• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Bosanskoj Krupi

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Rad sa strankama u Općinskom sudu u Bosanskoj Krupi

  31.05.2021.

  BOSNAI  HERCEGOVINA

  FEDERACIJA  BOSNEI  HERCEGOVINE

  UNSKO-SANSKI KANTON

  OPĆINSKI SUD U BOSANSKOJ KRUPI

   

  Broj: 18-0-Su-23-000 431

  Dana, 09.11.2023.godine

   

   

                 U skladu sa članom 31. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj: 38/08,22/06,63/10,72/10,7/13,52/14 i 85/21) i članom 8. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju („Službeni glasnik BiH“ broj: 66/12,40/14,54/17,60/17,30/18 i 83/22), predsjednica Općinskog suda u Bosanskoj Krupi  d o n o s i:

   

   

  O   D   L   U   K   U

  o radnom vremenu i radu sa strankama

  u Općinskom sudu u Bosanskoj Krupi

   

   

  I

                 Ovom odlukom utvrđuje se radno vrijeme i način rada sa strankama u Općinskom sudu u Bosanskoj Krupi i Odjeljenju suda u Bužmu.

   

  II

                 Općinski sud u Bosanskoj Krupi sa Odjeljenjem suda u Bužimu će raditi svakim radnim danom od 07:00 do 15:30 sati.

                 Uposleni će koristiti pauzu u toku radnog vremena u periodu od 10:30 do 11:00 sati.

   

  III

                 Predsjednica suda će primati stranke PONEDELJKOM u vremenu od 08:30 do 10:30 sati.

                 Stranke sa područja općine Bužim Predsjednik suda će primati ČETVRTKOM u prostorijama Odjeljenja suda u Bužimu.

   

  IV

                 Sekretar suda i Šef pisarnice primaju stranke svakim radnim danom od 08.00 do 14:00 sati.

                

  V

                 Pisarnica i Zemljištno-knjižni ured u Bosanskoj Krupi i Odjeljenju suda u Bužimu rade sa strankama  svakog radnog dana u periodu od 08:00 do 14:00 sati.

   

  VI

  Izvan perioda utvrđenih u tačkama III, IV i V ove Odluke, u ovaj Sud može pristupiti samo stranka sa pozivom.

  VII

  Ova odluka stupa na snagu dana 15. novembra 2023.godine.

  Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju da važe sve ranije odluke o radnom vremenu i radu sa strankama u ovom Sudu.

   

                                                                                                                                                 PREDSJEDNICA  SUDA

                                                                                                                                                      Ezić Munevera s.r.

  621 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1