• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Bosanskoj Krupi

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nadležnost suda

  Općinski sud u Bosanskoj Krupi mjesno je nadležan za teritoriju općine Bosanska Krupa i općine Bužim.

  Općinski sud u Bosanskoj Krupi stvarno je nadležan za suđenje:

  1. u krivičnim  predmetima 

  a)  da u prvom stepenu sudi: 
      -  za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna 
         zatvora do 10 godina ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda.
      -  za krivična djela za koja je posebnim zakonom određena nadležnost općinskog suda,
      -  za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost
         na općinski sud,
      -  u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika;
  b)  da postupa tokom istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;
  c)  da odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima kad je to zakonom predviđeno;
  d)  da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera sigurnosti i pravnih posljedica osude, na
       osnovu sudske odluke i da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom.

  2. u građanskim predmetima 

      da u prvom stepenu sudi:

      a) u svim građanskim sporovima  i
      b) u vanparničnom postupku

  3. u prekršajnim predmetima 

      da u prvom stepenu sudi:

     a) u svim prekršajnim predmetima
     b) odlučuje o zahtjevima za ponavljanje prekršajnog postupka

  4. drugim predmetima

     a) da sprovodi izvršni postupak, ako zakonom nije drugčije određeno
     b) da određuje mjere osiguranja, ako zakonom nije drugčije određeno,
     c) da rješava u posebnim postupcima, ako zakonom nije drugačije određeno
     d) da obavlja zemljišnoknjižne poslove u skladu sa zakonom
     e) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini
     f) da vrši poslove međunarodne pravne pomoći, ako zakonom nije drugačije određeno da neke
         od tih poslova vrši kantonalni sud, i
     g) da vrši druge poslove određene zakonom.
   
  Nadležnost, unutrašnje uređenje i rad suda regulisani su Zakonom o sudovima Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH” broj 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13 i 52/14) Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju („Službeni glasnik Bi H”  broj 66/12, 40/14, 54/17 i 30/18) i ostalim pozitivno-pravnim propisima Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne I Hercegovine.

  1065 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1