• logo
 • osnovna stranica
 • Opštinski sud u Gradačcu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Sudske takse

  U postupku pred sudovima plaćaju se sudske takse po odredbama Zakona o sudskim taksama (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 5/09 od 20.04.2009. godine), kao i Taksene tarife koja je njegov sastavni dio.

  Takse propisane Zakonom o sudskim taksama i Taksenom tarifom plaćaju lica po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u postupku pred sudovima.

  Za podneske i za zapisnike koji zamjenjuju podneske taksu je dužno da plati lice koje ih podnosi, odnosno lice na čiji zahtjev se sastavlja zapisnik.

  Za odluku prvostepenog suda taksu je dužan da plati tužilac, odnosno predlagač, a za sudsko poravnanje taksu su dužne da plate obje strane, ukoliko u poravnanju nije drugačije ugovoreno.

  Za odluku drugostepenog suda i za odluku po vanrednom pravnom sredstvu, sudsku taksu je dužan da plati podnosilac žalbe, odnosno lice u čijem interesu je pokrenut postupak po vanrednom pravnom sredstvu.

  Uz podnesak (tužba, prijedlog, pravni lijek i dr.) OBAVEZO se dostavlja dokaz o plaćenoj taksi.

  Obaveza plaćanja takse nastaje:

     za podneske (tužbe, odgovore na tužbe, žalbe i druga pravna sredstva) - kada se predaju sudu,

     za sudske prepise - kada se zatraže od suda;

     za sudske odluke - kada se objave, a ako stranka nije prisutna objavljivanju ili ako odluka nije  javno objavljena - kada se stranci ili njenom zastupniku dostavi prepis odluke;

     sudska poravnanja - kada se zaključe;

     za paušalnu taksu u postupku raspravljanja zaostavštine - kada rješenje o nasljeđivanju donešeno;

     za ostale radnje - kada se zatraži njihovo preduzimanje.

  Ako stranka sudu dostavi podnesak bez dokaza o plaćenoj taksi, sud će pozvati stranku, odnosno njenog punomoćnika, da uplati odgovarajuću taksu u roku od 8 (osam) dana, uz upozorenje da će joj podnesak biti vraćen, pa ukoliko stranka ne uplati taksu u ovom roku sud će podnesak vratiti uz obavijest da je vraćen zbog neplaćanja sudske takse.

  • 1 - 1 / 1
  • 1