• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Tešnju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Sudska odjeljenja

  Sudska odjeljena

  Unutrašnja organizacija

  Unutrašnjom organizacijom suda obezbjeđuje se raspodjela poslova na odgovarajuće unutrašnje organizacione jedinice na principu funkcionalno srodnih i međusobno povezanih poslova na način kojim se osigurava:

   

  -        zakonito, stručno, efikasno i racionalno vršenje poslova i zadataka,

  -        puna uposlenost radnika i maksimalno korištenje stručnih znanja i drugih radnih sposobnosti radnika,

  -        efikasno rukovođenje, koordiniranje rada i nadzor nad obavljenjem poslova,

  -        lična odgovornost za obavljenje poslova,

  -        praćanje i proučavanje sudske prakse,

  -        primjena savremenih metoda rada i obezbjeđenje strankama da na brz i efikasan način ostvare svoja prava i pravne interese koja im po zakonu pripadaju,

  -        primjena principa javnosti u skladu sa zakonom

  -        ostvarivanje saradnje sa drugim subjektima u cilju omogućavanja stručnog obrazovanja i usavršavanja radnika

   

  Za vršenje poslova kojima se osiguravaju uslovi za pravilan i zakonit rad suda obrazuju se slijedeće org-anizacione jedinice:

  1. Organizaciona jedinica sudijskih poslova

  2. Odjeljenje sudske uprave

  3. Odjeljenje za računovodstvene, administrativno-tehničke i pomoćne poslove

  4. Odjeljenje zemljišnoknjižne kancelarije

   

  Poslove iz djelokruga rada organizacione jedinice sudijskih poslova obavljaju:

  a) krivično odjeljenje

  b) građansko odjeljenje (parnično i vanparnično odjeljenje),

  c) prekršajno odjeljenje
  422 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1