• logo
 • osnovna stranica
 • Opštinski sud u Bihaću

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Zemljišne knjige

  Zemljišne knjige

  Zemljišne knjige
  U zemljišnu knjigu se upisuje pravo vlasništva i druga stvarna prava na nekretninama, te druge činjenice bitne za pravni promet.
  Zemljišna knjiga je javna. Svako može zahtijevati uvid u zemljišnu knjigu u prisustvu zemljišnoknjižnog referenta i dobiti izvod iz zemljišne knjige. Zemljišna knjiga i  izvodi iz zemljišne knjige imaju snagu javne isprave.
  Za upis prava vlasništva u zemljišnu knjigu ili drugog prava potrebno je zemljišnoknjižnoj kancelariji predati prijedlog (zahtjev) za upis i potrebne isprave koje trebaju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.
  Prije predaje zahtjeva za upis treba utvrditi zemljišnoknjižno stanje, odnosno da li je nekretnina za koju se predlaže prenos vlasništva i vlasnik nekretnine upisani u zemljišnu knjigu. Da bi isprava (ugovor, odnosno odluka nadležnog organa) bila podobna za uknjižbu potrebno je da nekretnine u ispravi budu označene prema podacima iz zemljišne knjige (broj zemljišnoknjižnog uloška, broj parcele, kultura i površina).
  Potpisi ugovarača trebaju biti ovjereni u sudu ili kod notara.

  Uz zahtjev je neophodno priložiti:

  1. Posjedovni list i kopiju plana (ove dokumente možete dobiti u Katastru, odnosno u šalter sali Općine Bihać, ne smiju biti stariji od 6 mjeseci i moraju biti u originalu)
  2. Pravni osnov (ugovor, rješenje nadležnog organa ili druga isprava kojom se dokazuje pravo vlasništva na nekretninama-original ili ovjerena kopija)
  3. Rješenje o upotrebi objekta ili uvjerenje da je objekat sagrađen prije 1968. godine- ukoliko je isti uplanjen ( ove dokumente možete dobiti u Urbanizmu -original ili ovjerena kopija)
  4. Uvjerenje da zemljište služi za redovnu upotrebu objekta – ukoliko se radi o izgrađenom gradskom građevinskom zemljištu ( ovo uvjerenje možete dobiti u Urbanizmu)
  5. Za pravna lica rješenje Registarskog suda -original ili ovjerena kopija
  6. Dokaz o uplati sudske takse

  Taksa se plaća na žiro račun budžeta USK broj 338002210005877, vrsta prihoda : 722221, budžetska organizacija 003.

  Potrebna dokumentacija za pojedine upise u zemljišnu knjigu

  Ugovor o poklonu, ugovor o kupoprodaji i ugovor o zamjeni

  • zahtjev,
  • ugovor uz dokaz o regulisanom porezu na promet
  • taksa- 0,2 % od vrijednosti pravnog posla

  Dioba nekretnina

  • zahtjev,
  • ugovor o diobi ili pravosnažno sudsko rješenje,
  • (oslobođeno plaćanja takse)

  Ugovor o doživotnom izdržavanju

  • zahtjev,
  • ugovor o doživotnom izdržavanju uz dokaz o regulisanom porezu na promet,
  • izvod iz matične knjige umrlih za primaoca izdržavanja,
  • taksa-(u skladu sa tarifnim brojem 13. i 14. Zakona o sudskim taksama-sl.gl USK 3/97).

  Hipoteka

  • visina takse određuje se prema vrsti i vrijednosti pravnog posla
  • uknjižba hipoteke 0,2 %
  • uUknjižba hipoteke za odobravanje kredita za privrednu djelatnost 0,2%
  • pravosnažno sudsko rješenje,

  Upis zabilježbe i  prebilježbe

  • zahtjev,
  • isprava koja je osnov za upis zabilježbe,
  • taksa  naplaćuje se paušalno 50 KM
  • 1 - 1 / 1
  • 1