• logo
 • osnovna stranica
 • Opštinski sud u Gradačcu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nadležnost Općinskog suda u Gradačcu

  Općinski sud u Gradačcu mjesno je nadležan za teritoriju općine Gradačac.

  Općinski sud u Gradačcu stvarno je nadležan za suđenje:

  1. U krivičnim  predmetima  

   a) da u prvom stepenu sudi

  • za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda,
  • za krivična djela za koja je posebnim zkonom propisana nadležnost Općinskog suda,
  • za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na Općinski sud, 
  • u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika,

  b) da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom,
  c) da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude.


  2. U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi

   a) u svim građanskim sporovima  i
   b) u vanparničnom postupku


  3. U drugim predmetima

   a) da sprovodi izvršni postupak,
   b) da određuje mjere obezbjeđenja
   c) da obavlja zemljišnoknjižne poslove,
   d) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini,
   e) da vrši druge poslove određene zakonom.

  Nadležnost, unutrašnje uređenje i rad suda regulisani su Zakonom o sudovima Federacije BiH („Službene novine F BiH” broj 38/05 i 22/06), Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju  („Službeni glasnik BiH” broj 57/08) i ostalim pozitivno-pravnim propisima Bosne i Hercegovine i Federacije BiH.

   

  869 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1