• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Banjoj Luci

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Potvrđena prvostepena presuda u krivičnom zbog krivičnog djela Krađa u sticaju

  Potvrđena prvostepena presuda u krivičnom zbog krivičnog djela Krađa u sticaju

  21.10.2022.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  REPUBLIKA SRPSKA

  OSNOVNI SUD U BANJOJ LUCI

  Broj: 71 0 K 313386 19 K

  Banja Luka, 06.12.2019. godine

   

  U IME REPUBLIKE SRPSKE

   

               Osnovni sud u Banjaluci, sudija Dalibor Kordić, uz učešće Branislave Adamović kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv optuženog R. D., zbog krivičnog djela Krađa u sticaju iz člana 224. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, postupajući po optužnicama Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka broj: T 13 0 KT … od 23.09.2019. godine, T 13 0 KT … od 14.08.2019. godine,  T 13 0 KT … od 26.08.2019. godine nakon održanog ročišta za razmatranje izjave o priznanju krivnje u prisustvu Okružnog javnog tužioca Branka Bjelajca i optuženog lično, branioca Milana Rosića, advokata iz Banja Luke, dana 06.12.2019. godine donio je i istog dana javno objavio sljedeću

   

   

  P R E S U D U

   

  OPTUŽENI D. R., sin M. i Z. rođene I., rođen 30.01.1985. godine u K. D., sa prebivalištem u B., u Ulici S. u. broj …, JMBG …, Bošnjak, državljanin RS, BiH, pismen po zanimanju frizer sa završenom srednjom školom, oženjen, otac dvoje mld. djece, lošeg imovinskog stanja, osuđivan presudom  Osnovnog suda Prijedor  broj 077 0 Kps 07 …, za krivično djelo iz člana 231. stav 1. KZ RS, izrečena novčana kazna u iznosu od 500 KM sa rokom provjere 1 godina, presudom Osnovnog suda Prijedor broj 077 0 Kps 000 … pravosnažna 09.07.2008. godine za krivično djelo iz člana 232 stav 1 KZ RS, izrečana kazna zatvora u trajanju od 3 mjeseca, presudom Osnovnog suda Prijedor broj 077 0 K … pravosnažna 17.07.2008. godine za krivično djelo iz člana 232 stav 1 u vezi sa čl 231. stav 1. KZ RS, izrečena kazna zatvora u trajanju od 9 mjesec, presudom Osnovnog suda Prijedor  broj 077 0 K 0… 11 K, za krivično djelo iz člana 232. stav 1. KZ RS, izrečena kazna zatvora u trajanju od 1 godine uslovno na 2 godine, presudom Osnovnog suda Banjaluka broj 71 0 K … K, za krivično djelo iz člana 231. stav 1. KZ RS, izrečena novčana kazna u iznosu od 500 KM, presudom Osnovnog suda Kotor Varoš broj 73 0 K … 11 K, za krivično djelo iz člana 231. stav 1. izrečena novčana kazna od 500 KM, presudom Osnovnog suda Banjaluka broj 71 0 K … 11 K, za krivično djelo iz člana 232. stav 1. KZ RS, izrečena kazna zatvora u trajanju od 5 mjeseci, presudom Osnovnog suda Skopje broj VK broj 339/18 pravosnažna 13.11.2017. godine za krivično djelo Krađa iz člana 235. KZ Makedonije, izrečena kazna zatvora u trajanju od 1 godine, uslovno na dvije godine i mjera protjerivanja stranca iz zemlje za period od 7 godina.

   

  KRIV JE

               ŠTO JE:

   

  PO OPTUŽNICI OKRUŽNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA BANJA LUKA BROJ T13 0 KT 0… 19 OD 23.09.2019. GODINE

   

  Dana 07.05.2019. godine u vremenskom periodu od 12.37 do 12.44 časova, u B. u ulici K. broj 81, iz marketa „…“ d.o.o. B., PJ „…3“, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, došao u navedeni market i sa polica otuđio deset komada maslac „Gold“ 250 gr „Megle“ i četiri komada ribe Tuna u maslinovom ulju 80 grama „Rio mare“, nakon čega je napustio market i izbjegao da plati navedenu robu, a na ovaj način oštećetio je oštećenu PJ „…“ Banjaluka za iznos od 121,86 KM

               Čime je počinio krivično djelo Krađe iz člana 224. stav 1. KZ RS, kažnjivo po istom zakonskom propisu.

   

  PO OPTUŽNICI OKRUŽNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA BANJA LUKA BROJ T13 0 KT … OD 14.08.2019. GODINE

   

  1.      dana 14.01.2019.godine oko 17,30 časova u ulici S. M., grad B., u poslovnom objektu „…“ doo, u namjeri da protivravno prisvoji tuđu pokretnu stvar, sa police na kojoj je bila izložena roba, uzeo i prisvojio 24 komada bombonjere „Merci“ i time pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 227,46 KM, nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu.

   

  2.      Dana 12.02.2019.godine oko 14,30 časova u ulici S., grad B., u poslovnom objektu „…“ doo, u namjeri da protivpravno prisvoji tuđu pokretnu stvar, sa police na kojoj je bila izložena roba, uzeo i prisvojio 11 komada suhomesnatih proizvoda proizvođača „Pavić“ i „Zlatiborac“ kao i druge mliječne proizvode i time pribavio protivpravnu imovinsku koist u iznosu od 469,50 KM, nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu.

   

  3.      Dana 17.02.2019.godine oko 15,00 časova u ulici S., grad B., u poslovnom objektu „…“ doo, u namjeri da protivpravno prisvoji tuđu pokretnu stvar, sa police na kojoj je bila izložena roba, uzeo i prisvojio 19 komada suhomesnatih proizvoda proizvođača „Pavić“ i 2 komada suhomesnatih proizvoda „Volim“ i time pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 80,57 KM, nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu.

   

  Čime je počinio produženo krivično djelo „Krađe“ iz člana 224. stav (1) u vezi sa članom 57. Krivičnog zakonika Republike Srpske,

   

  PO OPTUŽNICI OKRUŽNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA BANJA LUKA BROJ T13 0 KT ….19 OD 26.08.2019. GODINE

   

  U  vremenskom periodu od 04.06.2019.godine do 11.07.2019. godine u Banjaluci u ulici J.D. broj … u marketu „…“ u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske  koristi, više puta dolazio u navedeni market,  te u više navrata otuđio konzerve „ Rio Mare“ različite gramaže i cijene, na način što je ulazio u market sa ruksakom koji je okačio na marketska kolica, te robu prethodno ubacivao u  korpu, a potom u ruksak, i na taj način sakriio navedene proizvode, nakon čega je napuštao prostorije marketa,  na koji način je osumnjičeni oštetio oštećene market „…“ za iznos od preko 300,00 KM.

               Čime je počinio krivično djelo Krađe iz člana 224 stav 1 KZ RS, kažnjivo po istom zakonskom propisu.

   

  pa mu sud na osnovu istog zakonskog propisa, primjenom odredaba člana  41., 43., 49., i 50. 53., KZ RS, utvrđuje pojedinačne kazne i to:

   

  -          za krivično djelo „Krađa“ iz člana 224. stav 1. Kriviččnog zakonika RS,   po optužnici broj T13 0 KT … OD 23.09.2019. GODINE,  novčana kazna u iznosu od 500,00 (petstotina) KM 

  -          za produženo krivično djelo „Krađa“ iz člana 224. stav 1. Krivičnog zakonika RS,   po optužnici broj T13 0 KT … 19 od 14.08.2019. GODINE,  novčana kazna u iznosu od 800,00 (osamstotina) KM

  -          za krivično djelo „Krađa“ iz člana 224. stav 1. Krivičnog zakonika RS,   po optužnici broj T13 0 KT … 19 od 26.08.2019. GODINE,  novčana kazna u iznosu od 500,00 KM,

   

  te mu se na osnovu člana 56. stav 2. tačka 5. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a u vezi sa stavom 1. istog zakonskog propisa, izriče

   

  JEDINSTVENA NOVČANA KAZNA

   

               U IZNOSU OD 1.600,00 (hiljadušestotina) KM, KOJU JE OPTUŽENI DUŽAN PLATITI U ROKU OD  3 (TRI) MJESECA

   

  U skladu sa članom 59. Krivičnog zakonika RS, optuženom se u izrečenu kaznu ima uračunati i vrijeme provedeno u pritvoru i to od 23.11.2019. godine do 06.12.2019. godine (ukupno 14 dana).

   

               Ukoliko optuženi ne plati izrečenu novčanu kaznu u ostavljenom roku, sud će naplatiti kaznu putem prinudnog izvršenja, te ukoliko ista ne bude naplaćena u okviru jedne godine sud će donijeti odluku o zamjeni novčane kazne kaznom zatvora na način da se za svaki započeti iznos novčane kazne od 50,00 KM zamjeni jednim danom zatvora.

   

               Na osnovu člana 99. stav 1. ZKP-a RS optuženi se obavezuje da na ime paušala plati sudu iznos od 150,00 KM u roku od 3 mjeseca po pravosnažnosti presude.

   

            Na osnovu člana 108. stav 3. ZKP-a RS. optuženi se obavezuje da na ime imovinsko pravnog zahtjeva isplati oštećenima „… „ štetu u iznosu od 121,86 KM, „…“ d.o.o. iznos od 777,53 KM, dok se oštećeni „…“  sa imovinsko pravim zahtjevom upućuje na parnicu.

              

  Obrazloženje

   

               Okružno javno tužilaštvo u Banja Luci podnijelo je ovom sudu optužnice pod brojem T13 0 KT … 19 od 23.09.2019. godine, zbog krivičnog djela Krađa iz člana 224. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 64/17 – u daljem tekstu ZK RS), T 13 0 KT ….19 od 14.08.2019. godine zbog produženog krivičnog djela Krađa iz člana 224. stav 1. KZ RS, T 13 0 KT … 19 od 26.08.2019. godine zbog krivičnog djela Krađa iz člana 224. stav 1. KZ RS, protiv optuženog Dervišević Refika.

   

               Na ročištima održanim dana 29.11.2019. godine radi izjašnjenja optuženog o krivnji u predmetima broj: 71 0 K … 19 K, 71 0 K … 19 K i 71 0 K … 19 K, optuženi D.R. se, nakon što je upoznat sa svojim pravima, izjasnio da je kriv za predmetna krivična djela, nakon čega je dana 06.12.2019. godine održano ročište o razmatranju izjave o priznanju krivice i ročište za izricanje krivično pravne sankcije.

              

               Rješenjem ovog suda od  06.12.2019. godine izvršeno je spajanje navedenih predmeta, odnosno optužnica, koje će se voditi pod jedinstvenim brojem 71 0 K 313386 19 K.

   

               Na ročištu o razmatranju izjave o priznanju krivice optuženi je u cjelosti priznao izvršenje krivičnog djela koje mu se stavlja na teret, te da je izjavu o priznanju dao dobrovoljno, svjesno i sa razumjevanjem, te da je svjestan da se izjavom o priznanju krivice odriče prava na suđenje, te je upoznat sa poljedicama  za naknadu štete oštećenom i troškovima krivičnog postupka.   

   

               Tužilac je s obzirom na priznanje optuženog da je izvršio predmetna krivična djela priložio sudu sljedeće dokaze: Zapisnik o saslušanju svjedoka B. M.ć, PU B., PS B. – L. broj 13-01/5-466/19 od 14.05.2019.godine, Zapisnik o prijemu usmene prijave PU B., PS B. – L. broj 13-01/5-310/19 od 14.05.2019. godine, Službena zabilješka na okolnost obavljenog razgovora sa dežurnim tužiocem, PU B., PS B. – L. broj 13-01/5-052.7-975/19 od 14.05.2019. godine, Prijava o krađi, „…“ broj 5886/19 od 10.05.2019. godine, Potvrda o predaji video zapisa „…“, broj 5886/19 od 10.05.2019. godine, Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta PU B., PS B. – L. broj 13-01/5-82/19 od 14.05.2019. godine sa CD snimkom, Izvod iz kaznene evidencije za osumnjičenog R. D., PU B. broj 13-02/1-4-234-597/19 od 03.07.2019. godine, Zapisnik o ispitivanju osumnjičenog R. D., PU B., PS B. – L. broj 13-01/5-475/19 od 15.05.2019. godine. Zapisnik o saslušanju svjedoka B. m. broj 13-01/2-236/19 od 19.02.2019.godine, Potvrda o predaji video zapisa broj 1978/19 od 04.02.2019.godine, Potvrda o predaji video zapisa broj 2121/19 od 19.02.2019.godine, Potvrda o lišenju slobode R. D. broj 32/19 od 19.02.2019.godine, Potvrda o otpustu lica lišenog slobode na ime R. D. broj 32/19 od 20.02.2019.godine, Zapisnik o ispitivanju osumnjičenog R. D. broj 13-01/2-248/19 od 20.02.2019.godine, Izvod iz kaznene evidencije na ime R. D.  broj 13-02/1-4-234-418/19 od 15.05.2019.godine, zapisnik o  ispitivanju osumnjičenog D.R. PU B. PS C.r broj 13-01/2-921/19 od 12.07.2019.godine, zapisnik o   saslušanju svjedoka R. S. PU B. PS C. broj 13-01/2-916/19 od 11.07.2019.godine, službena zabilješka sačinjena na okolnosti lišenja slobode lica D.R. PU B. PS C. broj 2135/19 od 11.07.2019.godine, službena zabilješka sačinjena na okolnosti  obavještavanja dežurnog tužioca PU B. PS C. broj 13-01/2-2155/19 od 15.07.2019.godine, službena zabilješka sačinjena na okolnosti  pregleda cd- video snimaka PU B. PS C. broj 13-01/2-2193/19 od 16.07.2019.godine, odštetni zahtjev TC K. od 12.07.2019.godine sa  popisom (razlike po inventuri), izvod iz  kaznene evidencije za osumnjičenog D.R. od 15.07.2019.godine, potvrda o privremenom oduzimanju predmeta PS Centar Banjaluka broj 13-01/2-916/19 od 12.07.2019.godine,

  2 CD video nadzora „K.“ Banjaluka.

   

               U završnoj riječi Okružni javni tužilac je predložilo da  sud optuženom izrekne adekvatnu krivičnu sankciju, kako bi se postigli ciljevi specijalne i generalne prevencije,  uzimajući u obzir sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti na strani optuženog, a s obzirom da je isti ranije osuđivan, te da jedno vrijeme nije bio dostupan sudu.

   

               U završnoj riječi branilac je izjavio da optuženi u poslednji 10 godina nije počinio nijedno krivično djelo na teritoriji Republike Srpske, kao i da je svojim priznanjem krivnje doprinio ekonomičnosti postupka, te je priložio sudu otpusno pismo UKC RS od 24.11.2019. godine iz kojeg se vidi da optuženi boluje od hepatitisa C, kao i da se isti liječio na psihijatriji u Banja Luci, da je optuženi otac dvoje maloljetne djece, da mu je supruga nezaposlena i iz navedenih okolnosti, moli sud da izrekne krivičnu sankciju u okviru zakonskog minimuma, jer je optuženi iskazao spremnost da nadoknadi pričinjenu štetu.

   

               U završnoj riječi optuženi je u cijelosti priznao krivično djelo, izjavio da se kaje zbog krivičnog djela koje je učinio te  moli sud da ga blaže kazni.

   

               Cijeneći priznanje optuženog i sve dokaze koji stoje protiv njega, a koji su priloženi uz optužnicu Okružnog javnog tužilaštva, sud je utvrdio da je optuženi počinio krivično djelo “Krađa” u sticaju iz člana 224. stav 1. KZ RS, zbog čega je sud i oglasio krivim i krivično odgovornim.

   

               Sud je našao da se u radnjama optuženog stiču sva bitna obilježja bića krivičnog djela za koje se tereti predmetnom optužnicom. Optuženi je krivično odgovoran za krivično djelo za koje se tereti optužnicom, a isti je u vrijeme izvršenja krivičnog djela bio uračunljiv, jer sud u toku postupka nije našao elemente koji bi doveli u sumnju njegovu uračunljivost. Optuženi je krivično djelo  “Krađa” u sticaju iz člana 224. stav 1. KZ RS izvršio sa umišljajem i to sa direktnim umišljajem, jer je bio svjestan svog djela i htio njegovo izvršenje.

   

               Prilikom odmjeravanja kazne u smislu čl. 52. KZ RS, sudija je imao u vidu kod optuženog D. R. od olakšavajućih okolnosti da je optuženi priznao izvršenje predmetnog krivičnog djela i time doprinio ekonomičnosti postupka, da je lošeg imovnog stanja, otac dvoje maloljetne djece, nezaposlen. Od otežavajućih okolnosti sud je cijenio da je optuženi ranije osuđivan, kao i da je predmetno krivično djelo činio više puta u različitim vremenskim periodima, te visok stepen krivične odgovornosti, odnosno činjenicu da je počinio krivično djelo postupajući sa direktnim umišljajem.

   

               Sud je optuženom koji je sa više radnji učinio više krivičnih djela za koja mu se istovremeno sudi i za koja je priznao krivicu, primjenom odredaba člana  41., 43., 49., i 50. 53., KZ RS, utvrdio pojedinačne kazne i to: za krivično djelo „Krađa“ iz člana 224. stav 1. KZ RS, po optužnici broj T13 0 KT …19 od 23.09.2019. godine,  novčana kazna u iznosu od 500,00 (petstotina) KM; za produženo krivično djelo „Krađa“ iz člana 224. stav 1. KZ RS, po optužnici broj T13 0 KT … 19 od 14.08.2019. godine, novčana kazna u iznosu od 800,00 (osamstotina) KM; za krivično djelo „Krađa“ iz člana 224. stav 1. KZ RS, po optužnici broj T13 0 … 19 od 26.08.2019. godine, novčana kazna u iznosu od 500,00 KM, te mu je na osnovu člana 56. stav 2. tačka 5. KZ RS, a u vezi sa stavom 1. istog zakonskog propisa, izrekao jedinstvenu novčanu kaznu u iznosu od 1.600,00 (hiljadušeststotina) KM, koju je optuženi dužan platiti u roku od 3 (tri) mjeseca.

   

               Pri izboru vrste i visine krivičnopravne sankcije sud je imao u vidu propisanu kaznu za produženo krivično djelo „Krađa“ iz člana 224. stav 1. u vezi sa članom 42. KZ RS te shodno naprijed navedenim olakšavajućim okolnostima, optuženom izrekao jedinstvenu novčanu kaznu u iznosu od 1.600,00 KM. Sud smatra da je ova novčana kazna adekvatna krivična sankcija, s obzirom na prirodu i težinu krivičnih djela, svih okolnosti pod kojima su djela učinjena, kao i ličnosti optuženog. Takođe, sud smatra da izrečena sankcija odgovara kako stepenu stepenu društvene opasnosti učinjenih djela, tako i stepenu krivične odgovornosti optuženog, te da se izricanjem novčane kazne postiže svrha sprečavanja vršenja krivičnih djela, kako s aspekta generalne, tako i s aspekta specijalne prevencije.

   

               U skladu sa članom 59. KZ RS, optuženom se u izrečenu kaznu ima uračunati i vrijeme provedeno u pritvoru i to od 23.11.2019. godine do 06.12.2019. godine (ukupno 14 dana).

   

               Ukoliko optuženi ne plati izrečenu novčanu kaznu u ostavljenom roku, sud će naplatiti kaznu putem prinudnog izvršenja, te ukoliko ista ne bude naplaćena u okviru jedne godine sud će donijeti odluku o zamjeni novčane kazne kaznom zatvora na način da se za svaki započeti iznos novčane kazne od 50,00 KM zamjeni jednim danom zatvora.

   

               Na osnovu člana 99. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 53/2012, 91/2017 i 66/2018 – u daljem tekstu: ZKP RS)  sud je optuženu obavezao da na ime paušala plati iznos od 150,00 KM u roku od 3 mjeseca po pravosnažnosti presude.

    

            Na osnovu člana 108. stav 3. ZKP RS optuženi se obavezuje da na ime imovinsko pravnog zahtjeva isplati oštećenima „… „ štetu u iznosu od 121,86 KM, „….“ d.o.o. iznos od 777,53 KM, dok se oštećeni „…“  sa imovinsko pravim zahtjevom upućuje na parnicu.

   

   

          ZAPISNIČAR                                                                                                            SUDIJA

       Branislava Adamović                                                                                             Dalibor Kordić  Pouka o pravnom lijeku:

  Protiv ove presude dozvoljena je žalba Okružnom sudu u Banjaluci, putem ovog suda u roku od 15 dana od dana prijema iste.

  Prikazana vijest je na:
  62 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Potvrđena prvostepena presuda u krivičnom zbog krivičnog djela Krađa u sticaju

  Potvrđena prvostepena presuda u krivičnom zbog krivičnog djela Krađa u sticaju

  21.10.2022.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  REPUBLIKA SRPSKA

  OSNOVNI SUD U BANJOJ LUCI

  Broj: 71 0 K 313386 19 K

  Banja Luka, 06.12.2019. godine

   

  U IME REPUBLIKE SRPSKE

   

               Osnovni sud u Banjaluci, sudija Dalibor Kordić, uz učešće Branislave Adamović kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv optuženog R. D., zbog krivičnog djela Krađa u sticaju iz člana 224. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, postupajući po optužnicama Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka broj: T 13 0 KT … od 23.09.2019. godine, T 13 0 KT … od 14.08.2019. godine,  T 13 0 KT … od 26.08.2019. godine nakon održanog ročišta za razmatranje izjave o priznanju krivnje u prisustvu Okružnog javnog tužioca Branka Bjelajca i optuženog lično, branioca Milana Rosića, advokata iz Banja Luke, dana 06.12.2019. godine donio je i istog dana javno objavio sljedeću

   

   

  P R E S U D U

   

  OPTUŽENI D. R., sin M. i Z. rođene I., rođen 30.01.1985. godine u K. D., sa prebivalištem u B., u Ulici S. u. broj …, JMBG …, Bošnjak, državljanin RS, BiH, pismen po zanimanju frizer sa završenom srednjom školom, oženjen, otac dvoje mld. djece, lošeg imovinskog stanja, osuđivan presudom  Osnovnog suda Prijedor  broj 077 0 Kps 07 …, za krivično djelo iz člana 231. stav 1. KZ RS, izrečena novčana kazna u iznosu od 500 KM sa rokom provjere 1 godina, presudom Osnovnog suda Prijedor broj 077 0 Kps 000 … pravosnažna 09.07.2008. godine za krivično djelo iz člana 232 stav 1 KZ RS, izrečana kazna zatvora u trajanju od 3 mjeseca, presudom Osnovnog suda Prijedor broj 077 0 K … pravosnažna 17.07.2008. godine za krivično djelo iz člana 232 stav 1 u vezi sa čl 231. stav 1. KZ RS, izrečena kazna zatvora u trajanju od 9 mjesec, presudom Osnovnog suda Prijedor  broj 077 0 K 0… 11 K, za krivično djelo iz člana 232. stav 1. KZ RS, izrečena kazna zatvora u trajanju od 1 godine uslovno na 2 godine, presudom Osnovnog suda Banjaluka broj 71 0 K … K, za krivično djelo iz člana 231. stav 1. KZ RS, izrečena novčana kazna u iznosu od 500 KM, presudom Osnovnog suda Kotor Varoš broj 73 0 K … 11 K, za krivično djelo iz člana 231. stav 1. izrečena novčana kazna od 500 KM, presudom Osnovnog suda Banjaluka broj 71 0 K … 11 K, za krivično djelo iz člana 232. stav 1. KZ RS, izrečena kazna zatvora u trajanju od 5 mjeseci, presudom Osnovnog suda Skopje broj VK broj 339/18 pravosnažna 13.11.2017. godine za krivično djelo Krađa iz člana 235. KZ Makedonije, izrečena kazna zatvora u trajanju od 1 godine, uslovno na dvije godine i mjera protjerivanja stranca iz zemlje za period od 7 godina.

   

  KRIV JE

               ŠTO JE:

   

  PO OPTUŽNICI OKRUŽNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA BANJA LUKA BROJ T13 0 KT 0… 19 OD 23.09.2019. GODINE

   

  Dana 07.05.2019. godine u vremenskom periodu od 12.37 do 12.44 časova, u B. u ulici K. broj 81, iz marketa „…“ d.o.o. B., PJ „…3“, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, došao u navedeni market i sa polica otuđio deset komada maslac „Gold“ 250 gr „Megle“ i četiri komada ribe Tuna u maslinovom ulju 80 grama „Rio mare“, nakon čega je napustio market i izbjegao da plati navedenu robu, a na ovaj način oštećetio je oštećenu PJ „…“ Banjaluka za iznos od 121,86 KM

               Čime je počinio krivično djelo Krađe iz člana 224. stav 1. KZ RS, kažnjivo po istom zakonskom propisu.

   

  PO OPTUŽNICI OKRUŽNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA BANJA LUKA BROJ T13 0 KT … OD 14.08.2019. GODINE

   

  1.      dana 14.01.2019.godine oko 17,30 časova u ulici S. M., grad B., u poslovnom objektu „…“ doo, u namjeri da protivravno prisvoji tuđu pokretnu stvar, sa police na kojoj je bila izložena roba, uzeo i prisvojio 24 komada bombonjere „Merci“ i time pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 227,46 KM, nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu.

   

  2.      Dana 12.02.2019.godine oko 14,30 časova u ulici S., grad B., u poslovnom objektu „…“ doo, u namjeri da protivpravno prisvoji tuđu pokretnu stvar, sa police na kojoj je bila izložena roba, uzeo i prisvojio 11 komada suhomesnatih proizvoda proizvođača „Pavić“ i „Zlatiborac“ kao i druge mliječne proizvode i time pribavio protivpravnu imovinsku koist u iznosu od 469,50 KM, nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu.

   

  3.      Dana 17.02.2019.godine oko 15,00 časova u ulici S., grad B., u poslovnom objektu „…“ doo, u namjeri da protivpravno prisvoji tuđu pokretnu stvar, sa police na kojoj je bila izložena roba, uzeo i prisvojio 19 komada suhomesnatih proizvoda proizvođača „Pavić“ i 2 komada suhomesnatih proizvoda „Volim“ i time pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 80,57 KM, nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu.

   

  Čime je počinio produženo krivično djelo „Krađe“ iz člana 224. stav (1) u vezi sa članom 57. Krivičnog zakonika Republike Srpske,

   

  PO OPTUŽNICI OKRUŽNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA BANJA LUKA BROJ T13 0 KT ….19 OD 26.08.2019. GODINE

   

  U  vremenskom periodu od 04.06.2019.godine do 11.07.2019. godine u Banjaluci u ulici J.D. broj … u marketu „…“ u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske  koristi, više puta dolazio u navedeni market,  te u više navrata otuđio konzerve „ Rio Mare“ različite gramaže i cijene, na način što je ulazio u market sa ruksakom koji je okačio na marketska kolica, te robu prethodno ubacivao u  korpu, a potom u ruksak, i na taj način sakriio navedene proizvode, nakon čega je napuštao prostorije marketa,  na koji način je osumnjičeni oštetio oštećene market „…“ za iznos od preko 300,00 KM.

               Čime je počinio krivično djelo Krađe iz člana 224 stav 1 KZ RS, kažnjivo po istom zakonskom propisu.

   

  pa mu sud na osnovu istog zakonskog propisa, primjenom odredaba člana  41., 43., 49., i 50. 53., KZ RS, utvrđuje pojedinačne kazne i to:

   

  -          za krivično djelo „Krađa“ iz člana 224. stav 1. Kriviččnog zakonika RS,   po optužnici broj T13 0 KT … OD 23.09.2019. GODINE,  novčana kazna u iznosu od 500,00 (petstotina) KM 

  -          za produženo krivično djelo „Krađa“ iz člana 224. stav 1. Krivičnog zakonika RS,   po optužnici broj T13 0 KT … 19 od 14.08.2019. GODINE,  novčana kazna u iznosu od 800,00 (osamstotina) KM

  -          za krivično djelo „Krađa“ iz člana 224. stav 1. Krivičnog zakonika RS,   po optužnici broj T13 0 KT … 19 od 26.08.2019. GODINE,  novčana kazna u iznosu od 500,00 KM,

   

  te mu se na osnovu člana 56. stav 2. tačka 5. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a u vezi sa stavom 1. istog zakonskog propisa, izriče

   

  JEDINSTVENA NOVČANA KAZNA

   

               U IZNOSU OD 1.600,00 (hiljadušestotina) KM, KOJU JE OPTUŽENI DUŽAN PLATITI U ROKU OD  3 (TRI) MJESECA

   

  U skladu sa članom 59. Krivičnog zakonika RS, optuženom se u izrečenu kaznu ima uračunati i vrijeme provedeno u pritvoru i to od 23.11.2019. godine do 06.12.2019. godine (ukupno 14 dana).

   

               Ukoliko optuženi ne plati izrečenu novčanu kaznu u ostavljenom roku, sud će naplatiti kaznu putem prinudnog izvršenja, te ukoliko ista ne bude naplaćena u okviru jedne godine sud će donijeti odluku o zamjeni novčane kazne kaznom zatvora na način da se za svaki započeti iznos novčane kazne od 50,00 KM zamjeni jednim danom zatvora.

   

               Na osnovu člana 99. stav 1. ZKP-a RS optuženi se obavezuje da na ime paušala plati sudu iznos od 150,00 KM u roku od 3 mjeseca po pravosnažnosti presude.

   

            Na osnovu člana 108. stav 3. ZKP-a RS. optuženi se obavezuje da na ime imovinsko pravnog zahtjeva isplati oštećenima „… „ štetu u iznosu od 121,86 KM, „…“ d.o.o. iznos od 777,53 KM, dok se oštećeni „…“  sa imovinsko pravim zahtjevom upućuje na parnicu.

              

  Obrazloženje

   

               Okružno javno tužilaštvo u Banja Luci podnijelo je ovom sudu optužnice pod brojem T13 0 KT … 19 od 23.09.2019. godine, zbog krivičnog djela Krađa iz člana 224. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 64/17 – u daljem tekstu ZK RS), T 13 0 KT ….19 od 14.08.2019. godine zbog produženog krivičnog djela Krađa iz člana 224. stav 1. KZ RS, T 13 0 KT … 19 od 26.08.2019. godine zbog krivičnog djela Krađa iz člana 224. stav 1. KZ RS, protiv optuženog Dervišević Refika.

   

               Na ročištima održanim dana 29.11.2019. godine radi izjašnjenja optuženog o krivnji u predmetima broj: 71 0 K … 19 K, 71 0 K … 19 K i 71 0 K … 19 K, optuženi D.R. se, nakon što je upoznat sa svojim pravima, izjasnio da je kriv za predmetna krivična djela, nakon čega je dana 06.12.2019. godine održano ročište o razmatranju izjave o priznanju krivice i ročište za izricanje krivično pravne sankcije.

              

               Rješenjem ovog suda od  06.12.2019. godine izvršeno je spajanje navedenih predmeta, odnosno optužnica, koje će se voditi pod jedinstvenim brojem 71 0 K 313386 19 K.

   

               Na ročištu o razmatranju izjave o priznanju krivice optuženi je u cjelosti priznao izvršenje krivičnog djela koje mu se stavlja na teret, te da je izjavu o priznanju dao dobrovoljno, svjesno i sa razumjevanjem, te da je svjestan da se izjavom o priznanju krivice odriče prava na suđenje, te je upoznat sa poljedicama  za naknadu štete oštećenom i troškovima krivičnog postupka.   

   

               Tužilac je s obzirom na priznanje optuženog da je izvršio predmetna krivična djela priložio sudu sljedeće dokaze: Zapisnik o saslušanju svjedoka B. M.ć, PU B., PS B. – L. broj 13-01/5-466/19 od 14.05.2019.godine, Zapisnik o prijemu usmene prijave PU B., PS B. – L. broj 13-01/5-310/19 od 14.05.2019. godine, Službena zabilješka na okolnost obavljenog razgovora sa dežurnim tužiocem, PU B., PS B. – L. broj 13-01/5-052.7-975/19 od 14.05.2019. godine, Prijava o krađi, „…“ broj 5886/19 od 10.05.2019. godine, Potvrda o predaji video zapisa „…“, broj 5886/19 od 10.05.2019. godine, Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta PU B., PS B. – L. broj 13-01/5-82/19 od 14.05.2019. godine sa CD snimkom, Izvod iz kaznene evidencije za osumnjičenog R. D., PU B. broj 13-02/1-4-234-597/19 od 03.07.2019. godine, Zapisnik o ispitivanju osumnjičenog R. D., PU B., PS B. – L. broj 13-01/5-475/19 od 15.05.2019. godine. Zapisnik o saslušanju svjedoka B. m. broj 13-01/2-236/19 od 19.02.2019.godine, Potvrda o predaji video zapisa broj 1978/19 od 04.02.2019.godine, Potvrda o predaji video zapisa broj 2121/19 od 19.02.2019.godine, Potvrda o lišenju slobode R. D. broj 32/19 od 19.02.2019.godine, Potvrda o otpustu lica lišenog slobode na ime R. D. broj 32/19 od 20.02.2019.godine, Zapisnik o ispitivanju osumnjičenog R. D. broj 13-01/2-248/19 od 20.02.2019.godine, Izvod iz kaznene evidencije na ime R. D.  broj 13-02/1-4-234-418/19 od 15.05.2019.godine, zapisnik o  ispitivanju osumnjičenog D.R. PU B. PS C.r broj 13-01/2-921/19 od 12.07.2019.godine, zapisnik o   saslušanju svjedoka R. S. PU B. PS C. broj 13-01/2-916/19 od 11.07.2019.godine, službena zabilješka sačinjena na okolnosti lišenja slobode lica D.R. PU B. PS C. broj 2135/19 od 11.07.2019.godine, službena zabilješka sačinjena na okolnosti  obavještavanja dežurnog tužioca PU B. PS C. broj 13-01/2-2155/19 od 15.07.2019.godine, službena zabilješka sačinjena na okolnosti  pregleda cd- video snimaka PU B. PS C. broj 13-01/2-2193/19 od 16.07.2019.godine, odštetni zahtjev TC K. od 12.07.2019.godine sa  popisom (razlike po inventuri), izvod iz  kaznene evidencije za osumnjičenog D.R. od 15.07.2019.godine, potvrda o privremenom oduzimanju predmeta PS Centar Banjaluka broj 13-01/2-916/19 od 12.07.2019.godine,

  2 CD video nadzora „K.“ Banjaluka.

   

               U završnoj riječi Okružni javni tužilac je predložilo da  sud optuženom izrekne adekvatnu krivičnu sankciju, kako bi se postigli ciljevi specijalne i generalne prevencije,  uzimajući u obzir sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti na strani optuženog, a s obzirom da je isti ranije osuđivan, te da jedno vrijeme nije bio dostupan sudu.

   

               U završnoj riječi branilac je izjavio da optuženi u poslednji 10 godina nije počinio nijedno krivično djelo na teritoriji Republike Srpske, kao i da je svojim priznanjem krivnje doprinio ekonomičnosti postupka, te je priložio sudu otpusno pismo UKC RS od 24.11.2019. godine iz kojeg se vidi da optuženi boluje od hepatitisa C, kao i da se isti liječio na psihijatriji u Banja Luci, da je optuženi otac dvoje maloljetne djece, da mu je supruga nezaposlena i iz navedenih okolnosti, moli sud da izrekne krivičnu sankciju u okviru zakonskog minimuma, jer je optuženi iskazao spremnost da nadoknadi pričinjenu štetu.

   

               U završnoj riječi optuženi je u cijelosti priznao krivično djelo, izjavio da se kaje zbog krivičnog djela koje je učinio te  moli sud da ga blaže kazni.

   

               Cijeneći priznanje optuženog i sve dokaze koji stoje protiv njega, a koji su priloženi uz optužnicu Okružnog javnog tužilaštva, sud je utvrdio da je optuženi počinio krivično djelo “Krađa” u sticaju iz člana 224. stav 1. KZ RS, zbog čega je sud i oglasio krivim i krivično odgovornim.

   

               Sud je našao da se u radnjama optuženog stiču sva bitna obilježja bića krivičnog djela za koje se tereti predmetnom optužnicom. Optuženi je krivično odgovoran za krivično djelo za koje se tereti optužnicom, a isti je u vrijeme izvršenja krivičnog djela bio uračunljiv, jer sud u toku postupka nije našao elemente koji bi doveli u sumnju njegovu uračunljivost. Optuženi je krivično djelo  “Krađa” u sticaju iz člana 224. stav 1. KZ RS izvršio sa umišljajem i to sa direktnim umišljajem, jer je bio svjestan svog djela i htio njegovo izvršenje.

   

               Prilikom odmjeravanja kazne u smislu čl. 52. KZ RS, sudija je imao u vidu kod optuženog D. R. od olakšavajućih okolnosti da je optuženi priznao izvršenje predmetnog krivičnog djela i time doprinio ekonomičnosti postupka, da je lošeg imovnog stanja, otac dvoje maloljetne djece, nezaposlen. Od otežavajućih okolnosti sud je cijenio da je optuženi ranije osuđivan, kao i da je predmetno krivično djelo činio više puta u različitim vremenskim periodima, te visok stepen krivične odgovornosti, odnosno činjenicu da je počinio krivično djelo postupajući sa direktnim umišljajem.

   

               Sud je optuženom koji je sa više radnji učinio više krivičnih djela za koja mu se istovremeno sudi i za koja je priznao krivicu, primjenom odredaba člana  41., 43., 49., i 50. 53., KZ RS, utvrdio pojedinačne kazne i to: za krivično djelo „Krađa“ iz člana 224. stav 1. KZ RS, po optužnici broj T13 0 KT …19 od 23.09.2019. godine,  novčana kazna u iznosu od 500,00 (petstotina) KM; za produženo krivično djelo „Krađa“ iz člana 224. stav 1. KZ RS, po optužnici broj T13 0 KT … 19 od 14.08.2019. godine, novčana kazna u iznosu od 800,00 (osamstotina) KM; za krivično djelo „Krađa“ iz člana 224. stav 1. KZ RS, po optužnici broj T13 0 … 19 od 26.08.2019. godine, novčana kazna u iznosu od 500,00 KM, te mu je na osnovu člana 56. stav 2. tačka 5. KZ RS, a u vezi sa stavom 1. istog zakonskog propisa, izrekao jedinstvenu novčanu kaznu u iznosu od 1.600,00 (hiljadušeststotina) KM, koju je optuženi dužan platiti u roku od 3 (tri) mjeseca.

   

               Pri izboru vrste i visine krivičnopravne sankcije sud je imao u vidu propisanu kaznu za produženo krivično djelo „Krađa“ iz člana 224. stav 1. u vezi sa članom 42. KZ RS te shodno naprijed navedenim olakšavajućim okolnostima, optuženom izrekao jedinstvenu novčanu kaznu u iznosu od 1.600,00 KM. Sud smatra da je ova novčana kazna adekvatna krivična sankcija, s obzirom na prirodu i težinu krivičnih djela, svih okolnosti pod kojima su djela učinjena, kao i ličnosti optuženog. Takođe, sud smatra da izrečena sankcija odgovara kako stepenu stepenu društvene opasnosti učinjenih djela, tako i stepenu krivične odgovornosti optuženog, te da se izricanjem novčane kazne postiže svrha sprečavanja vršenja krivičnih djela, kako s aspekta generalne, tako i s aspekta specijalne prevencije.

   

               U skladu sa članom 59. KZ RS, optuženom se u izrečenu kaznu ima uračunati i vrijeme provedeno u pritvoru i to od 23.11.2019. godine do 06.12.2019. godine (ukupno 14 dana).

   

               Ukoliko optuženi ne plati izrečenu novčanu kaznu u ostavljenom roku, sud će naplatiti kaznu putem prinudnog izvršenja, te ukoliko ista ne bude naplaćena u okviru jedne godine sud će donijeti odluku o zamjeni novčane kazne kaznom zatvora na način da se za svaki započeti iznos novčane kazne od 50,00 KM zamjeni jednim danom zatvora.

   

               Na osnovu člana 99. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 53/2012, 91/2017 i 66/2018 – u daljem tekstu: ZKP RS)  sud je optuženu obavezao da na ime paušala plati iznos od 150,00 KM u roku od 3 mjeseca po pravosnažnosti presude.

    

            Na osnovu člana 108. stav 3. ZKP RS optuženi se obavezuje da na ime imovinsko pravnog zahtjeva isplati oštećenima „… „ štetu u iznosu od 121,86 KM, „….“ d.o.o. iznos od 777,53 KM, dok se oštećeni „…“  sa imovinsko pravim zahtjevom upućuje na parnicu.

   

   

          ZAPISNIČAR                                                                                                            SUDIJA

       Branislava Adamović                                                                                             Dalibor Kordić  Pouka o pravnom lijeku:

  Protiv ove presude dozvoljena je žalba Okružnom sudu u Banjaluci, putem ovog suda u roku od 15 dana od dana prijema iste.