• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Bosanskoj Krupi

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Sudske takse

  O Taksama

   

  U postupku pred sudovima na području Unsko-sanskog kantona, plaćaju se sudske takse po odredbama Zakona o sudskim taksama (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona” broj: 10/2019,11/25019 i 25/2020), kao i Taksene tarife koja je njegov sastavni dio.

   

  Takse propisane Zakonom o sudskim taksama i Taksenom tarifom plaćaju lica po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u postupku pred sudovima.

   

  Za podneske i za zapisnike koji zamjenjuju podneske taksu je dužno da plati lice koje ih podnosi, odnosno lice na čiji zahtjev se sastavlja zapisnik.

   

  Za odluku prvostepenog suda taksu je dužan da plati tužilac, odnosno predlagač, a za sudsko poravnanje taksu su dužne da plate obje strane, ukoliko u poravnanju nije drugačije ugovoreno.

   

  Za odluku drugostepenog suda i za odluku po vanrednom pravnom sredstvu, sudsku taksu je dužan da plati podnosilac žalbe, odnosno lice u čijem interesu je pokrenut postupak po vanrednom pravnom sredstvu.

   

   

  Obaveza plaćanja takse nastaje:

   

  za podneske (tužbe, odgovore na tužbe, žalbe i druga pravna sredstva) – po pozivu suda,

  za sudske prepise - kada se zatraže od suda;

  za sudske odluke - kada se objave, a ako stranka nije prisutna objavljivanju ili ako odluka nije javno objavljena - kada se stranci ili njenom zastupniku dostavi prepis odluke;

  sudska poravnanja - kada se zaključe;

  za paušalnu taksu u postupku raspravljanja zaostavštine - kada rješenje o nasljeđivanju donešeno;

  za ostale radnje - kada se zatraži njihovo preduzimanje.

   

  Ako stranka sudu dostavi podnesak bez dokaza o paćenoj taksi, sud će pozvati stranku, odnosno njenog punomoćnika da uplati odgovarajuću taksu u roku od 8 (osam) dana, pa u koliko stranka ne uplati taksu u ovom roku sud će nastaviti postupak i pristupiti prinudnoj naplati takse.

  • 1 - 1 / 1
  • 1