• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Prijedoru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Prijem u radni odnos

  Radnici suda zasnivaju radni odnos na neodređeno nakon sprovedenog javnog konkursa, po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministra pravde.

  Izuzetno od ranije navedenog radni odnos u sudovima bez javnog konkursa može se zasnovati na određeno vrijeme radi zamjene odsutnog radnika do njegovog povratka na rad i privremeno povećanog obima posla najduže do šest mjeseci, uz prethodno pribavljenu saglasnost ministra pravde.

  Postupak sprovođenja javne konkurencije, izbor kandidata, sadržaj i oblik obrasca prijave na javni konkurs kao i sva druga pitanja u vezi sa zapošljavanjem radnika suda su regulisana Uredbom o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika ("Službeni glasnik Republike SRpske" broj 38/12 i 20/15). Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs moraju ispunjavati opšte i posebne uslove u skladu sa Zakonom o državnim službenicima Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 118/08, 117/11, 37/12, 57/16) koji se primjenjuje i na radnike suda shodno članu čl. 76 Zakona o sudovima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 37/12, 44/15, 100/17), ako zakonom nije drugačije određeno.

  Opšti uslovi su:

  • da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
  • da je stariji od 18 godina,
  • da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
  • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu,
  • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa.

  Posebni uslovi su:

  • odgovarajuća stručna sprema,
  • potrebno radno iskustvo u traženom stepenu obrazovanja i
  • drugi uslovi utvrđeni zakonom, drugim propisima ili pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u sudu.
  Prijava za učešće na javnom konkursu se podnosi u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama i to na Obrascu broj 1-Prijava na javni konkurs koji je dostupan u prilogu ovog teksta zajedno uz obrazac Izjave o ispunjenosti opštog uslova da kandidat nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere tri godine prije objavljivanja konkursa.
  2136 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1