• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Banjoj Luci

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Razgledanje spisa

  Pristup sudskim predmetima putem Interneta

  08.09.2022.

  Da biste koristili uslugu pristupa sudskim predmetima putem web-a, trebate od službenika prijemne kancelarije Osnovnog suda u Banjoj Luci, zatražiti potvrdu koja sadržava broj vašeg sudskog predmeta (BSP) i Jedinstveni pristupni kod (JPK). Nakon što ste dobili potvrdu koja sadrži BSP i JPK, pristupite adresi:  https://www.pravosudje.ba/predmeti

   

  Kreiranje korisničkog računa (KR)

  Nakon što prvi puta pristupite svom predmetu koristeći BSP i JPK imate mogućnost kreiranja

  korisničkog računa (KR), koji Vam omogućava da sami osmislite svoje korisničko ime i šifru

  (lozinku), koji su Vam lako pamtljivi.

  Korisnički račun kreirate izborom polja „Administrativni panel“ ili klikom na link „Korisnički račun (KR)“

   

  Prednosti i koristi korisničkog računa

  Korisnički račun Vam omogućava objedinjavanje pristupa za veći broj sudskih predmeta, za koje posjedujete JPK. Da biste mogli ostvariti pristup svim predmetima u kojima ste stranka u postupku, potrebno je da od nadležnog suda zatražite JPK za svaki od predmeta kojima želite pristupati.

  Također, korisnički račun Vam omogućava da sami osmislite svoje korisničko ime i šifru, te pomoću njih brže pristupate svom predmetu (predmetima).

   

  Ostvarivanje uvida u veći broj predmeta putem korisničkog računa

  Da biste putem korisničkog računa mogli pristupati većem broju predmeta, potrebno je da od

  nadležnog suda zatražite BSP i JPK za sve predmete kojima želite pristupati putem Interneta.

  Nakon što Vam sud izda tražene potvrde koje sadrže BSP i JPK, novi predmeti će se automatski pridružiti Vašem korisničkom računu.

  Nakon što ste pribavili BSP i JPK za dodatne predmete, može se dogoditi da se oni ne prikažu

  automatski u Vašem korisničkom računu. Uzroci tome mogu biti sljedeći:

  −  Predmet za koji Vam je izdat JPK je, u međuvremenu, okarakterisan kao predmet sa

  ograničenim pristupom zbog faze u kojoj se nalazi, ili zbog osjetljivosti predmeta.

  −  Također, moguće je da ste u različitim sudskim predmetima registrovani pod različitim

  idenfikatorima u različitim sudskim postupcima, te je zbog toga potrebno da BSP i JPK

  pridružite svom korisničkom računu ručno, što možete uraditi na sljedeći način:

  Kliknite na natpis „Administrativni panel“ na tamno sivoj traci, odmah pored natpisa „Uvid u predmet“.

   

  Važno! Sačuvajte aktivacijsku poruku, jer ona sadrži vaše korisničko ime i šifru.

   

  Kreiranje korisničkog računa (KR) Vas oslobađa potrebe za pamćenjem različitih JPK-ova.

  Pristup predmetima putem web-a uz korištenje korisničkog računa (KR) je posebno pogodan za

  upotrebu advokatima i strankama koje imaju veći broj predmeta pred sudovima.

  Obavezno pročitati!

  JPK (Jedinstveni pristupni kod) je strogo povjerljiv i izdat je u svrhu informisanja o sudskom

  predmetu putem web-a. Osoba kojoj je JPK dodijeljen odgovorna je za njegovo neovlašteno

  objavljivanje i zloupotrebu. U slučaju izgubljenog koda korisnik je dužan bez  odlaganja obavijestiti nadležni sud. U slučaju angažovanja advokata, korisnik ne smije dati svoj JPK advokatu ili bilo kom trećem licu. Advokati imaju pravo dobiti vlastiti JPK za sve predmete u kojima se pojavljuju kao stranke u postupku.

   

   

  Za izdavanje JPK nije potrebno plaćati sudsku taksu shodno izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, koji je objavljen je Službenom glasniku Republike Srpske“ pod brojem  67/20.

   

  Uvid u spise sudskih predmeta

  RAZGLEDANJE I OBAVJESTI O SPISIMA PREDMETA

     Stranke u postupku i njihovi punomoćnici imaju pravo razgledati spise, dok se ostalim osobama koje imaju opravdan interes može dopustiti razgledanje spisa uz podneseni zahtjev.
  Razgledanje spisa se obavlja u sudskoj pisarni na određenom mjestu i pod nadzorom višeg referenta za upravljanje predmetima.
  U određenim zakonom propisanim slučajevima (postupci gdje su uključene maloljetne osobe, razvod braka i sl.) spise mogu razgledati samo stranke, njihovi punomoćnici i zakonom ovlaštene osobe.

   

  Razgledanje spisa je svaki radni dan od 9,00 do 11,00 sati.

     Stranke, njihove punomoćnike i druge ovlaštene osobe o stanju predmeta obavještava viši referent za upravljanje predmetima na temelju podataka iz elektronske baze podataka CMS i spisa.
  Obavijest će se ograničiti na podatke o tome u kojem se stadiju postupak nalazi. Pri davanju obavijesti zabranjeno je davati izjave i komentare o pojedinim sudskim odlukama i naredbama.

   

  U Osnovnom sudu u Banjoj Luci kao novina uveden je web servis „Pristup sudskim predmetima putem Interneta“ koji omogućava strankama u postupku, njihovim zakonskim zastupnicima i punomoćnicima (dalje u tekstu: korisnici servisa) uvid u vlastiti predmet putem Interneta, sa izuzetkom predmeta krivičnog referata. Na ovaj način korisnici servisa mogu biti trenutno informirani o događajima i promjenama koji nastupe prilikom procesuiranja predmeta.

  1547 PREGLEDA
  • 1 - 2 / 2
  • 1