• logo
 • osnovna stranica
 • Opštinski sud u Bihaću

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Zaključak o obustavi postupka javne nabavke 13.03.2019

  13.03.2019.

  Ovaj sud je dana 13.03.2019.god. donio Zaključak kojim se obustavlja postupak javne nabavke kancelarijskog materijala zbog uložene žalbe na tendersku dokumentaciju.

  Postupak se obustavlja dok navedena žalba ne bude riješena i kada se za to ispune svi potrebni formalni uslovi.

  Akt zaključak-a se nalazi u nastavku sa desne strane koji možete preuzeti.  

  Zakoni o sudskim taksama

  01.09.2016.

  Sedmice sudske nagodbe među strankama i javnosti

  14.04.2016.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  UNSKO SANSKI KANTON

  OPĆINSKI SUD U BIHAĆU

  Broj: 017-0-Su-16-000335

  Dana, 14.04.2016.godine.

   

   

  Vezano za Zaključak stalne komisije za efikasnost suda Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH usvojenog na sastanku održanog dana 09.03.2016.godine, Općinski sud u Bihaću dostavlja Plan aktivnosti i prijedloge mjera koje će poduzeti na području mjesne nadležnosti ovog suda u cilju organizacije i promocije „sedmice sudske nagodbe među strankama i javnosti“.

   

              Po prijemu Vašeg akta broj 12-08-5-916-1/2016 od 14.03.2016.godine v.d. predsjednika suda je isti dostavio svim sudijama i stručnim saradnicima, a u cilju upoznavanja vezano za naznačene aktivnosti.

              Sve sudije i stručni saradnici su u obavezi aktivno učestvovati u pripremi i organizaciji ove aktivnosti, a v.d. predsjednika suda u saradnji sa šefovima sudskih odjeljenja, šefa sudske pisarnice i sekretara suda će organizovati rad u sudu na način koji će omogućiti ostvarivanje dobrih rezultata.

              Sve sudije ovog suda uključujući i stručne saradnike su u obavezi da odrede-identificiraju predmete po kojima će postupati tokom sedmica sudske nagodbe.

              Sedmice sudske nagodbe i implementacija aktivnosti će se odvijati u periodu od 01. do 17.oktobra.2016.godine.

              Identifikaciju predmeta po kojima će se postupati, sudije i stručni saradnici su dužni odrediti do 13.06.2016.godine.

              Nakon identifikacije predmeta sudije i stručni saradnici su u obavezi dostaviti poziv strankama za pripremno ročište ili glavnu raspravu u predmetima u kojima će postupati u cilju zaključivanja sudske nagodbe, a koja ročišta će biti zakazana u navedenom periodu od 01.do 17.0ktobra.2016.godine.

              V.d. predsjednika suda je obavezan do 15.06.2016.godine VSTV-u BiH dostaviti listu izdvojenih predmeta u kojima će biti zakazana ročišta i u kojima će biti predložena nagodba u toku „sedmica sudske nagodbe“.

              Da bi v.d. predsjednika suda postupio u pogledu obavještenja VSTV BiH, sve sudije i stručni saradnici su dužni do 13.06.2016.godine Predsjedniku suda dostaviti identificirane predmete u kojima će biti pokušano zaključivanje sudske nagodbe između stranaka.

              U cilju upoznavanja šire javnosti u pogledu održavanja „sedmica sudske nagodbe“, ovaj Sud će o naznačenim aktivnostima upoznati širu javnost putem web-stranice ovog suda i oglasne table suda. Za ovu aktivnost zadužen je Sekretar suda i ista će se odvijati od momenta identificiranja predmeta od strane sudija i zakazivanja ročišta i glavnih rasprava u navedenim predmetima.

              Sve sudije i stručni saradnici su obavezni da identificiraju što veći broj predmeta u kojima postoji mogućnost zaključivanja sudske nagodbe.

              Svrha naznačene aktivnosti je rješavanje većeg broja mirnim putem, što može imati pozitivan uticaj na efikasnost sudskih postupaka.

   

                                                                                       V.D. PREDSJEDNIKA SUDA

                                                                                                                Dijana Ostojić

   

   

   

  1638 PREGLEDA

  PRAVILNIK O POSTUPKU DIREKTNOG SPORAZUMA

  03.03.2015.

  Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH

  broj: 39/14), predsjednik Općinskog suda u Bihaću  suda d o n o s i

   

   

   

   

  PRAVILNIK O POSTUPKU DIREKTNOG SPORAZUMA

   

  Član 1.
  (Predmet Pravilnika)

  (1)Ovim se Pravilnikom definira postupak javne nabavke roba, usluga i radova putem direktnog sporazuma iz člana 90. Zakona o javnim nabavkama (u daljnjem tekstu: Zakon).

   

  Član 2.

   

  (Uslovi za primjenu direktnog sporazuma)

   

  (1) Postupak direktnog sporazuma se može provesti kada je procjenjena vrijednostistovrsnih roba, usluga ili radova na godišnjem nivou jednaka ili manja od 6.000,00KM.

   

  (2) Ugovorni organ može tokom jedne godine za isti predmet nabavke potrošiti do 6.000,00KM

  putem ovog postupka.

   

  (3) Ugovorni organ može započeti postupak direktnog sporazuma ako je takva nabavka predviđena planom nabavki ili kada ugovorni organ donese posebnu odluku o pokretanju direktnog sporazuma u skladu s članom 17. stav (1) Zakona.

   

  Član 3.

   

  (Principidodjele direktnog sporazuma)

   

  Postupak direktnog sporazuma se provodi na način da se osigura poštovanje principa iz člana 3. Zakona.

   

  Član 4.

   

  (Početak postupka)

   

  (1)Procjenjivanje vrijednosti javne nabavke koja se dodjeljuje direktnim sporazumom vrši se u skladu s članom 15. Zakona.

   

  (2) Procijenjena vrijednost mora biti važeća u trenutku kada ugovorni organ zatri prijedlog

  cijene ili ponudu od jednog ili više privrednih subjekata.

   

  (3) Postupak direktnog sporazuma započinje donošenjem odlukeili rješenja u pisanom obliku

  koje sadrži sve elemente iz člana 18. stav (1) Zakona.


   

  (Izvršenje postupka)

   

  (1) Ugovorni organ ispituje tržište te traži pisani prijedlog cijeneili ponudu od jednogili više

  privrednih subjekata koji obavljaju djelatnost koja je predmet javne nabavke.

   

  (2) Nakon što primi prijedlog cijene ili ponudu od jednog ili više ponuđača, a prije zaključivanja

  direktnog sprazuma, ugovorni organ:

   

  a) pregovara sa ponuđačem/ponuđačima o cijeni i/ili

  b) prihvata prijedlog cijene ili ponudu jednog ponuđača i/ili c) provodi drugu vrstu postupka definisanu Zakonom.

   

   

   

  Član 6.
   (Izbor Ponuđača)

   

  (1) Kod izbora ponude naosnovu koje će biti dodijeljen ugovor, ugovorni organ treba uzeti u obzir faktore kao što su cijena, količina, kvalitet, tehnički opis, estetske i funkcionalne zahtjeve, karakteristike koje se odnose na okolinu, vrijeme i period isporuke i sl.

   

  (2) Ugovorni organ bira ponuđača na način koji garantira najboljurazmjenu vrijednosti za novac. Kada vodi pregovore koji se odnose na prijedlog cijene ili ponudu, ugovorni organ djeluje u skladu sa dobrom komercijalnom praksom.

   

  (3) Kada traži prijedlog cijene ili ponudu, ugovorni organ daje ponuđačima određeni rok da pripreme prijedlog cijene ili ponudu, uzimajući u obzir kompleksnost nabave.

   

  Član 7.

   

  (Zaključivanje direktnog sporazuma)

   

  Direktni sporazum smatra se zaključenim:

   

  a)  Kod nabavki čija vrijednost iznosi do 1.000,00 KM, prilaganjem računa ili druge odgovaruće dokumentacije;

  b)  Kod nabavki čija vrijednost je viša od 1.000,00KM, ugovorni organ je dužan zaključiti

  ugovor.

   

  Član 8.

   

  (Prijelazne i završne odredbe)

   

  Stupanjenasnagu ovog Pravilnika prestaju da važe odredbe Pravilnika o utvrđivanju postupka i provođenja direktnog sporazuma broj: 017-0 Su-06-000991 od 15.11.2006.godine


   

  (Stupanje na snagu)

   

  Ovaj Pravilnik primjenjuje se danom donošenja , a objavit će se na oglasnoj tabli i web stranici Općinskog suda u Bihaću.

   

  Broj: 017-0-Su-15-000161

   

  Bihać,03, marta 2015. godine

   

   

   

                       PREDSJEDNIK SUDA

  Milan Marčetić

  1278 PREGLEDA

  Sudske takse

  12.11.2009.

  U postupku pred sudovima plaćaju se sudske takse po odredbama Zakona o sudskim taksama (Službeni glasnik USK broj 3/97), kao i Taksene tarife koja je njegov sastavni dio.

  Takse propisane Zakonom o sudskim taksama i Taksenom tarifom plaćaju lica po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u postupku pred sudovima.

  Za podneske i za zapisnike koji zamjenjuju podneske taksu je dužno da plati lice koje ih podnosi, odnosno lice na čiji zahtjev se sastavlja zapisnik.

  Za odluku prvostepenog suda taksu je dužan da plati tužilac, odnosno predlagač, a za sudsko poravnanje taksu su dužne da plate obje strane, ukoliko u poravnanju nije drugačije ugovoreno.

  Za odluku drugostepenog suda i za odluku po vanrednom pravnom sredstvu, sudsku taksu je dužan da plati podnosilac žalbe, odnosno lice u čijem interesu je pokrenut postupak po vanrednom pravnom sredstvu.

  Uz podnesak (tužba, prijedlog, pravni lijek i dr.) obavezno se dostavlja dokaz o plaćenoj taksi.

  Obaveza plaćanja takse nastaje:

  • za podneske (tužbe, odgovore na tužbe, žalbe i druga pravna sredstva) - kada se predaju sudu, 
  • za sudske prepise - kada se zatraže od suda; 
  • za sudske odluke - kada se objave, a ako stranka nije prisutna objavljivanju ili ako odluka nije javno objavljena - kada se stranci ili njenom zastupniku dostavi prepis odluke; 
  • sudska poravnanja - kada se zaključe; 
  • za paušalnu taksu u postupku raspravljanja zaostavštine - kada rješenje o nasljeđivanju donešeno; 
  • u postupku stečaja - kada je donešena odluka o glavnoj diobi u postupku stečaja;
  • u postupku likvidacije - danom donošenja rješenja o zaključenju likvidacionog postupka;
  • za ostale radnje - kada se zatraži njihovo preduzimanje.

  Za podneske i odluke u upravnim sporovima u stvarima penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja, dječijeg dodatka, starateljstva i socijalne pomoći, taksa se plaća samo ako tužba bude odbijena ili odbačena, a taksena obaveza nastaje danom pravosnažnosti odluke kojom je tužba odbijena ili obačena.

  Ako stranka sudu dostavi podnesak bez dokaza o paćenoj taksi, sud će pozvati stranku, odnosno njenog punomoćnika da uplati odgovarajuću taksu u roku od 8 (osam) dana, pa u koliko stranka ne uplati taksu u ovom roku sud će nastaviti postupak i pristupiti prinudnoj naplati takse.

  • 1 - 5 / 5
  • 1