• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Prijedoru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nadležnost suda

  Osnovni sud u Prijedoru je sud opšte nadležnosti koji je nadležan za područje Grada Prijedora i opštine Oštra Luka.

  Osnovni sud u Prijedoru je nadležan da u prvom stepenu sudi:

  a) u krivičnim predmetima:

  1) za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna-novčana kazna ili kazna zatvora do deset godina, ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda,
  2) za krivična djela za koja je posebnim zakonom određena nadležnost osnovnog suda,
  3) za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na osnovni sud,
  4) za bilo koji krivični postupak protiv maloljetnika,
  5) da postupa tokom istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom,
  6) da odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima kada je to zakonom predviđeno,
  7) da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke,
  8) da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom;

   

  b) u građanskim predmetima:

  1) u svim građanskim sporovima,
  2) u vanparničnom postupku;

   

  c) u prekršajnim predmetima:

  1) u svim prekršajnim predmetima,
  2) zahtijevima za ponavljanje prekršajnog postupka;

   

  d) u drugim predmetima:

  1) da sprovodi izvršni postupak, ako zakonom nije drugačije određeno,
  2) da određuje mjere obezbijeđenja, ako zakonom nije drugačije određeno,
  3) da rješava u posebnim postupcima, ako zakonom nije drugačije određeno,
  4) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini,
  5) da vrši poslove međunarodne pravne pomoći, ako zakonom nije određeno da neke od tih poslova vrši okružni sud,
  6) da vrši poslove upisa registracije udruženja građana i
  7) da vrši druge poslove određene zakonom.

  Organizacija, nadležnost i funkcionisanje suda regulisani su Zakonom o sudovima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 37/12) i ostalim podzakonskim propisima.

  2337 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1