• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Banovićima

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nadležnost suda

  Općinski sud u Banovićima mjesno je nadležan za teritoriju općine Banovići.

  Općinski sud u Banovićima stvarno je nadležan za suđenje:

  1. U krivičnim predmetima

  a) da u prvom stepenu sudi

  • za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda,
  • za krivična djela za koja je posebnim zakonom propisana nadležnost Općinskog suda,
  • za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na Općinski sud,
  • u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika,

  b) da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom,

  c) da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude.

  2. U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi

  a) u svim građanskim sporovima i

  b) u vanparničnom postupku


  3. U drugim predmetima

  a) da sprovodi izvršni postupak,

  b) da određuje mjere obezbjeđenja,

  c) da obavlja zemljišnoknjižne poslove, u skladu sa zakonom,

  d) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni I Hercegovini,

  e) da vrši poslove međunarodne pravne pomoći, ako zakonom nije određeno da neke od tih poslova vrši kantonalni sud,

  f) da vrši druge poslove određene zakonom.


   

  Nadležnost, unutrašnje uređenje i rad suda regulisani su Zakonom o sudovima Federacije BiH, Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Banovićima i ostalim pozitivno-pravnim propisima Bosne i Hercegovine i Federacije BiH.

   

   

  393 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1