom.

  3. Ostalo

  a) da rješava o sukobu mjesne mjerodavnosti između općinskih sudova s područja kantona;

  b) da odlučuje o prijenosu mjesne mjerodavnosti s jednog općinskog suda na drugi općinski sud na području kantona;

  c) da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera sigurnosti i pravnih posljedica osude, na osnovi sudske odluke;

  d) da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom;

  e) da rješava o priznavanju odluka stranih sudova, stranih trgovinskih sudova i stranih arbitraža;

  f) da pruža međunarodnu pravnu pomoć u kaznenim predmetima i

  g) da obavlja druge poslove određene zakonom.

  2323 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1