• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Bihaću

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Sudije Kantonalnog suda u Bihaću

  NADAREVIĆ, FATA (rođena 1967. godine u Bihaću)
  Predsjednica Kantonalnog suda u Bihaću (15. decembar 2014. -)
  Sutkinja Kantonalnog suda u Bihaću (15. marta 2004. – )
  Predsjednica građanskog odjeljenja (2010 -2014.)

  Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banja Luci 1992. godine. Pripravnički staž provela u Općinskom sudu u Bihaću. Pravosudni ispit položila 1996. godine. Od 1996. do 2004. godine je sudija Općinskog suda u Bihaću.
  Od 2001. do 2004. godine je predsjednca Općinskog suda u Bihaću. Od 15.03.2004. godine je sutkinja Kantonalnog suda u Bihaću, odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeca BiH. Radi na građanskom referatu. Pod pokroviteljstvom Vijeća Europe 2001. godine stekla svojstvo edukatora za sudije i tužitelje iz oblasti Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.
  Djeluje pri Centru za ljudska prava BiH u svojstvu edukatora te je povremeno angažirana od strane Helsinškog komiteta R Hrvatske, kao edukator. Pod pokroviteljstvom Američkog udruženja pravnika ABACEELI, uspješno završila kurs za rukovodioca-menadžera u oblasti uprave. Pod pokroviteljstvom OHR-a, u maju 1998. godine izabrana za najnepristrasnijeg sudiju Bošnjaka u BiH.
   
  CIMIROTIĆ, MUHAMED (rođen 1962. godine u Bos. Gradišci)
   
  Podpredsjednik Kantonalnog suda u Bihaću (1.12.2018. - )Predsjednik građanskog odjeljenja Kantonalnog suda u Bihaću (15.12.2014. -) Sudija Kantonalnog suda u Bihaću ( 01.maja 2009. -)
   
  Diplomirao na Pravnom fakultetu u Banja Luci 1987. godine. Pripravnicki ispit i prvih 5 godina rada u GP „Jedinstvo“ Bos.Gradiška. U ratnom periodu u BiH bio raseljeno lice. Pravosudni ispit položen u Sarajevu. Od 1999. do 2001. godine zaposlen u Kantonalnoj bolnici u Bihaću. U periodu 2001. do marta 2004. godine sudija Opcinskog suda u Cazinu. Od marta 2004 do aprila 2009. godine sudija Općinskog suda u Bihaću. Od 01.05.2009. godine i danas na dužnosti sudije Kantonalnog suda u Bihaću. Magistrirao 2010. godine na Pravnom fakultetu u Bihaću. Doktorirao 2014. godine na katedri za Građansko (procesno) pravo - Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Sve vrijeme rada u pravosudu na građanskom referatu. Aktivan edukator Centra za edukaciju sudaca i tužilaca iz oblasti građanskog prava. 

   

  HODŽIĆ, FIKRET (rođen 1960. godine u Bihaću) 
  Sudija Kantonalnog suda u Bihaću ( 01. juna 1996. -)
  Predsjednik Kantonalnog suda u Bihaću ( 28. marta 2000. - 15. marta 2004.)
  Predsjednik krivičnog odjeljenja Kantonalnog suda u Bihaću (1. septembra 2008. – 14. 12. 2014.)
  Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1983. godine.
  Pripravnički staž proveo u advokatskoj kancelariji advokata Tomaša Dragovića.
  Pravosudni ispit položio 1985. godine.
  Od 1985. do 1989. godine zaposlen je u Stručnoj službi Općine Bihać na poslovima pružanja pravne pomoći građanima.
  Od 1989. do 1992. godine sudija je u Osnovnom - Općinskom sudu u Bihaću.
  Od 1992. do 1996. godine sudija je u Okružnom vojnom sudu u Bihaću.
  Od 01.06.1996. godine imenovan je za sudiju Kantonalnog suda u Bihaću u kome je, od 28.03.2000. godine do reimenovanja 15.03.2004. godine, vršio funkciju predsjednika suda. Od 10.04.2008. godine je odlukom VSTV-a izabran za vršioca dužnosti Predsjednika suda.
  Radi na krivičnom referatu.

    

  ĆORALIĆ, BAHRA (rođena 1958. godine u Bihaću) 
  Sutkinja Kantonalnog suda u Bihaću (01. decembra 1999. - 01. decembra 2003. i od 15. marta 2004. -) Predsjednica građanskog odjeljenja Kantonalnog suda u Bihaću (1. septembar 2008. - 2010.)
   
  Diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilista u Zagrebu 1982. godine.
  Pravosudni ispit položila.
  Od 1981. do 1987. godine radi u SOUR Unatrans Bihać, a zatim u OOUR Risovac Bihać.
  Od 1987. do 1990. godine radi u Općini Bihać.
  Od 1990. do 1999. godine je sutkinja u Općinskom sudu u Bihaću.
  Od 01.12.1999. - 01.12.2003. godine sutkinja je Kantonalnog suda u Bihaću, u koji je ponovno imenovana 15.03.2004. godine odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.
  Radi na građanskom referatu.
    
  KAPIĆ, REUF (rođen 1958. godine u Cazinu)
   
  Sudija Kantonalnog suda u Bihaću (19. novembra 1999. -)
  Predsjednik Kantonalnog suda u Bihaću (15. marta 2004. - 7. aprila 2008.)
   
  Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banja Luci 1981. godine.
  Od 1981. do 1982. godine provodi pripravnički staž u Okružnom sudu u Bihaću.
  Pravosudni ispit položio 1982. godine.
  U periodu od 1982. do 1983. godine kao i od 1984. do 1989. godine je sudija u Općinskom sudu u Cazinu.
  Od 1989. do 1992. godine bio je advokat u Cazinu.
  Od 1995. do 1996. godine je sudija, odnosno predsjednik Osnovnog suda u Cazinu.
  Od 1996. do 1999. godine ponovno vodi advokatsku kancelariju.
  19.11.1999. godine je imenovan za sudiju Kantonalnog suda u Bihaću, a od 15.03.2004. do 07. 04. 2008. godine je predsjednik ovog suda odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.
  Sve vrijeme radi na krivičnom referatu.

   

  ŠAHINOVIĆ, GARA (rođena 1954. godine u Cazinu) 
  Sutkinja Kantonalnog suda u Bihaću (1. decembar 2009. -)
   
  Osnovnu školu i Gimanaziju završila u Bihaću, Pravni fakultet završila u Sarajevu 1978. godine, nakon čega je počela raditi u TK Kombiteks Bihać, gdje je radila sve do 25.8.1996. godine. Pravosudni ispit položila 1996. godine u Sarajevu. Od 25.8.1996. do 31.12.1996. godine radila u Poreznoj upravi – Kantonalni ured Bihać. Od 1.1.1997. godine obavlja dužnost sudije u Opštinskom sudu Bihać, koju dužnost je obavljala sve do 1.12.2009. kada je izabrana za sutkinju Kantonalnogu suda u Bihaću, koju dužnost obavlja i danas. Radi na građanskom referatu.
   
  REKIĆ - MIDŽIĆ, EDITA (rođena 1969. godine u mjestu Vrsta, općina Bihać)
   
  Sutkinja Kantonalnog suda u Bihaću (1. august 2011. -)
   
  Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 05.03.1992. godine, pripravnički staž provela u Višem sudu u Bihaću, pravosudni ispit položila 1996. godine, sutkinja Općinskog suda u Bihaću od 01.01.1997. godine do 01.08.2011. godine, kada je izabrana za sutkinju Kantonalnog suda u Bihaću. Radi na građanskom referatu.


  HADŽIĆ, FIKRETA (rođena 1959. godine u Radaslijama, općina Glamoč) 
  Sutkinja Kantonalnog suda u Bihaću (15. maja 2014. -)
   
  Radi na građanskim predmetima iz oblasti radnih odnosa (Rsž) Prethodno bila zaposlena kao sutkinja Općinskog suda Bihać.

   

  ALIBABIĆ, OSMAN (rođ. 20.12.1957. godine u Bihaću)

  Sudija Kantonalnog suda u Bihaću (01.08.2017. -)

  Diplomirao na pravnom fakultetu u Banja Luci 1989. godine, pripravnički staž proveo u Sektoru državne bezbjednosti Bihać, pravosudni ispit položio u julu 1996. godine.

  Za sudiju Općinskog suda u Bihaću izabran 01.01.1997. godine i istu funkciju sudije na krivičnom referatu vršio do 30.07.2017. godine. U vremenskom periodu od 01.01.1997. godine do 30.07.2017. godine vršio funkciju predsjednika krivičnog odjeljenja u Općinskom sudu u Bihaću. Za sudiju Kantonalnog suda u Bihaću izabran dana 01.08.2017. godine gdje radi na krivičnom referatu, a od februara 2021. godine vrši funkciju predsjednika krivičnog odjeljenja Kantonalnog suda u Bihaću

   

  IVANIŠ, VLATKA (rođena 1965. godine u Bihaću) 
  Sutkinja Kantonalnog suda u Bihaću (1. jula 2018. -)
   

  Prije imenovanja na funkciju, obavljala poslove sutkinje u Općinskom sudu Bihać. Radi na drugostepenom privrednom referatu.

   

  KUDIĆ, RUSMIRA (rođena 1974. godine u Liskovcu, općina Cazin) 
  Sutkinja Kantonalnog suda u Bihaću (1. jula 2018. -)
   

  Prije imenovanja na funkciju, obavljala poslove sutkinje u Općinskom sudu Cazin. Radi na građanskom referatu.

   

  MAJANOVIĆ, GORAN (rođen 15.7.1975. godine u Bihaću) 
  Sudija Kantonalnog suda u Bihaću (1. februara 2019. -)
   

  Osnovnu i srednju školu („Gimnazija“) završio u Bihaću, diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2000. godine, a pravosudni ispit položio 2002. godine također u Sarajevu.

  Pripravnički staž od 2000. do 2002. godine proveo u Kantonalnom tužilaštvu USK-a u Bihaću. Od 2002. do 2006. godine zaposlen u „Universal Bank“ d.d., Sarajevo odnosno „UniCredit Zagrebačka Banka“ d.d., Mostar na pravnim poslovima. Odlukom VSTV-a imenovan za sudiju Općinskog suda u Cazinu gdje je radio od 16.01.2006. do 30.10.2014. godine, a potom imenovan za sudiju Općinskog suda u Bihaću gdje je radio od 01.11.2014. do 31.01.2019. godine. Nakon toga odlukom VSTV-a imenovan za sudiju Kantonalnog suda u Bihaću počev od 01.02.2019. godine gdje radi na građanskom referatu. 

  JASMINA LIPOVAČA (rođena 1978. godine u Bihaću)
  Sutkinja Kantonalnog suda u Bihaću (2. mart 2022. -) 

  Osnovnu i srednju školu „Gimnazija“ završila u Bihaću.
  Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2000. godine.
  Pripravnički staž od 2001. do 2003. godine obavila u Kantonalnom sudu u Bihaću.  
  Od 2003. do 2004. godine zaposlena u Federalnom ministarstvu finansija, Carinska uprava, Carinarnica Bihać, a potom u Upravi za indirektno oporezivanja Banja Luka, na poslovima stručne saradnice za carinsko-upravni i prekršajni postupak.
  Pravosudni ispit položila 2004. godine pred Federalnim ministarstvom pravde u Sarajevu.  
  Od 2004. do 2006. godine zaposlena kao stručna saradnica u Kantonalnom sudu u Bihaću.
  Odlukom VSTV-a 2006. godine imenovana za stručnu saradnicu u Općinskom sudu u Bihaću na kojoj poziciji je bila do 2008. godine.  
  Magistrirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2010. godine na katedri za Krivično procesno pravo.
  Odlukom VSTV-a 2008. godine imenovana za sutkinju u Općinskom sudu u Bihaću na kojoj poziciji je bila do 2022. godine. Radila na krivičnom i građanskom referatu.
  Odlukom VSTV-a imenovana za sutkinju Kantonalnog suda u Bihaću počev od 02.03.2022. godine, gdje radi na krivičnom i građanskom referatu.

   

  DINO MUSLIĆ, (rođen 1982. godine u Bihaću)
  Sudija Kantonalnog suda u Bihaću (2. mart 2022. -)  

  Diplomirao na Pravnom fakultetu u Bihaću 2007. godine. Pripravnicki staž proveo u Općinskom sudu u Bihaću, a Pravosudni ispit položio 2009. godine u Banja Luci. Od maja 2010. godine do augusta 2014. godine radio kao stručni saradnik u Osnovnom sudu u Banja Luci, a odlukom VSTV BIH imenovan za sudiju Općinskog suda u Bihaću na koju dužnost stupio 2014. godine i radio na krivičnom, privrednom i izvršnom referatu.
  Odlukom VSTV BIH imenovan za sudiju Kantonalnog suda u Bihaću, na koju dužnost stupio 02. marta 2022. godine, gdje radi na upravnom i krivičnom referatu. Takođe, trenutno na postdiplomskom studiju Pravnog fakulteta u Bihaću na krivičnoj katedri. Aktivan edukator Centra za edukaciju sudaca i tužilaca iz oblasti izvršnog I krivičnog prava, te dva mandata bio u Predsjedništvu Udruženja sudija FBIH ispred USK-a. 

   

  4074 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1