• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Banjoj Luci

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Potvrđena prvostepena presuda ovog suda za krivična djela „Teška tjelesna povreda“ i krivičnog djela „Teške tjelesne povrede“ u pokušaju

  Potvrđena prvostepena presuda ovog suda za krivična djela „Teška tjelesna povreda“ i krivičnog djela „Teške tjelesne povrede“ u pokušaju

  16.12.2022.

   

  BOSNA I HERCEGOVINA

  REPUBLIKA SRPSKA

  OSNOVNI SUD BANJALUKA

  Broj: 71 0 K 130850 21 K 2 

  Dana, 20.05.2022. godine

   

  U IME REPUBLIKE SRPSKE

   

  Osnovni sud u Banjaluci, u vijeću sastavljenom od sudija Sandre Budiša, predsjednika vijeća i sudija Ines Čolić i Zorana Milojice, članova vijeća, uz učešće zapisničara Ranke Lakić, u krivičnom postupku protiv optuženog D. A. zbog zbog tri krivična djela „Teška tjelesna povreda“ iz člana 156. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 73/10, 1/12 i 67/13) i jednog krivičnog djela „Teške tjelesne povrede“ u pokušaju iz člana 156. stav 1. u vezi sa članom 20. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, po optužnici Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci broj KT 246/04 od 04.05.2004. godine, nakon održanog glavnog i javnog pretresa u prisustvu okružnog javnog tužioca Tatjane Ninković, optuženog D. A. i njegovog branioca Milorada Ivoševića, advokata iz Banjaluke, donio je i javno objavio u prisustvu tužioca, optuženog, njegovog branioca i oštećenih R. K. i B. I., dana 20.05.2022. godine sljedeću

   

  P R E S U D U

   

  Optuženi D. A., sin S. i majke L., rođene Đ., rođen … . godine u B., bio nastanjen u L. A., broj 1537, 7.ulica S. M., … broj pošte, sada adresa K. b. … B.- na kojoj planira u narednom periodu boraviti, državljanin BiH, po zanimanju građevinski tehničar, oženjen, otac jednog malodobnog djeteta, vojsku nije služio, srednjeg imovinskog stanja, ne vodi se drugi krivični postupak, neosuđivan,

   

   

  KRIV JE

   

  Što je :

  1.Dana 31.12.2003.godine/01.01.2004.godine oko 00.15 časova na platou iznad Gradske tržnice za vrijeme dok su oštećeni I. B. i B. G. sjeli u blizini stepenica koje se spuštaju na tržnicu u namjeri da pojedu sendvič koji su prethodno kupili, istima prišao optuženi A. D., koji se izdvojio iz svog društva, pa nakon kraće verbalne prepirke sa oštećenima, bez stvarnog povoda i razloga, iste fizički napao zamahnuvši nožem, nepoznate dužine oštrice, u pravcu oštećenog I. B. i pri tom mu nanio tešku tjelesnu povredu izraženu u vidu ubodne rane u regiji desne strane grudnog koša i stomaka sa prodiranjem u stomak, kojom prilikom je došlo do oštećenja jetre u četvrtom polju i oštećenja falciformnog ligamenta jetre, oštećenja male ovojnice i pojave krvi u stomačnoj duplji, da bi nakon toga krenuo prema oštećenom B. G. koji je počeo da se povlači unazad i pri tome se sapleo i pao na tlo, zamahnuo nožem prema istom u namjeri da ga tjelesno povrijedi, pa kako se oštećeni zaštitio lijevom rukom koju je postavio iznad glave, te na taj način spriječio osumnjičenog da mu zada udarac u tijelo, rasparavši mu pernatu jaknu na četiri mjesta da bi nakon toga optuženi napustio lice mjesta.  

   

  2. Zajedno sa M. A., B. D., S. B. dana … .godine oko 02.00 časova u B. na raskrsnici ul. K. A. … i N.P. u neposrednoj blizini srednje Ekonomske škole u društvu sa B. D., M. A. i S. B., prethodno konzumirajući veće količine alkohola i držeći pivske flaše u rukama, galameći i psujući, došli do ugostiteljskog objekta „B.“ vlasništvo K. V., te držeći pivske flaše u rukama pa nakon što je iz istog objekta izašao oštećeni K. R., upozoravajući ih da ne galame, došlo do verbalne prepirke sa istima, a potom i do fizičkog obračuna s jedne strane između optuženog A. D., B. D., M. A. i S. B., a sa druge strane sa oštećenim K. R., J. M. i oštećenim B. M., pa nakon što je optuženi A. udario pivskom flašom po glavi oštećenog K. R., izvadio nož na rasklapanje iz gornjeg džepa trenerke zv. „švajcarac“, te oštećenom K. R. nanio dvije ubodne rane opasne po život u predjelu grudnog koša i trbuha sa desne strane, kojom prilikom je oštećeni K. R. zadobio tešku tjelesnu povredu opasnu po život izraženu u vidu ubodine u predjelu grudnog koša i trbuha sa desne strane sa prodorom kanala rane u trbušnu šupljinu, oštećenje jetre, oštećenje dijafragme, oštećenje tankog crijeva da pojavom krvi u grudnoj šupljini, a potom istim nožem zadao jednu ubodnu ranu oštećenom J. M. koji je zadobio tešku tjelesnu povredu opasnu po život u vidu rezne rane, posjekotine u predjelu trbuha sa prodorom kanala rane u trbušnu šupljinu, oštećenje jetre, povreda sa krvarenjem locirana u visini male krivine želudca, nakon čega se zajedno sa optuženim B. D. udaljio sa lica mjesta usput odbacujući nož, a oštećeni K. R. i J. M. su preveženi u KC B. radi liječenja, dok je za to vrijeme oštećeni B. M. fizički napao optužene M. A. i S. B. u pokušaju da ih zadrži na licu mjesta do dolaska policije, nakon čega je optuženi M. A. uhvatio oštećenog B. M. za rever jakne, udario koljenom u glavu i oborio na tlo, a zatim ga je napao i optuženi S. B. zadavši mu dva udarca nogom dok je isti ležao na tlu, kojom prilikom je oštećeni B. M. zadobio lake tjelesne povrede u vidu udrca u grudi i glavu i krvnog podliva na licu, te su potom napustili lice mjesta.

   

  Dakle, optuženi A. D. u tri navrata drugog teško tjelesno povrijedio pa je usljed toga doveden u opasnost život povrijeđenog i jednom pokušao da drugog teško tjelesno povrijedi.

   

  Čime je učinio u sticaju tri krivična djela „Teška tjelesna povreda“ iz člana 156. stav 2. Krivičnog zakona Republike i jedno krivično djelo „Teške tjelesne povrede“ u pokušaju iz člana 156. stav 1. u vezi sa članom 20. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa mu sud uz primjenu ovih zakonskih propisa i odredbe člana 32. i 42. stav 2. tačka 2. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrđuje za krivično djelo iz člana 156. stav 2. Krivičnog zakona učinjeno na štetu B. I. kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, za krivično djelo iz člana 156. stav 2. Krivičnog zakona učinjeno na štetu R. K. kaznu zatvora u trajanju od 2 ( dvije) godine, za krivično djelo iz člana 156. stav 2. Krivičnog zakona učinjeno na štetu M. J. kaznu zatvora u trajanju od 2 ( dvije) godine i za krivično djelo iz člana 156. stav 1. u vezi sa članom 20. stav 1. Krivičnog zakona učinjeno prema oštećenom G. B. kaznu zatvora u trajanju od 6 ( šest ) mjeseci, pa mu sud izriče jedinstvenu

   

   

  KAZNU ZATVORA

  u trajanju od 6 (šest) godina.

   

  Vrijeme koje je optuženi D. A. proveo u pritvoru  u trajanju od 03.04.2004. do 23.06.2004. godine i u vremenu od 26.12.2018. godine do 01.03.2021. godine uračunava se u izrečenu kaznu zatvora.

   

  Oštećeni B. I., R. K., M. J. i G. B. se sa imovinskopravnim zahtjevom upućuje na parnični postupak na osnovu člana 108. stav 3. ZKP RS.

   

  Obavezuje se optuženi da naknadi troškove krivičnog postupka u iznosu od 900, 00 KM, a sud će naknadno, rješenjem, odlučiti o eventualnim novim troškovima. 

                                                

  O b r a z l o ž e n j e

   

  Optužnicom Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci broj 246/04 od 04.05.2004. godine, optuženom D. A. stavljeno je na teret izvršenje u sticaju tri krivična djela „Teška tjelesna povrede“ iz člana 156. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske i jednog krivičnog djela „Teške tjelesne povrede“ u pokušaju iz člana 156. stav 1. u vezi sa članom 20. Krivičnog zakona Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 73/10, 1/12 i 67/13, u daljem tekstu: KZ RS), a B. D., S. B. i M. A. stavljeno je na teret krivično djelo „Učestvovanje u tuči“ iz člana 157. stav 1. KZ RS na način opisan u tački 2. izreke presude. Nakon potvrđivanja ove optužnice, na ročištu radi izjašnjenja o krivici održanom dana  04.02.2022. godine, optuženi se izjasnio da nije kriv za izvršenje krivičnog dijela koje mu se optužnicom stavlja na teret.

   

  Sud je dana 01.03.2021. godine donio presudu broj 71 0 K 130850 11 K kojom je optuženom izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od dvije godine i četiri mjeseca, u koju kaznu je optuženom uračunato vrijeme koje je proveo u pritvoru.

   

  Okružni sud u Banjaluci je dana 27.10.2021. godine pod brojem 71 0 K 130850 2 Kž 2 donio rješenje kojim je uvažio žalbe oštećenih B. I. i R. K. i ukinuo presudu Osnovnog suda u Banjaluci boj 71 0 K 130850 11 K od 01.03.2021. godine i predmet vratio na ponovni postupak.

   

  U ponovnom postupku, sud je, postupajući po uputama Okružnog suda u Banjaluci, zakazao glavni pretres za dan 08.02.2022. godine na kom je optuženi priznao izvršenje krivičnih djela koja mu se stavljaju na teret, te je sud za dan 07.03.2022. godine zakazao nastavak glavnog pretresa na koji je pozvao oštećene B. I., R. K., M. J. i G. B.. Na glavni pretres dana 07.03.2022. godine odazvali su se oštećeni R. K., B. I., i G. B., a budući da je dostava poziva za oštećenog M. J. bila neuredna, sud je odredio nastavak glavnog pretresa za dan 19.05.2022. godine. Oštećeni M. J. je primio poziv za dan 19.05.2022. godine, a nije pristupio na sud niti je svoj izostanak opravdao, te je sud stava da je istom pružena mogućnost da se u ovom postupku izjasni o imovinskopravnom zahtjevu.

   

  Budući da je oštećenima u ovom postupku data mogućnost da se izjasne u pogledu imovinskopravnog zahtjeva, sud je utvrdio da je izjava o priznanju krivice optuženog data dobrovoljno, svjesno i sa razumijevanjem nakon upoznavanja o mogućim posljedicama koje su vezane  za imovinsko pravni zahtjev, te troškove postupka o kojima je optuženi upozoren i razumio da se izjavom o priznanju krivice odriče prava na suđenje.

   

  U ponovnom postupku tužilac je ostao kod ranije izvedenih dokaza i to : zapisnika o saslušanju svjedoka I. B., B. G. od dana 23.01.2004.godine; zapisnik o prepoznavanju lica broj 10-02/4.1 od dana 30.01.2004.godine; nalaz i mišljenje dr Bjelogrlić Zorana o vrsti i težini povreda od 18.02.2004 godine; zapisnik o ispitivanju osumnjičenog A. D. u OJT Banjaluka od 03.04.2004 godine; zapisnik o vještačenju sa nalazom i mišljenjem dr Karan Željka specijaliste sudske medicine  KT-246/04 od dana 03.05.2004.godine; zapisnik o uviđaju CJB Banjaluka BROJ 529/04 od dana 03.04.2004.godine; fotodokumetacija broj UV – 490/04 od dana 03.04.2004.godine; zapisnik o prepoznavanju lica broj 10-02/4.1-1451 od dana 03.04.2004.godine,  potvrde o lišenju slobode; izvod iz kaznene evidencije broj 10-02/4.7-262/04 od dana 05.04.2004.godine, te je stavio prijedlog da se saslušaju svjedoci- oštećeni.

   

  Branilac je takođe ostao kod dokaza izvedenih u ranijem postupku i to ekstradicione dokumentacija od dana 26.12.2018.godine, broj 088 106 503 za optuženog A. D.  iz koje je vidljivo da je optuženi A. D. dana 26.12.2018.godine uhapšen u Los Anđelesu na osnovu međunarodne potjernice koja je raspisana po naredbi naredbi Osnovnog suda u Banjaluci pod brojem Kv-291/04 dana 05.11.2004.godine i predložio da sud u spis uvrsti odluke u odnosu na saučesnike, a koje odluke nisu bile od značaja za donošenje odluke u ovom krivičnom postupku. 

   

  Uvidom u dokaze sud je utvrdio da postoji dovoljno dokaza o krivici optuženog, te da su u njegovim radnjama ostvarana obilježja krivičnih djela koja mu se optužnicom stavljaju na teret, a zbog čega je sud prihvatio izjavu optuženog o priznanju krivice koja je data na glavnom pretresu.

   

  Na glavnom pretresu izveden je dokaz saslušanjem svjedoka oštećenih B. I., G. B. i R. K., koji su pred sudom izjavili da traže strožije kažnjavanje optuženog, s obzirom na posljedice krivičnih djela, te su oštećeni B. I. i R. K. postavili imovinskopravni zahtjev u tačno preciziranim iznosima i to B. I. u iznosu od 40.000,00 KM, a oštećeni R. K. u iznosu od 100.000,00 KM.

   

  Ovaj sud nalazi da je u vrijeme izvršenja krivičnog djela optuženi bio uračunljiv i nisu postojale okolnosti koje bi dovele u sumnju ovaj zaključak. Utvrđujući pitanje vinosti optuženog kao njegovog subjektivnog odnosa prema učinjenim djelima, sud je utvrdio da je optuženi bio svjestan svojih djela i htio je  njihovo izvršenje.

   

  Odlučujući o krivičnopravnoj sankciji, sud je u skladu sa odredbom člana 6. Krivičnog zakonika, vodio računa da sankcija odgovara prirodi i težini izvršenog krivičnog djela, stepenu krivične odgovornosti, okolnostima pod kojima je djelo učinjeno i o ličnosti učinioca, vodeći računa da se sankcijom ostvari svrha kažnjavanja kako generalne tako i specijalne prevencije.

   

  Prilikom izbora krivične sankcije sud je kao olakšavajuće okolnosti cijenio priznanje optuženog, koje je dato na glavnom pretresu, te je optuženi doprinio efikasnijem i ekonomočnijem okončanju ovog krivičnog postupka, njegovo izraženo kajanje, kao i izuzetno korektno držanje pred sudom, te činjenicu da je optuženi krivična djela učinio kada je imao 19 godina i da nakon toga nije vršio krivična djela. Kao otežavujuće okolnosti na strani optuženog sud je cijenio povredu zaštićenog dobra, odnosno činjenicu da su oštećeni zadobili teške tjelesne povrede opasne po život od kojih oštećeni R. K. i danas osjeća posljedice ( a što je okolnost izvan obilježja predmetnog krivičnog djela), upornost pri izvršenju krivičnih djela, odnosno brojnost oštećenih, činjenicu da optuženi nakon izvršenja krivičnih djela nije bio dostupan organima gonjenja, a što je sud cijenio kao otežavajuću okolnost u kontekstu držanja optuženog poslije izvršenja krivičnih djela. 

   

  Imajući u vidu sve pobrojane olakšavajuće i otežavajuće okolnosti sud je optuženom za svako od izvršenih krivičnih djela teške tjelesne povrede iz člana 156. stav 2. Krivičnog zakona utvrdio kaznu zatvora u trajanju od po dvije godine ( imajući u vidu visinu zaprijećene kazne za predmetno krivično djelo u rasponu od jedne do osam godina), a za krivično djelo iz člana 156. stav 1. Krivičnog zakona sud je optuženom utvrdio kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci, te je primjenom odredbe člana 42. stav 2. tačka 2. Krivičnog zakona  izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od šest godina. 

   

  Po ocjeni suda izricanjem kazne zatvora u trajanju od šest godina ostvariće se u cjelosti svi zahtjevi kako generalne tako i specijalne prevencije, odnosno adekvatno uticati na optuženog da više ne čini krivična djela, a takođe uticati na druge da ne čine ovakva i slična krivična djela, Prilikom određivanja dužine trajanja jedinstvene kazne zatvora sud je imao u vidu sve pobrojane olakšavajuće i otežavajuće okolnosti, a koje je cijenio i prilikom utvrđivanja pojedinačnih kazni za svako učinjeno krivično djelo.

   

  Na osnovu odredbe člana 44. Krivičnog zakona sud je donio odluku da će se vrijeme koje je optuženi proveo u pritvoru i to vrijeme od 03.04.2004. do 23.06.2004. godine i u vrijeme od 26.12.2018. godine do 01.03.2021. godine uračunati u izrečenu kaznu zatvora.

   

  Oštećeni B. I., R. K., M. J. i G. B. su upućeni da imovinskopravni zahtjev ostvaruju u parničnom postupku.

   

  Na osnovu člana 99 st.1 ZKP-a u vezi sa članom 96 ZKP-a optuženi je dužan sudu platiti troškove postupka  u 900, 00 KM, na ime sudskog paušala, a sud će posebnim rješenjem odlučiti o eventualnim novim troškovima postupka.

   

   

   

  ZAPISNIČAR                                                                                                 SUDIJA

    Ranka Lakić                                                                                             Sandra Budiša

   

   

  Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude dozvoljena je žalba Okružnom sudu Banjaluka u roku od 15 dana od dana prijema presude. Žalba se podnosi u dvoljnom broju primjeraka za sud i stranke, putem ovog suda. Oštećeni može da podnese žalbu protiv odluke o troškovima postupka i imovinskopravnom zahtjevu.

   

  Prikazana vijest je na:
  47 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Potvrđena prvostepena presuda ovog suda za krivična djela „Teška tjelesna povreda“ i krivičnog djela „Teške tjelesne povrede“ u pokušaju

  Potvrđena prvostepena presuda ovog suda za krivična djela „Teška tjelesna povreda“ i krivičnog djela „Teške tjelesne povrede“ u pokušaju

  16.12.2022.

   

  BOSNA I HERCEGOVINA

  REPUBLIKA SRPSKA

  OSNOVNI SUD BANJALUKA

  Broj: 71 0 K 130850 21 K 2 

  Dana, 20.05.2022. godine

   

  U IME REPUBLIKE SRPSKE

   

  Osnovni sud u Banjaluci, u vijeću sastavljenom od sudija Sandre Budiša, predsjednika vijeća i sudija Ines Čolić i Zorana Milojice, članova vijeća, uz učešće zapisničara Ranke Lakić, u krivičnom postupku protiv optuženog D. A. zbog zbog tri krivična djela „Teška tjelesna povreda“ iz člana 156. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 73/10, 1/12 i 67/13) i jednog krivičnog djela „Teške tjelesne povrede“ u pokušaju iz člana 156. stav 1. u vezi sa članom 20. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, po optužnici Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci broj KT 246/04 od 04.05.2004. godine, nakon održanog glavnog i javnog pretresa u prisustvu okružnog javnog tužioca Tatjane Ninković, optuženog D. A. i njegovog branioca Milorada Ivoševića, advokata iz Banjaluke, donio je i javno objavio u prisustvu tužioca, optuženog, njegovog branioca i oštećenih R. K. i B. I., dana 20.05.2022. godine sljedeću

   

  P R E S U D U

   

  Optuženi D. A., sin S. i majke L., rođene Đ., rođen … . godine u B., bio nastanjen u L. A., broj 1537, 7.ulica S. M., … broj pošte, sada adresa K. b. … B.- na kojoj planira u narednom periodu boraviti, državljanin BiH, po zanimanju građevinski tehničar, oženjen, otac jednog malodobnog djeteta, vojsku nije služio, srednjeg imovinskog stanja, ne vodi se drugi krivični postupak, neosuđivan,

   

   

  KRIV JE

   

  Što je :

  1.Dana 31.12.2003.godine/01.01.2004.godine oko 00.15 časova na platou iznad Gradske tržnice za vrijeme dok su oštećeni I. B. i B. G. sjeli u blizini stepenica koje se spuštaju na tržnicu u namjeri da pojedu sendvič koji su prethodno kupili, istima prišao optuženi A. D., koji se izdvojio iz svog društva, pa nakon kraće verbalne prepirke sa oštećenima, bez stvarnog povoda i razloga, iste fizički napao zamahnuvši nožem, nepoznate dužine oštrice, u pravcu oštećenog I. B. i pri tom mu nanio tešku tjelesnu povredu izraženu u vidu ubodne rane u regiji desne strane grudnog koša i stomaka sa prodiranjem u stomak, kojom prilikom je došlo do oštećenja jetre u četvrtom polju i oštećenja falciformnog ligamenta jetre, oštećenja male ovojnice i pojave krvi u stomačnoj duplji, da bi nakon toga krenuo prema oštećenom B. G. koji je počeo da se povlači unazad i pri tome se sapleo i pao na tlo, zamahnuo nožem prema istom u namjeri da ga tjelesno povrijedi, pa kako se oštećeni zaštitio lijevom rukom koju je postavio iznad glave, te na taj način spriječio osumnjičenog da mu zada udarac u tijelo, rasparavši mu pernatu jaknu na četiri mjesta da bi nakon toga optuženi napustio lice mjesta.  

   

  2. Zajedno sa M. A., B. D., S. B. dana … .godine oko 02.00 časova u B. na raskrsnici ul. K. A. … i N.P. u neposrednoj blizini srednje Ekonomske škole u društvu sa B. D., M. A. i S. B., prethodno konzumirajući veće količine alkohola i držeći pivske flaše u rukama, galameći i psujući, došli do ugostiteljskog objekta „B.“ vlasništvo K. V., te držeći pivske flaše u rukama pa nakon što je iz istog objekta izašao oštećeni K. R., upozoravajući ih da ne galame, došlo do verbalne prepirke sa istima, a potom i do fizičkog obračuna s jedne strane između optuženog A. D., B. D., M. A. i S. B., a sa druge strane sa oštećenim K. R., J. M. i oštećenim B. M., pa nakon što je optuženi A. udario pivskom flašom po glavi oštećenog K. R., izvadio nož na rasklapanje iz gornjeg džepa trenerke zv. „švajcarac“, te oštećenom K. R. nanio dvije ubodne rane opasne po život u predjelu grudnog koša i trbuha sa desne strane, kojom prilikom je oštećeni K. R. zadobio tešku tjelesnu povredu opasnu po život izraženu u vidu ubodine u predjelu grudnog koša i trbuha sa desne strane sa prodorom kanala rane u trbušnu šupljinu, oštećenje jetre, oštećenje dijafragme, oštećenje tankog crijeva da pojavom krvi u grudnoj šupljini, a potom istim nožem zadao jednu ubodnu ranu oštećenom J. M. koji je zadobio tešku tjelesnu povredu opasnu po život u vidu rezne rane, posjekotine u predjelu trbuha sa prodorom kanala rane u trbušnu šupljinu, oštećenje jetre, povreda sa krvarenjem locirana u visini male krivine želudca, nakon čega se zajedno sa optuženim B. D. udaljio sa lica mjesta usput odbacujući nož, a oštećeni K. R. i J. M. su preveženi u KC B. radi liječenja, dok je za to vrijeme oštećeni B. M. fizički napao optužene M. A. i S. B. u pokušaju da ih zadrži na licu mjesta do dolaska policije, nakon čega je optuženi M. A. uhvatio oštećenog B. M. za rever jakne, udario koljenom u glavu i oborio na tlo, a zatim ga je napao i optuženi S. B. zadavši mu dva udarca nogom dok je isti ležao na tlu, kojom prilikom je oštećeni B. M. zadobio lake tjelesne povrede u vidu udrca u grudi i glavu i krvnog podliva na licu, te su potom napustili lice mjesta.

   

  Dakle, optuženi A. D. u tri navrata drugog teško tjelesno povrijedio pa je usljed toga doveden u opasnost život povrijeđenog i jednom pokušao da drugog teško tjelesno povrijedi.

   

  Čime je učinio u sticaju tri krivična djela „Teška tjelesna povreda“ iz člana 156. stav 2. Krivičnog zakona Republike i jedno krivično djelo „Teške tjelesne povrede“ u pokušaju iz člana 156. stav 1. u vezi sa članom 20. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa mu sud uz primjenu ovih zakonskih propisa i odredbe člana 32. i 42. stav 2. tačka 2. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrđuje za krivično djelo iz člana 156. stav 2. Krivičnog zakona učinjeno na štetu B. I. kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, za krivično djelo iz člana 156. stav 2. Krivičnog zakona učinjeno na štetu R. K. kaznu zatvora u trajanju od 2 ( dvije) godine, za krivično djelo iz člana 156. stav 2. Krivičnog zakona učinjeno na štetu M. J. kaznu zatvora u trajanju od 2 ( dvije) godine i za krivično djelo iz člana 156. stav 1. u vezi sa članom 20. stav 1. Krivičnog zakona učinjeno prema oštećenom G. B. kaznu zatvora u trajanju od 6 ( šest ) mjeseci, pa mu sud izriče jedinstvenu

   

   

  KAZNU ZATVORA

  u trajanju od 6 (šest) godina.

   

  Vrijeme koje je optuženi D. A. proveo u pritvoru  u trajanju od 03.04.2004. do 23.06.2004. godine i u vremenu od 26.12.2018. godine do 01.03.2021. godine uračunava se u izrečenu kaznu zatvora.

   

  Oštećeni B. I., R. K., M. J. i G. B. se sa imovinskopravnim zahtjevom upućuje na parnični postupak na osnovu člana 108. stav 3. ZKP RS.

   

  Obavezuje se optuženi da naknadi troškove krivičnog postupka u iznosu od 900, 00 KM, a sud će naknadno, rješenjem, odlučiti o eventualnim novim troškovima. 

                                                

  O b r a z l o ž e n j e

   

  Optužnicom Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci broj 246/04 od 04.05.2004. godine, optuženom D. A. stavljeno je na teret izvršenje u sticaju tri krivična djela „Teška tjelesna povrede“ iz člana 156. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske i jednog krivičnog djela „Teške tjelesne povrede“ u pokušaju iz člana 156. stav 1. u vezi sa članom 20. Krivičnog zakona Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 73/10, 1/12 i 67/13, u daljem tekstu: KZ RS), a B. D., S. B. i M. A. stavljeno je na teret krivično djelo „Učestvovanje u tuči“ iz člana 157. stav 1. KZ RS na način opisan u tački 2. izreke presude. Nakon potvrđivanja ove optužnice, na ročištu radi izjašnjenja o krivici održanom dana  04.02.2022. godine, optuženi se izjasnio da nije kriv za izvršenje krivičnog dijela koje mu se optužnicom stavlja na teret.

   

  Sud je dana 01.03.2021. godine donio presudu broj 71 0 K 130850 11 K kojom je optuženom izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od dvije godine i četiri mjeseca, u koju kaznu je optuženom uračunato vrijeme koje je proveo u pritvoru.

   

  Okružni sud u Banjaluci je dana 27.10.2021. godine pod brojem 71 0 K 130850 2 Kž 2 donio rješenje kojim je uvažio žalbe oštećenih B. I. i R. K. i ukinuo presudu Osnovnog suda u Banjaluci boj 71 0 K 130850 11 K od 01.03.2021. godine i predmet vratio na ponovni postupak.

   

  U ponovnom postupku, sud je, postupajući po uputama Okružnog suda u Banjaluci, zakazao glavni pretres za dan 08.02.2022. godine na kom je optuženi priznao izvršenje krivičnih djela koja mu se stavljaju na teret, te je sud za dan 07.03.2022. godine zakazao nastavak glavnog pretresa na koji je pozvao oštećene B. I., R. K., M. J. i G. B.. Na glavni pretres dana 07.03.2022. godine odazvali su se oštećeni R. K., B. I., i G. B., a budući da je dostava poziva za oštećenog M. J. bila neuredna, sud je odredio nastavak glavnog pretresa za dan 19.05.2022. godine. Oštećeni M. J. je primio poziv za dan 19.05.2022. godine, a nije pristupio na sud niti je svoj izostanak opravdao, te je sud stava da je istom pružena mogućnost da se u ovom postupku izjasni o imovinskopravnom zahtjevu.

   

  Budući da je oštećenima u ovom postupku data mogućnost da se izjasne u pogledu imovinskopravnog zahtjeva, sud je utvrdio da je izjava o priznanju krivice optuženog data dobrovoljno, svjesno i sa razumijevanjem nakon upoznavanja o mogućim posljedicama koje su vezane  za imovinsko pravni zahtjev, te troškove postupka o kojima je optuženi upozoren i razumio da se izjavom o priznanju krivice odriče prava na suđenje.

   

  U ponovnom postupku tužilac je ostao kod ranije izvedenih dokaza i to : zapisnika o saslušanju svjedoka I. B., B. G. od dana 23.01.2004.godine; zapisnik o prepoznavanju lica broj 10-02/4.1 od dana 30.01.2004.godine; nalaz i mišljenje dr Bjelogrlić Zorana o vrsti i težini povreda od 18.02.2004 godine; zapisnik o ispitivanju osumnjičenog A. D. u OJT Banjaluka od 03.04.2004 godine; zapisnik o vještačenju sa nalazom i mišljenjem dr Karan Željka specijaliste sudske medicine  KT-246/04 od dana 03.05.2004.godine; zapisnik o uviđaju CJB Banjaluka BROJ 529/04 od dana 03.04.2004.godine; fotodokumetacija broj UV – 490/04 od dana 03.04.2004.godine; zapisnik o prepoznavanju lica broj 10-02/4.1-1451 od dana 03.04.2004.godine,  potvrde o lišenju slobode; izvod iz kaznene evidencije broj 10-02/4.7-262/04 od dana 05.04.2004.godine, te je stavio prijedlog da se saslušaju svjedoci- oštećeni.

   

  Branilac je takođe ostao kod dokaza izvedenih u ranijem postupku i to ekstradicione dokumentacija od dana 26.12.2018.godine, broj 088 106 503 za optuženog A. D.  iz koje je vidljivo da je optuženi A. D. dana 26.12.2018.godine uhapšen u Los Anđelesu na osnovu međunarodne potjernice koja je raspisana po naredbi naredbi Osnovnog suda u Banjaluci pod brojem Kv-291/04 dana 05.11.2004.godine i predložio da sud u spis uvrsti odluke u odnosu na saučesnike, a koje odluke nisu bile od značaja za donošenje odluke u ovom krivičnom postupku. 

   

  Uvidom u dokaze sud je utvrdio da postoji dovoljno dokaza o krivici optuženog, te da su u njegovim radnjama ostvarana obilježja krivičnih djela koja mu se optužnicom stavljaju na teret, a zbog čega je sud prihvatio izjavu optuženog o priznanju krivice koja je data na glavnom pretresu.

   

  Na glavnom pretresu izveden je dokaz saslušanjem svjedoka oštećenih B. I., G. B. i R. K., koji su pred sudom izjavili da traže strožije kažnjavanje optuženog, s obzirom na posljedice krivičnih djela, te su oštećeni B. I. i R. K. postavili imovinskopravni zahtjev u tačno preciziranim iznosima i to B. I. u iznosu od 40.000,00 KM, a oštećeni R. K. u iznosu od 100.000,00 KM.

   

  Ovaj sud nalazi da je u vrijeme izvršenja krivičnog djela optuženi bio uračunljiv i nisu postojale okolnosti koje bi dovele u sumnju ovaj zaključak. Utvrđujući pitanje vinosti optuženog kao njegovog subjektivnog odnosa prema učinjenim djelima, sud je utvrdio da je optuženi bio svjestan svojih djela i htio je  njihovo izvršenje.

   

  Odlučujući o krivičnopravnoj sankciji, sud je u skladu sa odredbom člana 6. Krivičnog zakonika, vodio računa da sankcija odgovara prirodi i težini izvršenog krivičnog djela, stepenu krivične odgovornosti, okolnostima pod kojima je djelo učinjeno i o ličnosti učinioca, vodeći računa da se sankcijom ostvari svrha kažnjavanja kako generalne tako i specijalne prevencije.

   

  Prilikom izbora krivične sankcije sud je kao olakšavajuće okolnosti cijenio priznanje optuženog, koje je dato na glavnom pretresu, te je optuženi doprinio efikasnijem i ekonomočnijem okončanju ovog krivičnog postupka, njegovo izraženo kajanje, kao i izuzetno korektno držanje pred sudom, te činjenicu da je optuženi krivična djela učinio kada je imao 19 godina i da nakon toga nije vršio krivična djela. Kao otežavujuće okolnosti na strani optuženog sud je cijenio povredu zaštićenog dobra, odnosno činjenicu da su oštećeni zadobili teške tjelesne povrede opasne po život od kojih oštećeni R. K. i danas osjeća posljedice ( a što je okolnost izvan obilježja predmetnog krivičnog djela), upornost pri izvršenju krivičnih djela, odnosno brojnost oštećenih, činjenicu da optuženi nakon izvršenja krivičnih djela nije bio dostupan organima gonjenja, a što je sud cijenio kao otežavajuću okolnost u kontekstu držanja optuženog poslije izvršenja krivičnih djela. 

   

  Imajući u vidu sve pobrojane olakšavajuće i otežavajuće okolnosti sud je optuženom za svako od izvršenih krivičnih djela teške tjelesne povrede iz člana 156. stav 2. Krivičnog zakona utvrdio kaznu zatvora u trajanju od po dvije godine ( imajući u vidu visinu zaprijećene kazne za predmetno krivično djelo u rasponu od jedne do osam godina), a za krivično djelo iz člana 156. stav 1. Krivičnog zakona sud je optuženom utvrdio kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci, te je primjenom odredbe člana 42. stav 2. tačka 2. Krivičnog zakona  izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od šest godina. 

   

  Po ocjeni suda izricanjem kazne zatvora u trajanju od šest godina ostvariće se u cjelosti svi zahtjevi kako generalne tako i specijalne prevencije, odnosno adekvatno uticati na optuženog da više ne čini krivična djela, a takođe uticati na druge da ne čine ovakva i slična krivična djela, Prilikom određivanja dužine trajanja jedinstvene kazne zatvora sud je imao u vidu sve pobrojane olakšavajuće i otežavajuće okolnosti, a koje je cijenio i prilikom utvrđivanja pojedinačnih kazni za svako učinjeno krivično djelo.

   

  Na osnovu odredbe člana 44. Krivičnog zakona sud je donio odluku da će se vrijeme koje je optuženi proveo u pritvoru i to vrijeme od 03.04.2004. do 23.06.2004. godine i u vrijeme od 26.12.2018. godine do 01.03.2021. godine uračunati u izrečenu kaznu zatvora.

   

  Oštećeni B. I., R. K., M. J. i G. B. su upućeni da imovinskopravni zahtjev ostvaruju u parničnom postupku.

   

  Na osnovu člana 99 st.1 ZKP-a u vezi sa članom 96 ZKP-a optuženi je dužan sudu platiti troškove postupka  u 900, 00 KM, na ime sudskog paušala, a sud će posebnim rješenjem odlučiti o eventualnim novim troškovima postupka.

   

   

   

  ZAPISNIČAR                                                                                                 SUDIJA

    Ranka Lakić                                                                                             Sandra Budiša

   

   

  Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude dozvoljena je žalba Okružnom sudu Banjaluka u roku od 15 dana od dana prijema presude. Žalba se podnosi u dvoljnom broju primjeraka za sud i stranke, putem ovog suda. Oštećeni može da podnese žalbu protiv odluke o troškovima postupka i imovinskopravnom zahtjevu.