• logo
 • osnovna stranica
 • Основни суд у Градишци

  Иди на садржај
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Судске таксе

  21.06.2010.

   У поступку пред судовима плаћају се судске таксе по одредбама Закона о судским таксама (Службени гласник Републике Српске број 73/08), као и Таксене тарифе која је његов саставни дио.

  Таксе прописане Законом о судским таксама и Таксеном тарифом плаћају лица по чијем захтјеву или у чијем интересу се предузимају радње у поступку пред судовима.

  За поднеске и за записнике који замјењују поднеске таксу је дужно да плати лице које их подноси, односно лице на чији захтјев се саставља записник.

  За одлуку првостепеног суда таксу је дужан да плати тужилац, односно предлагач, а за судско поравнање таксу су дужне да плате обје стране, уколико у поравнању није другачије уговорено.

  За одлуку другостепеног суда и за одлуку по ванредном правном средству, судску таксу је дужан да плати подносилац жалбе, односно лице у чијем интересу је покренут поступак по ванредном правном средству.

  Уз поднесак (тужба ,приједлог,правни лијек и др.) ОБАВЕЗО се доставља доказ о плаћеној такси.

  Обавеза плаћања таксе настаје:

  • за поднеске (тужбе, одговоре на тужбе, жалбе и друга правна средства) - када се предају суду,
  • за судске преписе - када се затраже од суда;
  • за судске одлуке - када се објаве, а ако странка није присутна објављивању или ако одлука није јавно објављена - када се странци или њеном заступнику достави препис одлуке;
  • судска поравнања - када се закључе;
  • за паушалну таксу у поступку расправљања заоставштине - када рјешење о насљеђивању донешено;
  • у поступку стечаја - када је донешена одлука о главној диоби у поступку стечаја .
  • у поступку ликвидације: даном доношења рјешења о закључењу ликвидационог поступка.
  • за остале радње - када се затражи њихово предузимање.

  За поднеске и одлуке у управним споровима у стварима пензијског, инвалидског и здравственог осигурања, дјечијег додатка, старатељства и социјалне помоћи, такса се плаћа само ако тужба буде одбијена или одбачена, а таксена обавеза настаје даном правоснажности одлуке којом је тужба одбијена или обачена.

  Ако странка суду достави поднесак без доказа о паћеној такси, суд ће позвати странку ,односно њеног пуномоћника да уплати одговарајућу таксу у року од 8 (осам) дана , па у колико странка не уплати таксу у овом року суд ће наставити поступак и приступити принудној наплати таксе.

   

   

  • 1 - 1 / 1
  • 1