• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni privredni sud u Trebinju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Sudske takse

  24.01.2012.

  U postupcima pred Okružnim privrednim sudom Trebinje plaćaju se sudske takse na osnovu odredbi Zakona o sudskim taksama (službeni glasnik RS br.73/08), kao i taksenih tarifa koje su njegov sastavni dio.

  Takse propisane Zakonom o sudskim taksama i taksenom tarifom plaćaju lica po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u postupku pred sudom.

  Za podneske i za zapisnike koji zamjenjuju podneske taksu je dužno platiti lice koje ih podnosi, odnosno lice na čiji zahtjev se sastavlja zapisnik.

  Za odluku prvostepenog suda taksu je dužan da uplati tužilac,odnosno predlagač,a za sudsko poravnanje taksu su dužne da plate obje strane, ukoliko u poravnanju nije drugačije određeno.

  Za odluku drugostepenog suda i za odluku po vanrednom pravnom lijeku,sudsku taksu je dužan da plati podnosilac žalbe, odnosno lice u čijem je interesu pokrenut postupak po vanrednom pravnom lijeku.

  Uz podnesak (tužba, prijedlog, pravni lijek i sl.) obavezno se dostavlja i dokaz o uplaćenoj taksi.

  Obaveza plaćanja sudske takse nastaje:

   

  a.)    Za podneske (tužbe,odgovor na tužbu,žalbe i druga pravna sredstva)-kada se predaju sudu,

  b.)    Za sudske prepise-kada se zatraže od suda,

  c.)     Za sudske odluke-kada se objave,a ako stranka nije prisutna objavljivanju ili ako odluka nije javno    objavljena-kada se stranci ili njenom punomoćniku ili zakonskom zastupniku dostavi prepis odluke,

  d.)    Sudsko poravnanje-kada se zaključi,

  e.)    U postupku stečaja-kada je donešena odluka o glavnoj diobi u postupku stečaja,

  f.)      U postupku likvidacije-danom donošenja rješenja o zaključenju likvidacionog postupka i

  g.)    Za ostale radnje-kada se zatraži njihovo preduzimanje.

   

  Ukoliko stranka sudu dostavi podnesak bez dokaza o uplaćenoj taksi, sud će pozvati stranku, odnosno njenog punomoćnika ili zakonskog zastupnika da uplati odgovarajući iznos take u roku od 8 (osam) dana, te ukoliko stranka ne uplati taksu u navedenom roku, sud će nastaviti postupak i pristupiti prinudnoj naplati takse.

  • 1 - 1 / 1
  • 1