• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Modriči

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Opšte informacije

  Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Modriči utvrđena su radna mjesta, opis radnih mjesta, broj radnika, stručna sprema radnika i drugi uslovi koje radnici moraju da ispunjavaju.

  Zavisno od potrebe posla, Predsjednik suda može raspisati konkurs ili javni oglas radi zasnivanja radnog odnosa u sudu na određeno ili na neodređeno vrijeme.

  Potrebe za određenim radnicima prijavljuju se zajedno sa raspisanim konkursom ili javnim oglasom Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske. Raspisani konkurs ili javni oglas objavljuju se javno putem dnevnog lista: "Glas Srpske".

  Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa za radnike su propisani članom 51. Zakona o administrativnoj službi i upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 16/02, 62/02, 38/03,  42/04 i 20/07), koji se primjenjuju i na radnike suda shodno članu 55. Zakona o sudovima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 111/04), ako zakonom nije drugačije određeno.

  Opšti uslovi za kandidata su:

  • da je državljanin  Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine i da ima prebivalište u Republici Srpskoj,
  • da je stariji od 18 godina,
  • da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
  • da je po svojim radnim i ljudskim kvalitetima dostojan ugleda državnog službenika,
  • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu i
  • da ispunjava druge uslove utvrđene zakonom, drugim propisima ili aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u sudu.

  Posebni uslovi za kandidata su:

  • da posjeduje odgovarajuću školsku spremu,
  • da posjeduje odgovarajuće radno iskustvo i
  • da ima položen pravosudni ili stručni ispit.

  Sve molbe za prijem u radni odnos predaju se u prijemnu kancelariju Osnovnog suda u Modriči (soba broj 1).

  338 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1