• logo
 • osnovna stranica
 • Portal pravosuđa Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Stvarna nadležnost općinskih sudova u Federaciji BiH

  29.10.2010.

  Nadležnost prvostepenih sudova u Federaciji BiH je utvrđena članom 27 zakona o sudovima u Federacije Bosne i Hercegovine.

   

  Općinski sud je nadležan:

   

  1. U krivičnim predmetima:

  -          da u prvom stepenu sudi:

  a)       za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina, ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda;

  b)       za krivična djela za koja je posebnim zakonom određena nadležnost općinskog suda;

  c)       za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na općinski sud

  d)       u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika;

   

  -          da postupa tokom istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;

  -          da odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima kad je to zakonom predviđeno;

  -          da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera sigurnosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke i

  -          da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom.

   

  2. U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi:

  a)      u svim građanskim sporovima i

  b)      u vanparničnom postupku.

   

  3. U privrednim predmetima općinski sudovi koji imaju privredna odjeljenja u prvom stepenu sude:

  a)      u sporovima koji se odnose na prava i obaveze po osnovu pravnog prometa roba, usluga, vrijednosnih papira, vlasničkih i drugih stvarnih prava na nekretninama, te na prava i obaveze proistekle iz vrijednosnih papira u kojima su obje stranke u postupku pravno lice ili fizičko lice koje, u svojstvu samostalnog poduzetnika ili u drugom svojstvu, obavlja privrednu ili drugu registriranu djelatnost u vidu osnovnog ili dopunskog zanimanja; 

  b)      u sporovima koji se odnose na brodove i na plovidbu na moru i unutrašnjim vodama, te u sporovima na koje se primjenjuje plovidbeno pravo, osim sporova o prijevozu putnika; 

  c)       u sporovima koji se odnose na avione, te u sporovima na koje se primjenjuje vazduhoplovno pravo, osim sporova o prijevozu putnika; 

  d)      sporovi iz autorskog prava, srodnih prava i prava industrijske svojine; 

  e)      sporove nastale povodom djela za koja se tvrdi da predstavljaju nelojalnu konkurenciju ili monopolistički sporazum; 

  f)        privredne prijestupe i 

  g)      u postupku stečaja i likvidacije, u skladu sa zakonom, kao i u svim sporovima koji nastanu u toku i povodom provođenja postupka stečaja i likvidacije.

   

  4. U drugim predmetima:

  a)      da vodi izvršni postupak, ako zakonom nije drugačije određeno; 

  b)      da određuje mjere osiguranja, ako zakonom nije drugačije određeno; 

  c)      da rješava u posebnim postupcima, ako zakonom nije drugačije određeno; 

  d)      da obavlja zemljišno-knjižne poslove u skladu sa zakonom; 

  e)      da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini; 

  f)        da vrši poslove međunarodne pravne pomoći, ako zakonom nije određeno da neke od tih poslova vrši kantonalni sud; 

  g)      da vrši poslove upisa u registre pravnih lica i 

  h)       da vrši druge poslove određene zakonom.

  Prikazana vijest je na:
  14898 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Stvarna nadležnost općinskih sudova u Federaciji BiH

  29.10.2010.

  Nadležnost prvostepenih sudova u Federaciji BiH je utvrđena članom 27 zakona o sudovima u Federacije Bosne i Hercegovine.

   

  Općinski sud je nadležan:

   

  1. U krivičnim predmetima:

  -          da u prvom stepenu sudi:

  a)       za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina, ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda;

  b)       za krivična djela za koja je posebnim zakonom određena nadležnost općinskog suda;

  c)       za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na općinski sud

  d)       u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika;

   

  -          da postupa tokom istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;

  -          da odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima kad je to zakonom predviđeno;

  -          da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera sigurnosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke i

  -          da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom.

   

  2. U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi:

  a)      u svim građanskim sporovima i

  b)      u vanparničnom postupku.

   

  3. U privrednim predmetima općinski sudovi koji imaju privredna odjeljenja u prvom stepenu sude:

  a)      u sporovima koji se odnose na prava i obaveze po osnovu pravnog prometa roba, usluga, vrijednosnih papira, vlasničkih i drugih stvarnih prava na nekretninama, te na prava i obaveze proistekle iz vrijednosnih papira u kojima su obje stranke u postupku pravno lice ili fizičko lice koje, u svojstvu samostalnog poduzetnika ili u drugom svojstvu, obavlja privrednu ili drugu registriranu djelatnost u vidu osnovnog ili dopunskog zanimanja; 

  b)      u sporovima koji se odnose na brodove i na plovidbu na moru i unutrašnjim vodama, te u sporovima na koje se primjenjuje plovidbeno pravo, osim sporova o prijevozu putnika; 

  c)       u sporovima koji se odnose na avione, te u sporovima na koje se primjenjuje vazduhoplovno pravo, osim sporova o prijevozu putnika; 

  d)      sporovi iz autorskog prava, srodnih prava i prava industrijske svojine; 

  e)      sporove nastale povodom djela za koja se tvrdi da predstavljaju nelojalnu konkurenciju ili monopolistički sporazum; 

  f)        privredne prijestupe i 

  g)      u postupku stečaja i likvidacije, u skladu sa zakonom, kao i u svim sporovima koji nastanu u toku i povodom provođenja postupka stečaja i likvidacije.

   

  4. U drugim predmetima:

  a)      da vodi izvršni postupak, ako zakonom nije drugačije određeno; 

  b)      da određuje mjere osiguranja, ako zakonom nije drugačije određeno; 

  c)      da rješava u posebnim postupcima, ako zakonom nije drugačije određeno; 

  d)      da obavlja zemljišno-knjižne poslove u skladu sa zakonom; 

  e)      da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini; 

  f)        da vrši poslove međunarodne pravne pomoći, ako zakonom nije određeno da neke od tih poslova vrši kantonalni sud; 

  g)      da vrši poslove upisa u registre pravnih lica i 

  h)       da vrši druge poslove određene zakonom.