• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Banjoj Luci

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Presuda u krivičnom predmetu zbog krivičnog djela Neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga

  Presuda u krivičnom predmetu zbog krivičnog djela Neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga

  30.12.2022.

  Presuda u krivičnom predmetu zbog krivičnog djela Neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga

   

   

  BOSNA I HERCEGOVINA

  REPUBLIKA SRPSKA

  OSNOVNI SUD BANJALUKA

  Broj: 71 0 K 303351 19 K

  Dana, 29.09.2021. godine

                                                        U IME REPUBLIKE SRPSKE

   

  Osnovni sud u Banjaluci, u vijeću sastavljenom od sudija mr Svetozara Bajića, kao predsjednika vijeća, sudija Ines Čolić i Adrijane Gavrilović Trivić, kao članova vijeća, uz učešće zapisničara Ranke Lakić, u krivičnom postupku protiv optuženog N. T. sina D. zbog krivičnog djela „Neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga“ iz člana 207. st. 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 64/17), za koje ga je optužilo Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci optužnicom br. T13 0 KT 0043972 18 od 15.03.2019. godine, nakon glavnog i javnog pretresa održanog dana 28.09.2021. godine uz učešće optuženog N. T.i njegovog branioca Milane Vukojević advokata iz Banjaluke, te Okružnog javnog tužioca iz Banjaluke Siniše Markovića, na ročištu održanom dana 29.09.2021. godine radi objave presude u prisustvu branioca optuženog, javno je objavio sledeću presudu:

   

  P R E S U D U

   

  OPTUŽENI T. N., sin D.i majke S., rođene V., rođen 16.12.1996. godine u B., gdje je i nastanjen, u mjestu K. broj …, JMB …, po nacionalnosti Srbin, državljanin RS/BiH, pismen, sa završenim stepenom obrazovanja SSS, po zanimanju autoelektričar, oženjen, otac jednog djeteta, nezaposlen, izdržava se od povremenih poslova, srednjeg imovnog stanja, osuđivan presudom Osnovnog suda u Prijedoru, broj 77 0 K 072977 16 K od 05.04.2016. godine, zbog krivičnog djela teška krađa u pokušaju iz člana 232. stav 1. u vezi sa članom 20. i 23. KZ RS, na uslovnu osudu sa utvrđenom kaznom zatvora u trajanju od 1 godine i rokom provjeravanja od 2 godine i presudom Osnovnog suda u Banjaluci, broj 71 0 K 245485 16 K od 11.01.2017. godine, zbog krivičnog djela teška krađa iz člana 232. stav 1. tačka 1. KZ RS, na uslovnu osudu sa utvrđenom kaznom zatvora u trajanju od 6 mjeseci i rokom provjeravanja od 1 godine, protiv istog se vodi krivični postupak pred Osnovnim sudom u Banjaluci u predmetu broj 71 0 K  254247 17 K od 07.11.2017. godine, po optužnici ovog tužilaštva broj T13 0 KT 0033112 16 od 31.01.2017. godine, zbog krivičnog djela laka tjelesna povreda iz člana 155. stav 1. KZ RS i u predmetu Osnovnog suda u Banjaluci broj 71 0 K  231044 16 K od 25.01.2018. godine, po optužnici ovog tužilaštva broj T13 0 KT 0026217 15 od 25.01.2016. zbog krivičnog djela teška krađa iz člana 232. stav 1. tačka 1. KZ RS.

   

  KRIV JE

  Što je:

  U vremenskom periodu od početka 2017. godine do 05.12.2017. godine na području Grada B., protivno odredbi člana 4 i 19. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga („Sl. glasnik BiH“, broj 8/06), bavio kupovinom radi prodaje i prodajom opojne droge marihuana koja se nalazi na Listi opojnih droga, psihotropnih supstanci biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora („Sl. glasnik BiH“ broj 8/06, tabela I, lista opojnih droga pod rednim brojem 13), koja u sebi sadrži supstancu tetrahidrokanabinol, koja supstanca se nalazi na Listi opojnih droga, psihotropnih supstanci biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora („Službeni glasnik BiH“ broj 8/06, 103/08, 51/11, tabela I, lista psihotropnih supstanci, pod tačkom 29), pa je tako optuženi nabavljao radi prodaje opojnu drogu marihuanu od njemu poznatog lica, pa je u više navrata prodao opojnu drogu marihuanu V. Đ. za novčane iznose od 10,00 KM do 20,00 KM i radi prodaje držao opojnu drogu marihuanu ukupne neto mase 5,5196 grama, koja je od optuženog privremeno oduzeta dana 05.12.2017. godine. 

  Dakle, neovlašteno držao radi prodaje i prodavao supstancu koja je proglašena za opojnu drogu, 

  Čime, je učinio krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa mu sud uz primjenu ove zakonske odredbe i člana 46. Krivičnog zakonika Republike Srpske izriče:

   

  KAZNU ZATVORA

                                                       u trajanju od 1 (jednu) godinu

   

  Na osnovu čl. 207. st. 8. Krivičnog zakonika Republike Srpske trajno se oduzima opojna droga marihuana koja je od optuženog privremeno oduzeta dana 05.12.2017. godine. 

  Na osnovu člana 99. stav 1., a u vezi sa članom 96. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 53/12, 91/17, 66/18 i 15/21) optuženi se obavezuje da nadoknadi troškove krivičnog postupka i to: troškove koje je imao okružni javni tužilac u istrazi na ime vještačenja biljnog materijala u iznosu do 80,00 KM, kao i na ime paušalnih troškova iznos od 300,00 KM, sve u roku od 30 (trideset) dana po pravosnažnosti presude. 

                                                                          Obrazloženje

   

  Okružno javno tužilaštvo Banjaluka podnijelo je ovom sudu optužnicu bbr. T13 0 KT …18 od 15.03.2019. godine protiv optuženog N. T. zbog krivičnog djela Neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 64/17, u daljem tekstu: KZ RS). Nakon što je predmetna optužnica potvrđena rješenjem sudije za prethodno saslušanje dana 18.04.2019. godine, optuženi se na ročištu za izjašnjenje o krivici održanom dana 20.05.2019. godine, izjasnio da nije kriv, nakon čega je sud u ovom postupku zakazao glavni pretres na kojem su na ročištima održanim 16.03.2021., 24.05.2021., 30.08.2021. i 28.9.2021. godine izvedeni sledeći dokazi optužbe: saslušanje svjedoka F. H. i Đ. V., saslušanje policijskih službenika K. B. i V. S. i saslušanje vještaka MUP-a RS KTC B. V. D. koja je usmeno obrazložila Nalaz i mišljenje o izvršenom hemijskom vještačenju, Jedinica za forenziku, KTC MUP-a RS, Odjeljenje za kriminalističko-tehnička vještačenja i ispitivanja Banja Luka broj … od 13.06.2018. godine koji prihvaćen kao dokaz, nakon čega su izvedeni i materijalni dokazi tužioca čitanjem i to: Izvještaja o realizaciji naredbe za pretres PU Banja Luka Odsjek za droge broj … od 05.12.2017. godine, Naredbe za pretresanje Okružni sud u Banjaluci broj …17 Kpp 24 od 04.12.2017. godine, Zapisnik o pretresu stana, ostalih prostorija i pokretnih stvari, PU Banja Luka, Odjeljenje za organizovani kriminalitet i droge, broj …od 05.12.2017. godine, Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta PU Banja Luka Odsjek za droge broj …od 05.12.2017. godine, Izvod iz kaznene evidencije za optuženog T. N.PU Banja Luka, Odjeljenje za opšti kriminalitet broj … od 28.05.2018. godine i Troškovnik u iznosu 80,00 KM, Fotodokumentacije sa otvaranja predmeta i kriminalističko-tehnički izvještaj, a sve na okolnost kakav je predmet oduzet od T. N. i da li je takav predmet vještačen u KTC, zapisnik o otvaranju i pregledu privremeno oduzetih predmeta OJT Banja Luka br. T13 0 K …od 13.02.2018. godine iz priklopljenog spisa ovog suda br. 71 0 …K, te Zapisnik o saslušanju svjedoka V. Đ PU Banja Luka Odsjek za droge broj …od 05.12.2017. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka H. F. PU Banja Luka Odsjek za droge broj …od 05.12.2017. godine i Zapisnik o ispitivanju optuženog u svojstvu osumnjičenog PU Banja Luka, Odsjek za droge, broj …od 05.12.2017. godine, koji su korišteni kao dokaz od strane tužioca prilikom direktnog i unakrsnog ispitivanja u smislu čl. 288. st. 1. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 53/12, 91/17, 66/18 i 15/21, u daljem tekstu: ZKP), pa je zato prihvaćen kao dokaz.

   

  Branilac optuženog je izvela kao dokaz saslušanje svjedoka D. T. i B. P., te optuženog u svojstvu svjedoka. 

  U završnoj rječi Okružni javni tužilac je izjavio da smatra da je u potpunosti dokazano na koji je način optuženi počinio krivično djelo, navodi da sud mora cijeniti iskaz V. Đ. iz istrage koji je potvrdio da je kupovao od optuženog drogu, pa kako je u pretresu kuće pronađeno 5 i nešto grama droge koju je optuženi sam dobrovoljno predao policiji, to se može zaključiti da je optuženi počinio krivično djelo, radi čega predlaže da sud optuženog oglasi krivim i da mu se s obzirom da se radi o osuđivanom licu izrekne zatvorska kazna. 

  U završnoj riječi branilac optuženog izjavljuje da tužilaštvo nije dokazalo navode iz optužnice, jer je odbrana dokazala da je marihuana od optuženog oduzeta na drugoj lokaciji u stanu njegove djevojke za koji policija nije imala dozvolu za pretresanje, dok se prilikom pretresanja kuće koju koristi optuženi navodi da je oduzeta ta ista droga što nije tačno, kao što nije tačno da je optuženi prodavao drogu drugom licu, što je V. Đ. potvrdio prilikom saslušanja tokom postupka navodeći da je on dugogodišnji prijatelj optuženog i da nikad nije kupovao drogu od optuženog, nego da su zajedno konzumirali istu. Pored ovog, branilac prigovara da vještačenjem nije utvrđen procenat tetrahidrokanabinola u pronađenoj biljnoj materiji-marihuani koja je vještačena, te da je bilo neophodno vršiti kvantitativnu analizu u kojem procentu sadrži tetrahidrokanabinol, te se ni na ovom dokazu se ne može zasnivati odluka, zbog čega odbrana predlaže da se zbog nedostatka dokaza njen branjenik oslobodi od optužbe. 

  Optuženi je u završnoj riječi izjavio da je konzumirao marihuanu 15 godina i da je i danas konzumira, ali da nikad istu nikome nije prodao. 

  Sud je nakon što je izveo sve dokaze, cijeneći svaki dokaz pojedinačno i u njihovoj međusobnoj vezi, a pošto je čuo sve navode stranaka i branioca, shodno odredbi člana 295. stav 2. ZKP, odlučio kao u izreci iz sljedećih razloga: 

  Iz potvrde o privremenom oduzimanju predmeta PU Banjaluka, SKP, Odjeljenje za organizovani kriminal i droge, Odsjek za droge br. … od 05.12.2017. godine proizilazi da su policijski službenici PU Banjaluka, SKP, Odjeljenje za organizovani kriminal i droge, Odsjek za droge Radojica Dabić i Neđo Ždrnja dana 05.12.2017. godine od optuženog privremeno oduzeli paket zamotan u PVC foliju u kojem se nalazi zelena biljna materija koja asocira na opojnu drogu „marihuanu“, bruto mase 7,24 grama. U napomeni ove potvrde navodi se da je navedena opojna droga dobrovoljno predata od strane optuženog prilikom vršenja pretresa kuće, pomoćnih objekata, okućnice i dvorišta u Banjaluci u mjestu Karanovac na osnovu pismene naredbe za pretresanje Okružnog suda u Banjaluci broj 11 0 K …17 Kpp 24 od 04.12.2017. godine, a što proizilazi i iz sadržine Izvještaja o realizaciji naredbe za pretres PU Banja Luka Odsjek za droge broj …od 05.12.2017. godine i  Zapisnika o pretresu stana, ostalih prostorija i pokretnih stvari PU Banja Luka, Odjeljenje za organizovani kriminalitet i droge broj …od 05.12.2017. godine. 

  Uvidom u Zapisnik o otvaranju i pregledanju privremeno oduzetih predmeta Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka br. T13 0 K … 17 od 13.02.2018. godine iz priklopljenog spisa ovog suda br. 71 0 K …K i Fotodokumentacije sa otvaranja predmeta i kriminalističko-tehničkog izvještaja koji se nalazi u prilogu, utvrđeno je da su iz depozita Okružog suda u Banjaluci na otvaranje i pregled dana 13.02.2018. godine dostavljene dvije papirne vrećice koje su zatvorene dokaz trakom, s tim da je u prvoj papirnoj vrećici sa oznakom 1. i natpisom T. N. 05.12.2017. godine nalazi paket zamotan u pvc bijelu foliju u kojoj se nalazi zelena biljna materija, ukupno bruto mase 5,92 grama koji je kasnije upakovan u bijelu kovertu sa oznakom br 1. 

  Nakon toga je ova opojna droga izuzeta iz depozita suda i dostavljena na vještačenje po naredbi za vještačenje Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka broj T13 0 …17 od 09.03.2018. godine u MUP RS, Uprava za policijsku podršku, Jedinica za forenziku – kriminalističko tehnički centar, Odjeljenje za kriminalističko-tehnička vještačenja i ispitivanja Banjaluka čiji vještak Biljana Vasić je u nalazu i mišljenju br. …od 13.06.2018. godine konstatovala da je na vještačenje dostavljen materijal oduzet od optuženog, zatim da je utvrđena neto masa zelene biljne materije od 5,5196 grama, te konačno da je u ispitivanom uzorku navedene zelene biljne materije privremeno oduzete od optuženog, utvrđeno prisustvo tetrahidrokanabinola psihoaktivnog kanabinoida konoplje tj. biljne vrste Cannabis sativa L iz porodice Canabaceae koja pripada grupi halucinogenih droga. 

  Vještak Biljana Vasić je ovaj nalaz i mišljenje usmeno obrazložila na glavnom pretresu dana 16.03.2021. godine u kojem je navela da su prema naredbi tužilaštva na vještačenje dostavljeni uzroci, oduzeti od optuženog i više lica iz policijske akcije, da je na vještačenje dostavljen materijal oduzet od optuženog za koji je preciznim analitičkim vaganjem utvrđena neto masa zelene biljne materije od 5,5196 grama. Sud je u potpunosti prihvatio i nalaz i mišljenje ovog vještaka, jer je isti sačinjen detaljno, objektivno i profesionalno u skladu sa pravilima struke i ničim nije doveden u pitanje, jer stranke na njega nisu imale primjedbe, a u skladu je i sa ostalim izvedenim dokazima. Neosnovan je prigovor žalbe branioca da je činjenično stanje nepotpuno utvrđeno zbog toga što vještačenjem biljne materije nije utvrđen procenat tetrahidrokanabinola, a da je, kako to tvrdi odbrana, uzgoj i prometovanje biljke Cannabis sativa L dozvoljeno ako je procenat ove supstance ispod 0,02%, pa s tim u vezi, da biljka koja je bila predmet vještačenja, ne može biti predmet izvršenja krivičnog djela. Naime, odredba člana 19. stav 1. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga (''Službeni glasnik BiH'' broj: 8/06), propisuje da je zabranjen uzgoj, proizvodnja, promet, posjedovanje i upotreba supstanci i biljaka razvrstanih u Tabelu I, te njihovih preparata, dok je u stavu 2. istog člana propisano da izuzetno od stava 1. tog člana, uzgoj konoplje i maka je dozvoljen u svrhe i pod uslovima propisanim tim zakonom - Glava IV, gdje je u članu 25. stav 1. propisano da je konoplju, t.j. cannabis sativa L dozvoljeno uzgajati samo radi proizvodnje vlakana, proizvodnje sjemena za prehranu životinja, daljnjeg razmnožavanja i prerade sjemena. Dakle, obzirom da je nesporno da se u konkretnom slučaju ne radi o uzgoju cannabis sativa L radi proizvodnje vlakana, proizvodnje sjemena za prehranu životinja, daljnjeg razmnožavanja i prerade sjemena, to nije ni bilo potrebno utvrđivati procenat  tetrahidrokanabinola, kako to pogrešno tvrdi branilac. 

  Na osnovu gore pobrojanih dokaza i nespornih činjenica tužilac je podigao optužnicu protiv optuženog stavljajući mu na teret da je počinio krivično djelo „Neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga“ iz čl. 207. st. 1. KZ RS na način da je u vremenskom periodu od početka 2017. godine do 05.12.2017. godine na području Grada Banja Luka, protivno odredbi člana 4 i 19. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga („Sl. glasnik BiH“, broj 8/06), bavio kupovinom radi prodaje i prodajom opojne droge marihuana koja se nalazi na Listi opojnih droga, psihotropnih supstanci biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora („Sl. glasnik BiH“ broj 8/06, tabela I, lista opojnih droga pod rednim brojem 13), koja u sebi sadrži supstancu tetrahidrokanabinol, koja supstanca se nalazi na Listi opojnih droga, psihotropnih supstanci biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora („Službeni glasnik BiH“ broj 8/06, 103/08, 51/11, tabela I, lista psihotropnih supstanci, pod tačkom 29), pa je tako optuženi nabavljao radi prodaje opojnu drogu marihuanu od njemu poznatog lica, pa je u više navrata prodao opojnu drogu marihuanu V. Đ. za novčane iznose od 10,00 KM do 20,00 KM i radi prodaje držao opojnu drogu marihuanu ukupne neto mase 5,5196 grama, koja je od optuženog privremeno oduzeta dana 05.12.2017. godine. 

  Krivično djelo „Neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga“ iz člana 207. stav 1. KZ RS čini onaj: “Ko neovlašćeno proizvodi, prerađuje, prodaje ili nudi na prodaju, ili ko radi prodaje kupuje, drži ili prenosi, ili ko posreduje u prodaji ili kupovini ili na drugi način neovlašćeno stavlja u promet supstance ili preparate koji su proglašeni za opojne droge.“ Predmet krivičnog djela dakle jesu supstance ili preparati koji su Zakonom o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojne droge (»Službeni glasnik BiH« broj 8/06) proglašeni za opojne droge ili psihotropne supstance. Radnja izvršenja krivičnog djela je alternativno određena, a u konkretnom slučaju optuženom je na teret stavljena radnja kupovine opojne droge od njemu poznatih lica radi prodaje, zatim držanje radi prodaje opojne droge marihuane ukupne neto mase 5,5196 grama, koja je od optuženog privremeno oduzeta dana 05.12.2017. godine, kao i prodaja supstance koja je proglašena za opojne droge navedenom svjedoku V. Đ. za novčane iznose od 10,00 KM do 20,00 KM. 

  Optuženi u svojoj odbrani i u svom iskazu na glavnom pretresu negira da je počinio ovo krivično djelo, navodeći da nije prodavao drogu V. Đ., a da je drogu marihuanu koja pronađena kod njega, a ne u pretresu nabavio i koristio za svoje potrebe. 

  Radi dokazivanja navoda optužbe, na prijedlog tužioca saslušani su svjedoci F. H.i V. Đ, te policijski službenici K. B. i V. S. i to na okolnost saslušanja V. Đ. u istrazi. 

  Svjedok V. Đ je u svom iskazu na glavnom pretresu održanom dana 16.03.2021. godine naveo da je prijatelj optuženog i da živi u istom naselju u Banjaluci u Karanovcu 1,5 km od optuženog, da je uživao opojnu drogu marihuanu, jednom do dva puta mjesečno i da je često sa optuženim zajedno koristio marihuanu, ali da nikad od optuženog nije kupovao marihuanu. U istrazi  na Zapisnik o saslušanju svjedoka PU Banja Luka Odsjek za droge broj … od 05.12.2017. godine V. Đ je izjavio da je opojnu drogu marihuanu kupovao od optuženog za iznose od po 20 KM i da je kupljenu marihuanu nekada konzumirao sam a nekada je znao počastiti i društvo među kojima je bio i optuženi kojeg je pozivao na broj telefona naveden u zapisniku, s tim da je na kraju iskaza naveo da je opojnu drogu marihuanu od optuženog kupovao i za 10 KM. 

  Povodom promjene iskaza na glavnom pretresu o kupovini droge od optuženog, svjedoku V. Đ je bio predočen zapisnik o njegovom saslušanju u istrazi, povodom čega je on izjavio da je to njegov potpis na zapisniku, da je tačno da je naveo brojeve telefona i da je za 20 KM kupovao drogu, da su policijski službenici to pisali, a da je on to tad izjavio. Međutim, kasnije je naveo da on nije tako izjavio, da policija sama diktira zapisnik, da ga niko ništa ne pita, da kad su ga priveli u policijsku stanicu, da ga nisu tukli, ali da je morao reći to što je rekao zbog svoje bezbjednosti, jer se plašio tog od koga je kupovao drogu, tako da je policija sve sastavila, napisala, a da je on samo potpisao, s tim da je izričito više puta naveo da nije nikad kupio drogu od optuženog. 

  Svjedok V. S. policijski službenik koji je saslušan na okolnost saslušanja V. Đ u istrazi naveo je da ne poznaje i da nije u srodstvu sa optuženim. U daljem iskazu navodi da je prilikom saslušanja poučio ovog svjedoka o njegovim pravima i da je nakon što je obavio razgovor sa svjedokom u kojem on opiše događaj, to unio u zapisnik koji mu je pročitan ili je on sam pročitao, nakon čega nije imao primjedbi na zapisnik. 

  Svjedok K.B. policijski službenik koji je takođe saslušan na okolnost saslušanja V. Đ u istrazi je u svom iskazu na glavnom pretresu održanom dana 28.09.2021. godine naveo da ne poznaje i da nije u srodstvu sa optuženim. U daljem iskazu naveo da je bio zapisničar, da su svjedoka poučili o njegovima pravima, što su unijeli u zapisnik, da je tokom saslušanja bio je korektan prema njima, da se sjeća da je naveo da mu je majka bila bolesna i da je naveo optuženog, Ć. i još jedno lice kao lica od kojih je nabavljao marihuanu. 

  Cjeneći ove iskaze svjedoka, sud ovakvo svjedočenje svjedoka V. dato na glavnom pretresu održanom dana 16.03.2021. godine nije prihvatio, jer je isto bilo neuvjerljivo u pogledu bitnih činjenica. Naime, svjedok je na glavnom pretresu naveo da je tačno da je on policiji dao brojeve telefona i podatak da je za 20 KM kupovao drogu, kao i ostale podatke navedenu u zapisniku, ali je kasnije naveo da nije sve bilo kako je naveo, nego da je policija diktirala zapisnik, da ga ništa niko nije pitao, da kad su ga priveli u policijsku stanicu, da ga nisu tukli, ali da je morao reći to što je rekao zbog svoje bezbjednosti, jer se plašio tog od koga je kupovao drogu, ne navodeći ime tog lica, tako da je policija sve sastavila, napisala, a da je on samo potpisao zapisnik. Ovakvo neuvjerljivo mijenjanje iskaza na okolnosti kupovine opojne droge od optuženog je prema mišljenju suda usmjereno da olakša položaj optuženog kao njegovog dugogodišnjeg druga i eventualno istog oslobodi od odgovornosti. Ovome u prilog govori okolnost da je svjedok V. nedosljedno, nelogično i nepovezano svjedočio o načinu davanja iskaza u istrazi, pa kako je svjedok svojevoljno potpisao zapisnik o saslušanju svjedoka pred policijskim službenicima, a kako je i sam naveo na pretresu pred sudom da prilikom saslušanja nije vršena nikakva prinuda na njega, sud ne prihvata tvrdnje svjedoka gdje navodi da njegova izjava koja je data u istrazi nije istinita, s obzirom da se u istoj izjavi svjedoka nalaze zakonska upozorenja i pouke u smislu čl. 149. i 151. ZKP, kao i podaci (npr. brojevi mobilnih telefona, imena prijatelja i dobavljača i sl.) koji policijski službenici nisu mogli samoinicijativno navesti u zapisniku bez saradnje odnosno saslušanja ovog svjedoka, pa kako nije bilo nikakve primjene sile ili iznuđivanja iskaza od strane policijskih službenika, sud je u cjelosti prihvatio iskaz ovog svjedoka iz istrage, te mu poklonio vjeru kao istinitom, potpunom dokazu, smatrajući da je isti saglasan i sa iskazima policijskih službenika K. i V.. 

  Svjedok F. H. je u svom iskazu na glavnom pretresu održanom dana 16.03.2021. godine izjavio da radi zajedno sa optuženim u automehaničarskoj radnji i da zna da je optuženi ovisnik o marihuan koju su konzumirali svakodnevno, s tim da nisu
  zajedno konzumirali marihuanu i ne zna od koga je on nabavljao istu, niti su ikad zajedno nabavljali drogu. U istrazi na Zapisnik PU Banja Luka Odsjek za droge broj … od 05.12.2017. godine, ovaj svjedok je izričito izjavio da nije nikad kupovao od optuženog marihuanu, niti da mu je poznato da se optuženi bavi prodajom ove opojne droge. Međutim, ovaj svjedok se ne pominje u optužnici, pa njegov iskaz nije relevantan za utvrđivanje činjenica koja čine obelježja krivičnog djela koje se stavlja na teret optuženom.
   

  Da se optuženi nije bavio prodajom opojne droge marihuane, suprotno je naprijed navedenim materijalnim dokazima iz kojih je utvrđeno da je optuženi radi prodaje držao opojnu droge marihuanu ukupne neto mase 5,5196 grama koja je od optuženog nesporno privremeno oduzeta dana 05.12.2017. godine, a protivno je i iskazu saslušanog svjedoka V. koji je naveo da mu je optuženi opojnu drogu marihuanu prodavao u više navrata za novčane iznose od 10,00 KM do 20,00 KM. 

  Optuženi u svojstvu svjedoka je u svom iskazu na glavnom pretresu održanom dana 28.09.2021. godine izjavio da se bavio kupovinom opojne droge marihuana, navodio je i lica od kojih je nabavljao ovu opojnu drogu, te opisao da je zajedno sa V. Đ nabavljao svaki drugi ili treći dan marihuanu koju su kupovali po cijeni od 10 do 20 KM za gram droge za koju su zajedno davali novac. 

  Dakle, tužilac je dokazao ovaj navod iz optužnice koji se tiče kupovine opojne droge marihuane od strane optuženog, međutim optuženi u svom iskazu navodi da tu drogu nije nikad kupovao radi prodaje, niti je ikad bilo kome prodavao opojnu drogu, pogotovo ne svom dugogodišnjem prijatelju V.. 

  Ovaj iskaz optuženog, sud nije prihvatio, jer je u suprotnosti sa iskazom V. u istrazi koji je detaljno opisao na koji način je kupovao drogu od optuženog. Tokom postupka nije bilo dokaza bilo kakve primjene sile ili iznuđivanja iskaza od strane policijskih službenika prilikom svjedočenja V. u istrazi, pa je ovaj sud dovodeći ga u vezu sa materijalnim dokazima, te nespornim činjenicama u pogledu pronalaska i oduzimanja opojne droge od optuženog koji je priznao kako je istu nabavljao, zaključio da su predočeni dokazi tužioca dovoljan i jasan pokazatelj sudu da je optuženi radi prodaje nabavljao, držao i neovlašteno stavio u promet V. Đ opojnu drogu marihuanu, čime je optuženi ostvario sva obilježja navedenog krivičnog djela “Nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga” iz člana 207 stav 1. KZ RS, na način kako je to opisano u optužnici, sljedom čega je sud optuženog i oglasio krivim. 

  Nisu sudu uvjerljivi navodi optuženog iz njegovog iskaza da je opojnu drogu nabavljao i držao za svoje potrebe, jer je droga pronađena kod optuženog veće količine 5,5196 grama po mišljenju sudu bila spremna za prodaju, a ne konzumiranje, s obzirom da je optuženi po njegovom iskazu drogu marihuanu koristio svakodnevno kupujući po jedan gram iste za 10 do 20 KM, čime bi po logici stvari ove kupljene zalihe u jednom danu potrošio, pogotovo ako je istu konzumirao zajedno sa V. Đ. Stoga, ovakav iskaz optuženog u kojem navodi da nije kupovao drogu radi prodaje i da nije prodavao drogu svjedoku V., sud nije prihvatio, jer je isti u suprotnosti sa gore navedenim dokazima, kao i samim iskazom optuženog iz istrage datom na Zapisnik broj … od 05.12.2017. godine u kojem je optuženi detaljno opisao način na koji je kupovao marihuanu od D. J., S.Ć. i G. M., za koje iznose i u kojoj količini, što je trajalo duže vremena od početka 2017. godine, pa je prema mišljenju ovog suda optuženi u ovoj razrađenoj šemi načina nabavke od više različitih dobavljača-dilera koje je on poznavao i sa nekim se i družio, s ciljem prodaje nabavljao drogu, što je i učinio prema V. Đ u više navrata, a logično da je dio kupljene droge zadržavao i za sebe radi konzumiranja, kako on to navodi, budući da je od mjeseca aprila 2017. godine marihuanu konzumirao svakodnevno. 

  Što se tiče tvrdnje optuženog da su spornu opojnu drogu policajci našli u njegovoj jakni dok je boravio kod svoje djevojke H. J. u B. u ulici …, te da ista nije nađena prilikom pretresa po navedenoj naredbi Okružnog suda u Banjaluci u kući gdje je on nastanjen u K. br. …, B., što su potvrdili i svjedoci D. T., otac optuženog i komšija B. P., ovaj sud istu nalazi bezpredmetnom, jer se u optužnici navodi da je opojna droga marihuana ukupne neto mase 5,5196 grama od optuženog privremeno oduzeta dana 05.12.2017. godine, bez navođenja mjesta i načina na koji je to učinjeno, tako da sudu nije bitno dokazivanje ovih činjenica mjesta pronalaska droge na koje ukazuje odbrana, pogotovo ako se ima u vidu da je optuženi svojim potpisom na potvrdi broj … od 05.12.2017. godine potvrdio da je dobrovoljno predao navedene predmete policiji. 

  Shodno svemu naprijed istaknutom, ovaj sud nalazi dokazanim da se u radnjama optuženog stiču elementi bića krivičnog djela za koje je optužen. Optuženi je u vrijeme izvršenja krivičnog djela, bio uračunljiv i nisu postojale okolnosti koje bi dovele u sumnju ovakav zaključak. Što se tiče vinosti, sud nalazi da je optuženi krivično djelo počinio sa direktnim umišljajem i da je u vrijeme izvršenja krivičnog djela bio svjestan svih zakonskih obilježja ovog krivičnog djela i htio njegovo izvršenje, budući da iskaz svjedoka V. iz istrage jasno ukazuje da mu je optuženi prodavao drogu manje neto mase za novac. 

  Prilikom odmjeravanja kazne u smislu člana 52. KZ RS, sud je imao u vidu i sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti, od kojih zavisi vrsta i visina krivične sankcije. Od olakšavajućih okolnosti na strani optuženog, sud je cijenio da je optuženi oženjen i otac jednog maloljetnog djeteta, dok je od otežavajućih okolnosti sud cijenio da je optuženi ranije osuđivan, ali ne za istovrsna djela, pa je uzimajući u obzir da je optuženi mlad čovjek, izrekao optuženom minimalnu kaznu zatvora u trajanju od 1 godine (propisana kazna zatvora od 1 do 10 godina), koje će po uvjerenju suda ostvariti svrha kažnjavanja iz člana 43. KZ RS, tj. odluka o kazni uticaće na optuženog da ne čini krivična djela i ostvariti uticaj na njegovo prevaspitanje, ostvariti uticaj na druge da ne čine krivična djela, te uticati na razvijanje i učvršćenje društvene odgovornosti izražavanjem društvene osude za krivično djelo i neophodnost poštovanja zakona. 

  Na osnovu čl. 207. st. 8. KZ RS trajno se oduzima opojna droga marihuana koja je od optuženog privremeno oduzeta dana 05.12.2017. godine. 

  Na osnovu člana 99. stav 1. ZKP u vezi sa članom 96. ZKP optuženi je dužan platiti iznos od 300,00 KM na ime sudskog paušala, koji iznos je sud optuženom odredio s obzirom na njegovo loše imovinsko stanje i trajanje postupka koji nije bio složen. Isto tako optuženi je dužan platiti troškove vještačenja u iznosu od 80,00 KM prema troškovniku tužioca od 15.03.2019. godine, priloženom uz dokaze, sve u roku od 30 dana po pravosnažnosti presude. 


   

  ZAPISNIČAR                                                               PREDSJEDNIK VIJEĆA

  Ranka Lakić                                                                            mr  Svetozar Bajić


  PRAVNA POUKA:

  Protiv ove presude stranke i branilac mogu izjaviti žalbu Okružnom sudu u Banjaluci, putem ovog suda u roku od 15 dana od dana prijema presude.

  Prikazana vijest je na:
  31 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Presuda u krivičnom predmetu zbog krivičnog djela Neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga

  Presuda u krivičnom predmetu zbog krivičnog djela Neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga

  30.12.2022.

  Presuda u krivičnom predmetu zbog krivičnog djela Neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga

   

   

  BOSNA I HERCEGOVINA

  REPUBLIKA SRPSKA

  OSNOVNI SUD BANJALUKA

  Broj: 71 0 K 303351 19 K

  Dana, 29.09.2021. godine

                                                        U IME REPUBLIKE SRPSKE

   

  Osnovni sud u Banjaluci, u vijeću sastavljenom od sudija mr Svetozara Bajića, kao predsjednika vijeća, sudija Ines Čolić i Adrijane Gavrilović Trivić, kao članova vijeća, uz učešće zapisničara Ranke Lakić, u krivičnom postupku protiv optuženog N. T. sina D. zbog krivičnog djela „Neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga“ iz člana 207. st. 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 64/17), za koje ga je optužilo Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci optužnicom br. T13 0 KT 0043972 18 od 15.03.2019. godine, nakon glavnog i javnog pretresa održanog dana 28.09.2021. godine uz učešće optuženog N. T.i njegovog branioca Milane Vukojević advokata iz Banjaluke, te Okružnog javnog tužioca iz Banjaluke Siniše Markovića, na ročištu održanom dana 29.09.2021. godine radi objave presude u prisustvu branioca optuženog, javno je objavio sledeću presudu:

   

  P R E S U D U

   

  OPTUŽENI T. N., sin D.i majke S., rođene V., rođen 16.12.1996. godine u B., gdje je i nastanjen, u mjestu K. broj …, JMB …, po nacionalnosti Srbin, državljanin RS/BiH, pismen, sa završenim stepenom obrazovanja SSS, po zanimanju autoelektričar, oženjen, otac jednog djeteta, nezaposlen, izdržava se od povremenih poslova, srednjeg imovnog stanja, osuđivan presudom Osnovnog suda u Prijedoru, broj 77 0 K 072977 16 K od 05.04.2016. godine, zbog krivičnog djela teška krađa u pokušaju iz člana 232. stav 1. u vezi sa članom 20. i 23. KZ RS, na uslovnu osudu sa utvrđenom kaznom zatvora u trajanju od 1 godine i rokom provjeravanja od 2 godine i presudom Osnovnog suda u Banjaluci, broj 71 0 K 245485 16 K od 11.01.2017. godine, zbog krivičnog djela teška krađa iz člana 232. stav 1. tačka 1. KZ RS, na uslovnu osudu sa utvrđenom kaznom zatvora u trajanju od 6 mjeseci i rokom provjeravanja od 1 godine, protiv istog se vodi krivični postupak pred Osnovnim sudom u Banjaluci u predmetu broj 71 0 K  254247 17 K od 07.11.2017. godine, po optužnici ovog tužilaštva broj T13 0 KT 0033112 16 od 31.01.2017. godine, zbog krivičnog djela laka tjelesna povreda iz člana 155. stav 1. KZ RS i u predmetu Osnovnog suda u Banjaluci broj 71 0 K  231044 16 K od 25.01.2018. godine, po optužnici ovog tužilaštva broj T13 0 KT 0026217 15 od 25.01.2016. zbog krivičnog djela teška krađa iz člana 232. stav 1. tačka 1. KZ RS.

   

  KRIV JE

  Što je:

  U vremenskom periodu od početka 2017. godine do 05.12.2017. godine na području Grada B., protivno odredbi člana 4 i 19. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga („Sl. glasnik BiH“, broj 8/06), bavio kupovinom radi prodaje i prodajom opojne droge marihuana koja se nalazi na Listi opojnih droga, psihotropnih supstanci biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora („Sl. glasnik BiH“ broj 8/06, tabela I, lista opojnih droga pod rednim brojem 13), koja u sebi sadrži supstancu tetrahidrokanabinol, koja supstanca se nalazi na Listi opojnih droga, psihotropnih supstanci biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora („Službeni glasnik BiH“ broj 8/06, 103/08, 51/11, tabela I, lista psihotropnih supstanci, pod tačkom 29), pa je tako optuženi nabavljao radi prodaje opojnu drogu marihuanu od njemu poznatog lica, pa je u više navrata prodao opojnu drogu marihuanu V. Đ. za novčane iznose od 10,00 KM do 20,00 KM i radi prodaje držao opojnu drogu marihuanu ukupne neto mase 5,5196 grama, koja je od optuženog privremeno oduzeta dana 05.12.2017. godine. 

  Dakle, neovlašteno držao radi prodaje i prodavao supstancu koja je proglašena za opojnu drogu, 

  Čime, je učinio krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa mu sud uz primjenu ove zakonske odredbe i člana 46. Krivičnog zakonika Republike Srpske izriče:

   

  KAZNU ZATVORA

                                                       u trajanju od 1 (jednu) godinu

   

  Na osnovu čl. 207. st. 8. Krivičnog zakonika Republike Srpske trajno se oduzima opojna droga marihuana koja je od optuženog privremeno oduzeta dana 05.12.2017. godine. 

  Na osnovu člana 99. stav 1., a u vezi sa članom 96. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 53/12, 91/17, 66/18 i 15/21) optuženi se obavezuje da nadoknadi troškove krivičnog postupka i to: troškove koje je imao okružni javni tužilac u istrazi na ime vještačenja biljnog materijala u iznosu do 80,00 KM, kao i na ime paušalnih troškova iznos od 300,00 KM, sve u roku od 30 (trideset) dana po pravosnažnosti presude. 

                                                                          Obrazloženje

   

  Okružno javno tužilaštvo Banjaluka podnijelo je ovom sudu optužnicu bbr. T13 0 KT …18 od 15.03.2019. godine protiv optuženog N. T. zbog krivičnog djela Neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 64/17, u daljem tekstu: KZ RS). Nakon što je predmetna optužnica potvrđena rješenjem sudije za prethodno saslušanje dana 18.04.2019. godine, optuženi se na ročištu za izjašnjenje o krivici održanom dana 20.05.2019. godine, izjasnio da nije kriv, nakon čega je sud u ovom postupku zakazao glavni pretres na kojem su na ročištima održanim 16.03.2021., 24.05.2021., 30.08.2021. i 28.9.2021. godine izvedeni sledeći dokazi optužbe: saslušanje svjedoka F. H. i Đ. V., saslušanje policijskih službenika K. B. i V. S. i saslušanje vještaka MUP-a RS KTC B. V. D. koja je usmeno obrazložila Nalaz i mišljenje o izvršenom hemijskom vještačenju, Jedinica za forenziku, KTC MUP-a RS, Odjeljenje za kriminalističko-tehnička vještačenja i ispitivanja Banja Luka broj … od 13.06.2018. godine koji prihvaćen kao dokaz, nakon čega su izvedeni i materijalni dokazi tužioca čitanjem i to: Izvještaja o realizaciji naredbe za pretres PU Banja Luka Odsjek za droge broj … od 05.12.2017. godine, Naredbe za pretresanje Okružni sud u Banjaluci broj …17 Kpp 24 od 04.12.2017. godine, Zapisnik o pretresu stana, ostalih prostorija i pokretnih stvari, PU Banja Luka, Odjeljenje za organizovani kriminalitet i droge, broj …od 05.12.2017. godine, Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta PU Banja Luka Odsjek za droge broj …od 05.12.2017. godine, Izvod iz kaznene evidencije za optuženog T. N.PU Banja Luka, Odjeljenje za opšti kriminalitet broj … od 28.05.2018. godine i Troškovnik u iznosu 80,00 KM, Fotodokumentacije sa otvaranja predmeta i kriminalističko-tehnički izvještaj, a sve na okolnost kakav je predmet oduzet od T. N. i da li je takav predmet vještačen u KTC, zapisnik o otvaranju i pregledu privremeno oduzetih predmeta OJT Banja Luka br. T13 0 K …od 13.02.2018. godine iz priklopljenog spisa ovog suda br. 71 0 …K, te Zapisnik o saslušanju svjedoka V. Đ PU Banja Luka Odsjek za droge broj …od 05.12.2017. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka H. F. PU Banja Luka Odsjek za droge broj …od 05.12.2017. godine i Zapisnik o ispitivanju optuženog u svojstvu osumnjičenog PU Banja Luka, Odsjek za droge, broj …od 05.12.2017. godine, koji su korišteni kao dokaz od strane tužioca prilikom direktnog i unakrsnog ispitivanja u smislu čl. 288. st. 1. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 53/12, 91/17, 66/18 i 15/21, u daljem tekstu: ZKP), pa je zato prihvaćen kao dokaz.

   

  Branilac optuženog je izvela kao dokaz saslušanje svjedoka D. T. i B. P., te optuženog u svojstvu svjedoka. 

  U završnoj rječi Okružni javni tužilac je izjavio da smatra da je u potpunosti dokazano na koji je način optuženi počinio krivično djelo, navodi da sud mora cijeniti iskaz V. Đ. iz istrage koji je potvrdio da je kupovao od optuženog drogu, pa kako je u pretresu kuće pronađeno 5 i nešto grama droge koju je optuženi sam dobrovoljno predao policiji, to se može zaključiti da je optuženi počinio krivično djelo, radi čega predlaže da sud optuženog oglasi krivim i da mu se s obzirom da se radi o osuđivanom licu izrekne zatvorska kazna. 

  U završnoj riječi branilac optuženog izjavljuje da tužilaštvo nije dokazalo navode iz optužnice, jer je odbrana dokazala da je marihuana od optuženog oduzeta na drugoj lokaciji u stanu njegove djevojke za koji policija nije imala dozvolu za pretresanje, dok se prilikom pretresanja kuće koju koristi optuženi navodi da je oduzeta ta ista droga što nije tačno, kao što nije tačno da je optuženi prodavao drogu drugom licu, što je V. Đ. potvrdio prilikom saslušanja tokom postupka navodeći da je on dugogodišnji prijatelj optuženog i da nikad nije kupovao drogu od optuženog, nego da su zajedno konzumirali istu. Pored ovog, branilac prigovara da vještačenjem nije utvrđen procenat tetrahidrokanabinola u pronađenoj biljnoj materiji-marihuani koja je vještačena, te da je bilo neophodno vršiti kvantitativnu analizu u kojem procentu sadrži tetrahidrokanabinol, te se ni na ovom dokazu se ne može zasnivati odluka, zbog čega odbrana predlaže da se zbog nedostatka dokaza njen branjenik oslobodi od optužbe. 

  Optuženi je u završnoj riječi izjavio da je konzumirao marihuanu 15 godina i da je i danas konzumira, ali da nikad istu nikome nije prodao. 

  Sud je nakon što je izveo sve dokaze, cijeneći svaki dokaz pojedinačno i u njihovoj međusobnoj vezi, a pošto je čuo sve navode stranaka i branioca, shodno odredbi člana 295. stav 2. ZKP, odlučio kao u izreci iz sljedećih razloga: 

  Iz potvrde o privremenom oduzimanju predmeta PU Banjaluka, SKP, Odjeljenje za organizovani kriminal i droge, Odsjek za droge br. … od 05.12.2017. godine proizilazi da su policijski službenici PU Banjaluka, SKP, Odjeljenje za organizovani kriminal i droge, Odsjek za droge Radojica Dabić i Neđo Ždrnja dana 05.12.2017. godine od optuženog privremeno oduzeli paket zamotan u PVC foliju u kojem se nalazi zelena biljna materija koja asocira na opojnu drogu „marihuanu“, bruto mase 7,24 grama. U napomeni ove potvrde navodi se da je navedena opojna droga dobrovoljno predata od strane optuženog prilikom vršenja pretresa kuće, pomoćnih objekata, okućnice i dvorišta u Banjaluci u mjestu Karanovac na osnovu pismene naredbe za pretresanje Okružnog suda u Banjaluci broj 11 0 K …17 Kpp 24 od 04.12.2017. godine, a što proizilazi i iz sadržine Izvještaja o realizaciji naredbe za pretres PU Banja Luka Odsjek za droge broj …od 05.12.2017. godine i  Zapisnika o pretresu stana, ostalih prostorija i pokretnih stvari PU Banja Luka, Odjeljenje za organizovani kriminalitet i droge broj …od 05.12.2017. godine. 

  Uvidom u Zapisnik o otvaranju i pregledanju privremeno oduzetih predmeta Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka br. T13 0 K … 17 od 13.02.2018. godine iz priklopljenog spisa ovog suda br. 71 0 K …K i Fotodokumentacije sa otvaranja predmeta i kriminalističko-tehničkog izvještaja koji se nalazi u prilogu, utvrđeno je da su iz depozita Okružog suda u Banjaluci na otvaranje i pregled dana 13.02.2018. godine dostavljene dvije papirne vrećice koje su zatvorene dokaz trakom, s tim da je u prvoj papirnoj vrećici sa oznakom 1. i natpisom T. N. 05.12.2017. godine nalazi paket zamotan u pvc bijelu foliju u kojoj se nalazi zelena biljna materija, ukupno bruto mase 5,92 grama koji je kasnije upakovan u bijelu kovertu sa oznakom br 1. 

  Nakon toga je ova opojna droga izuzeta iz depozita suda i dostavljena na vještačenje po naredbi za vještačenje Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka broj T13 0 …17 od 09.03.2018. godine u MUP RS, Uprava za policijsku podršku, Jedinica za forenziku – kriminalističko tehnički centar, Odjeljenje za kriminalističko-tehnička vještačenja i ispitivanja Banjaluka čiji vještak Biljana Vasić je u nalazu i mišljenju br. …od 13.06.2018. godine konstatovala da je na vještačenje dostavljen materijal oduzet od optuženog, zatim da je utvrđena neto masa zelene biljne materije od 5,5196 grama, te konačno da je u ispitivanom uzorku navedene zelene biljne materije privremeno oduzete od optuženog, utvrđeno prisustvo tetrahidrokanabinola psihoaktivnog kanabinoida konoplje tj. biljne vrste Cannabis sativa L iz porodice Canabaceae koja pripada grupi halucinogenih droga. 

  Vještak Biljana Vasić je ovaj nalaz i mišljenje usmeno obrazložila na glavnom pretresu dana 16.03.2021. godine u kojem je navela da su prema naredbi tužilaštva na vještačenje dostavljeni uzroci, oduzeti od optuženog i više lica iz policijske akcije, da je na vještačenje dostavljen materijal oduzet od optuženog za koji je preciznim analitičkim vaganjem utvrđena neto masa zelene biljne materije od 5,5196 grama. Sud je u potpunosti prihvatio i nalaz i mišljenje ovog vještaka, jer je isti sačinjen detaljno, objektivno i profesionalno u skladu sa pravilima struke i ničim nije doveden u pitanje, jer stranke na njega nisu imale primjedbe, a u skladu je i sa ostalim izvedenim dokazima. Neosnovan je prigovor žalbe branioca da je činjenično stanje nepotpuno utvrđeno zbog toga što vještačenjem biljne materije nije utvrđen procenat tetrahidrokanabinola, a da je, kako to tvrdi odbrana, uzgoj i prometovanje biljke Cannabis sativa L dozvoljeno ako je procenat ove supstance ispod 0,02%, pa s tim u vezi, da biljka koja je bila predmet vještačenja, ne može biti predmet izvršenja krivičnog djela. Naime, odredba člana 19. stav 1. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga (''Službeni glasnik BiH'' broj: 8/06), propisuje da je zabranjen uzgoj, proizvodnja, promet, posjedovanje i upotreba supstanci i biljaka razvrstanih u Tabelu I, te njihovih preparata, dok je u stavu 2. istog člana propisano da izuzetno od stava 1. tog člana, uzgoj konoplje i maka je dozvoljen u svrhe i pod uslovima propisanim tim zakonom - Glava IV, gdje je u članu 25. stav 1. propisano da je konoplju, t.j. cannabis sativa L dozvoljeno uzgajati samo radi proizvodnje vlakana, proizvodnje sjemena za prehranu životinja, daljnjeg razmnožavanja i prerade sjemena. Dakle, obzirom da je nesporno da se u konkretnom slučaju ne radi o uzgoju cannabis sativa L radi proizvodnje vlakana, proizvodnje sjemena za prehranu životinja, daljnjeg razmnožavanja i prerade sjemena, to nije ni bilo potrebno utvrđivati procenat  tetrahidrokanabinola, kako to pogrešno tvrdi branilac. 

  Na osnovu gore pobrojanih dokaza i nespornih činjenica tužilac je podigao optužnicu protiv optuženog stavljajući mu na teret da je počinio krivično djelo „Neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga“ iz čl. 207. st. 1. KZ RS na način da je u vremenskom periodu od početka 2017. godine do 05.12.2017. godine na području Grada Banja Luka, protivno odredbi člana 4 i 19. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga („Sl. glasnik BiH“, broj 8/06), bavio kupovinom radi prodaje i prodajom opojne droge marihuana koja se nalazi na Listi opojnih droga, psihotropnih supstanci biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora („Sl. glasnik BiH“ broj 8/06, tabela I, lista opojnih droga pod rednim brojem 13), koja u sebi sadrži supstancu tetrahidrokanabinol, koja supstanca se nalazi na Listi opojnih droga, psihotropnih supstanci biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora („Službeni glasnik BiH“ broj 8/06, 103/08, 51/11, tabela I, lista psihotropnih supstanci, pod tačkom 29), pa je tako optuženi nabavljao radi prodaje opojnu drogu marihuanu od njemu poznatog lica, pa je u više navrata prodao opojnu drogu marihuanu V. Đ. za novčane iznose od 10,00 KM do 20,00 KM i radi prodaje držao opojnu drogu marihuanu ukupne neto mase 5,5196 grama, koja je od optuženog privremeno oduzeta dana 05.12.2017. godine. 

  Krivično djelo „Neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga“ iz člana 207. stav 1. KZ RS čini onaj: “Ko neovlašćeno proizvodi, prerađuje, prodaje ili nudi na prodaju, ili ko radi prodaje kupuje, drži ili prenosi, ili ko posreduje u prodaji ili kupovini ili na drugi način neovlašćeno stavlja u promet supstance ili preparate koji su proglašeni za opojne droge.“ Predmet krivičnog djela dakle jesu supstance ili preparati koji su Zakonom o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojne droge (»Službeni glasnik BiH« broj 8/06) proglašeni za opojne droge ili psihotropne supstance. Radnja izvršenja krivičnog djela je alternativno određena, a u konkretnom slučaju optuženom je na teret stavljena radnja kupovine opojne droge od njemu poznatih lica radi prodaje, zatim držanje radi prodaje opojne droge marihuane ukupne neto mase 5,5196 grama, koja je od optuženog privremeno oduzeta dana 05.12.2017. godine, kao i prodaja supstance koja je proglašena za opojne droge navedenom svjedoku V. Đ. za novčane iznose od 10,00 KM do 20,00 KM. 

  Optuženi u svojoj odbrani i u svom iskazu na glavnom pretresu negira da je počinio ovo krivično djelo, navodeći da nije prodavao drogu V. Đ., a da je drogu marihuanu koja pronađena kod njega, a ne u pretresu nabavio i koristio za svoje potrebe. 

  Radi dokazivanja navoda optužbe, na prijedlog tužioca saslušani su svjedoci F. H.i V. Đ, te policijski službenici K. B. i V. S. i to na okolnost saslušanja V. Đ. u istrazi. 

  Svjedok V. Đ je u svom iskazu na glavnom pretresu održanom dana 16.03.2021. godine naveo da je prijatelj optuženog i da živi u istom naselju u Banjaluci u Karanovcu 1,5 km od optuženog, da je uživao opojnu drogu marihuanu, jednom do dva puta mjesečno i da je često sa optuženim zajedno koristio marihuanu, ali da nikad od optuženog nije kupovao marihuanu. U istrazi  na Zapisnik o saslušanju svjedoka PU Banja Luka Odsjek za droge broj … od 05.12.2017. godine V. Đ je izjavio da je opojnu drogu marihuanu kupovao od optuženog za iznose od po 20 KM i da je kupljenu marihuanu nekada konzumirao sam a nekada je znao počastiti i društvo među kojima je bio i optuženi kojeg je pozivao na broj telefona naveden u zapisniku, s tim da je na kraju iskaza naveo da je opojnu drogu marihuanu od optuženog kupovao i za 10 KM. 

  Povodom promjene iskaza na glavnom pretresu o kupovini droge od optuženog, svjedoku V. Đ je bio predočen zapisnik o njegovom saslušanju u istrazi, povodom čega je on izjavio da je to njegov potpis na zapisniku, da je tačno da je naveo brojeve telefona i da je za 20 KM kupovao drogu, da su policijski službenici to pisali, a da je on to tad izjavio. Međutim, kasnije je naveo da on nije tako izjavio, da policija sama diktira zapisnik, da ga niko ništa ne pita, da kad su ga priveli u policijsku stanicu, da ga nisu tukli, ali da je morao reći to što je rekao zbog svoje bezbjednosti, jer se plašio tog od koga je kupovao drogu, tako da je policija sve sastavila, napisala, a da je on samo potpisao, s tim da je izričito više puta naveo da nije nikad kupio drogu od optuženog. 

  Svjedok V. S. policijski službenik koji je saslušan na okolnost saslušanja V. Đ u istrazi naveo je da ne poznaje i da nije u srodstvu sa optuženim. U daljem iskazu navodi da je prilikom saslušanja poučio ovog svjedoka o njegovim pravima i da je nakon što je obavio razgovor sa svjedokom u kojem on opiše događaj, to unio u zapisnik koji mu je pročitan ili je on sam pročitao, nakon čega nije imao primjedbi na zapisnik. 

  Svjedok K.B. policijski službenik koji je takođe saslušan na okolnost saslušanja V. Đ u istrazi je u svom iskazu na glavnom pretresu održanom dana 28.09.2021. godine naveo da ne poznaje i da nije u srodstvu sa optuženim. U daljem iskazu naveo da je bio zapisničar, da su svjedoka poučili o njegovima pravima, što su unijeli u zapisnik, da je tokom saslušanja bio je korektan prema njima, da se sjeća da je naveo da mu je majka bila bolesna i da je naveo optuženog, Ć. i još jedno lice kao lica od kojih je nabavljao marihuanu. 

  Cjeneći ove iskaze svjedoka, sud ovakvo svjedočenje svjedoka V. dato na glavnom pretresu održanom dana 16.03.2021. godine nije prihvatio, jer je isto bilo neuvjerljivo u pogledu bitnih činjenica. Naime, svjedok je na glavnom pretresu naveo da je tačno da je on policiji dao brojeve telefona i podatak da je za 20 KM kupovao drogu, kao i ostale podatke navedenu u zapisniku, ali je kasnije naveo da nije sve bilo kako je naveo, nego da je policija diktirala zapisnik, da ga ništa niko nije pitao, da kad su ga priveli u policijsku stanicu, da ga nisu tukli, ali da je morao reći to što je rekao zbog svoje bezbjednosti, jer se plašio tog od koga je kupovao drogu, ne navodeći ime tog lica, tako da je policija sve sastavila, napisala, a da je on samo potpisao zapisnik. Ovakvo neuvjerljivo mijenjanje iskaza na okolnosti kupovine opojne droge od optuženog je prema mišljenju suda usmjereno da olakša položaj optuženog kao njegovog dugogodišnjeg druga i eventualno istog oslobodi od odgovornosti. Ovome u prilog govori okolnost da je svjedok V. nedosljedno, nelogično i nepovezano svjedočio o načinu davanja iskaza u istrazi, pa kako je svjedok svojevoljno potpisao zapisnik o saslušanju svjedoka pred policijskim službenicima, a kako je i sam naveo na pretresu pred sudom da prilikom saslušanja nije vršena nikakva prinuda na njega, sud ne prihvata tvrdnje svjedoka gdje navodi da njegova izjava koja je data u istrazi nije istinita, s obzirom da se u istoj izjavi svjedoka nalaze zakonska upozorenja i pouke u smislu čl. 149. i 151. ZKP, kao i podaci (npr. brojevi mobilnih telefona, imena prijatelja i dobavljača i sl.) koji policijski službenici nisu mogli samoinicijativno navesti u zapisniku bez saradnje odnosno saslušanja ovog svjedoka, pa kako nije bilo nikakve primjene sile ili iznuđivanja iskaza od strane policijskih službenika, sud je u cjelosti prihvatio iskaz ovog svjedoka iz istrage, te mu poklonio vjeru kao istinitom, potpunom dokazu, smatrajući da je isti saglasan i sa iskazima policijskih službenika K. i V.. 

  Svjedok F. H. je u svom iskazu na glavnom pretresu održanom dana 16.03.2021. godine izjavio da radi zajedno sa optuženim u automehaničarskoj radnji i da zna da je optuženi ovisnik o marihuan koju su konzumirali svakodnevno, s tim da nisu
  zajedno konzumirali marihuanu i ne zna od koga je on nabavljao istu, niti su ikad zajedno nabavljali drogu. U istrazi na Zapisnik PU Banja Luka Odsjek za droge broj … od 05.12.2017. godine, ovaj svjedok je izričito izjavio da nije nikad kupovao od optuženog marihuanu, niti da mu je poznato da se optuženi bavi prodajom ove opojne droge. Međutim, ovaj svjedok se ne pominje u optužnici, pa njegov iskaz nije relevantan za utvrđivanje činjenica koja čine obelježja krivičnog djela koje se stavlja na teret optuženom.
   

  Da se optuženi nije bavio prodajom opojne droge marihuane, suprotno je naprijed navedenim materijalnim dokazima iz kojih je utvrđeno da je optuženi radi prodaje držao opojnu droge marihuanu ukupne neto mase 5,5196 grama koja je od optuženog nesporno privremeno oduzeta dana 05.12.2017. godine, a protivno je i iskazu saslušanog svjedoka V. koji je naveo da mu je optuženi opojnu drogu marihuanu prodavao u više navrata za novčane iznose od 10,00 KM do 20,00 KM. 

  Optuženi u svojstvu svjedoka je u svom iskazu na glavnom pretresu održanom dana 28.09.2021. godine izjavio da se bavio kupovinom opojne droge marihuana, navodio je i lica od kojih je nabavljao ovu opojnu drogu, te opisao da je zajedno sa V. Đ nabavljao svaki drugi ili treći dan marihuanu koju su kupovali po cijeni od 10 do 20 KM za gram droge za koju su zajedno davali novac. 

  Dakle, tužilac je dokazao ovaj navod iz optužnice koji se tiče kupovine opojne droge marihuane od strane optuženog, međutim optuženi u svom iskazu navodi da tu drogu nije nikad kupovao radi prodaje, niti je ikad bilo kome prodavao opojnu drogu, pogotovo ne svom dugogodišnjem prijatelju V.. 

  Ovaj iskaz optuženog, sud nije prihvatio, jer je u suprotnosti sa iskazom V. u istrazi koji je detaljno opisao na koji način je kupovao drogu od optuženog. Tokom postupka nije bilo dokaza bilo kakve primjene sile ili iznuđivanja iskaza od strane policijskih službenika prilikom svjedočenja V. u istrazi, pa je ovaj sud dovodeći ga u vezu sa materijalnim dokazima, te nespornim činjenicama u pogledu pronalaska i oduzimanja opojne droge od optuženog koji je priznao kako je istu nabavljao, zaključio da su predočeni dokazi tužioca dovoljan i jasan pokazatelj sudu da je optuženi radi prodaje nabavljao, držao i neovlašteno stavio u promet V. Đ opojnu drogu marihuanu, čime je optuženi ostvario sva obilježja navedenog krivičnog djela “Nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga” iz člana 207 stav 1. KZ RS, na način kako je to opisano u optužnici, sljedom čega je sud optuženog i oglasio krivim. 

  Nisu sudu uvjerljivi navodi optuženog iz njegovog iskaza da je opojnu drogu nabavljao i držao za svoje potrebe, jer je droga pronađena kod optuženog veće količine 5,5196 grama po mišljenju sudu bila spremna za prodaju, a ne konzumiranje, s obzirom da je optuženi po njegovom iskazu drogu marihuanu koristio svakodnevno kupujući po jedan gram iste za 10 do 20 KM, čime bi po logici stvari ove kupljene zalihe u jednom danu potrošio, pogotovo ako je istu konzumirao zajedno sa V. Đ. Stoga, ovakav iskaz optuženog u kojem navodi da nije kupovao drogu radi prodaje i da nije prodavao drogu svjedoku V., sud nije prihvatio, jer je isti u suprotnosti sa gore navedenim dokazima, kao i samim iskazom optuženog iz istrage datom na Zapisnik broj … od 05.12.2017. godine u kojem je optuženi detaljno opisao način na koji je kupovao marihuanu od D. J., S.Ć. i G. M., za koje iznose i u kojoj količini, što je trajalo duže vremena od početka 2017. godine, pa je prema mišljenju ovog suda optuženi u ovoj razrađenoj šemi načina nabavke od više različitih dobavljača-dilera koje je on poznavao i sa nekim se i družio, s ciljem prodaje nabavljao drogu, što je i učinio prema V. Đ u više navrata, a logično da je dio kupljene droge zadržavao i za sebe radi konzumiranja, kako on to navodi, budući da je od mjeseca aprila 2017. godine marihuanu konzumirao svakodnevno. 

  Što se tiče tvrdnje optuženog da su spornu opojnu drogu policajci našli u njegovoj jakni dok je boravio kod svoje djevojke H. J. u B. u ulici …, te da ista nije nađena prilikom pretresa po navedenoj naredbi Okružnog suda u Banjaluci u kući gdje je on nastanjen u K. br. …, B., što su potvrdili i svjedoci D. T., otac optuženog i komšija B. P., ovaj sud istu nalazi bezpredmetnom, jer se u optužnici navodi da je opojna droga marihuana ukupne neto mase 5,5196 grama od optuženog privremeno oduzeta dana 05.12.2017. godine, bez navođenja mjesta i načina na koji je to učinjeno, tako da sudu nije bitno dokazivanje ovih činjenica mjesta pronalaska droge na koje ukazuje odbrana, pogotovo ako se ima u vidu da je optuženi svojim potpisom na potvrdi broj … od 05.12.2017. godine potvrdio da je dobrovoljno predao navedene predmete policiji. 

  Shodno svemu naprijed istaknutom, ovaj sud nalazi dokazanim da se u radnjama optuženog stiču elementi bića krivičnog djela za koje je optužen. Optuženi je u vrijeme izvršenja krivičnog djela, bio uračunljiv i nisu postojale okolnosti koje bi dovele u sumnju ovakav zaključak. Što se tiče vinosti, sud nalazi da je optuženi krivično djelo počinio sa direktnim umišljajem i da je u vrijeme izvršenja krivičnog djela bio svjestan svih zakonskih obilježja ovog krivičnog djela i htio njegovo izvršenje, budući da iskaz svjedoka V. iz istrage jasno ukazuje da mu je optuženi prodavao drogu manje neto mase za novac. 

  Prilikom odmjeravanja kazne u smislu člana 52. KZ RS, sud je imao u vidu i sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti, od kojih zavisi vrsta i visina krivične sankcije. Od olakšavajućih okolnosti na strani optuženog, sud je cijenio da je optuženi oženjen i otac jednog maloljetnog djeteta, dok je od otežavajućih okolnosti sud cijenio da je optuženi ranije osuđivan, ali ne za istovrsna djela, pa je uzimajući u obzir da je optuženi mlad čovjek, izrekao optuženom minimalnu kaznu zatvora u trajanju od 1 godine (propisana kazna zatvora od 1 do 10 godina), koje će po uvjerenju suda ostvariti svrha kažnjavanja iz člana 43. KZ RS, tj. odluka o kazni uticaće na optuženog da ne čini krivična djela i ostvariti uticaj na njegovo prevaspitanje, ostvariti uticaj na druge da ne čine krivična djela, te uticati na razvijanje i učvršćenje društvene odgovornosti izražavanjem društvene osude za krivično djelo i neophodnost poštovanja zakona. 

  Na osnovu čl. 207. st. 8. KZ RS trajno se oduzima opojna droga marihuana koja je od optuženog privremeno oduzeta dana 05.12.2017. godine. 

  Na osnovu člana 99. stav 1. ZKP u vezi sa članom 96. ZKP optuženi je dužan platiti iznos od 300,00 KM na ime sudskog paušala, koji iznos je sud optuženom odredio s obzirom na njegovo loše imovinsko stanje i trajanje postupka koji nije bio složen. Isto tako optuženi je dužan platiti troškove vještačenja u iznosu od 80,00 KM prema troškovniku tužioca od 15.03.2019. godine, priloženom uz dokaze, sve u roku od 30 dana po pravosnažnosti presude. 


   

  ZAPISNIČAR                                                               PREDSJEDNIK VIJEĆA

  Ranka Lakić                                                                            mr  Svetozar Bajić


  PRAVNA POUKA:

  Protiv ove presude stranke i branilac mogu izjaviti žalbu Okružnom sudu u Banjaluci, putem ovog suda u roku od 15 dana od dana prijema presude.