• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Banjoj Luci

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Izmjene i dopune Zakona o sudskim taksama (Službeni glasniku Republik Srpske“ broj 67/20),-

  20.07.2020.

  Način plaćanja sudske takse, postupak i uslovi oslobađanja plaćanja takse, način utvrđivanja vrijednosti sudskog spora, postupak za naplatu neplaćene takse i druga pitanja koja se odnose na takse su regulisana Zakona o sudskim taksama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 73/08, 49/09, 67/13, 63/14 i 66/18).


  Zakon sa izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama objavljen je Službenom glasniku Republike Srpske“ pod brojem 67/20, nalazi u pratećim dokumentima.

  SUDSKE TAKSE

                                                SUDSKE TAKSE


  U postupku pred sudovima plaćaju se sudske takse po odredbama Zakona o sudskim taksama (Službeni glasnik Republike Srpske broj 73/08, 49/09, 67/13, 63/14 i 66/18), kao i Taksene tarife koja je njegov sastavni dio. Takse propisane Zakonom o sudskim taksama i Taksenom tarifom plaćaju lica po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u postupku pred sudovima. Za podneske i za zapisnike koji zamjenjuju podneske taksu je dužno da plati lice koje ih podnosi, odnosno lice na čiji zahtjev se sastavlja zapisnik. Za odluku prvostepenog suda taksu je dužan da plati tužilac, odnosno predlagač, a za sudsko poravnanje taksu su dužne da plate obje strane, ukoliko u poravnanju nije drugačije ugovoreno. Za odluku drugostepenog suda i za odluku po vanrednom pravnom sredstvu, sudsku taksu je dužan da plati podnosilac žalbe, odnosno lice u čijem interesu je pokrenut postupak po vanrednom pravnom sredstvu. Uz podnesak (tužba, prijedlog, pravni lijek i dr.) OBAVEZNO se dostavlja dokaz o plaćenoj taksi. Obaveza plaćanja takse nastaje: - za podneske (tužbe, odgovore na tužbe, žalbe i druga pravna sredstva) - kada se predaju sudu, - za sudske prepise - kada se zatraže od suda; - za sudske odluke - kada se objave, a ako stranka nije prisutna objavljivanju ili ako odluka nije javno objavljena - kada se stranci ili njenom zastupniku dostavi prepis odluke; - sudska poravnanja - kada se zaključe; - za paušalnu taksu u postupku raspravljanja zaostavštine - kada rješenje o nasljeđivanju donešeno; - u postupku stečaja - kada je donešena odluka o glavnoj diobi u postupku stečaja . u postupku likvidacije: danom donošenja rješenja o zaključenju likvidacionog postupka. - za ostale radnje - kada se zatraži njihovo preduzimanje. Ako stranka sudu dostavi podnesak bez dokaza o paćenoj taksi, sud će pozvati stranku, odnosno njenog punomoćnika da uplati odgovarajuću taksu u roku od 8 (osam) dana, pa u koliko stranka ne uplati taksu u ovom roku sud će nastaviti postupak i pristupiti prinudnoj naplati takse.

  1194 PREGLEDA
  Prateći dokumenti
 • Zakon o sudskim taksama
  • 1 - 2 / 2
  • 1