• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Bihaću

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nadležnost suda

  Kantonalni sud u Bihaću je mjesno nadležan za područje Unsko-sanskog kantona.

  Stvarna nadležnost Kantonalnog suda u Bihaću određena je čl. 28. Zakona o sudovima u Federaciji BiH ("Sl. novine F BiH" br. 38/05 i 22/06).

  Kantonalni sud u Bihaću je u skladu sa čl. 28. Zakona o sudovima u Federaciji BiH nadležan:

  1) Prvostepena nadležnost

  • da sudi za krivična djela za koja je zakonom propisana kazna zatvora vise od 10 godina ili dugotrajni zatvor, ako zakonom nije odredena nadležnost drugog suda;
  • da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;
  • da sudi za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na kantonalne sudove i
  • da odlučuje u svim upravnim sporovima, kao i o zahtjevima za zaštitu sloboda i prava utvrđenih ustavom, ako su takve slobode i prava povrijeđeni konačnim pojedinačnim aktom ili radnjom službenog lica u organima uprave, odnosno odgovornog lica u preduzeću, ustanovi ili drugom pravnom licu kada za zaštitu tih prava nije osigurana druga sudska zaštita.

  2) Drugostepena nadležnost:

  • da odlučuje o žalbama protiv odluka općinskih sudova;
  • da odlučuje o drugim redovnim i vanrednim pravnim lijekovima, ako je to određeno zakonom.

  3) Ostalo:

  • da rješava o sukobu mjesne nadležnosti između općinskih sudova sa područja kantona;
  • da odlučuje o prijenosu mjesne nadležnosti sa jednog općinskog suda na drugi općinski sud na području kantona;
  • da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera sigurnosti i pravnih posljedica osude na osnovu sudske odluke;
  • da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom;
  • da rješava o priznavanju odluka stranih sudova, stranih trgovačkih sudova i stranih arbitraža;
  • da pruža međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim predmetima i
  • da obavlja druge poslove određene zakonom.
  859 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1