• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Banjoj Luci

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Sudska odjeljenja

  Sudska odjeljenja

  Rad Osnovnog suda u Banjaluci podjeljen je u 5 odjeljenja

   

  VANPARNIČNO ODJELJENJE

  Postupci u nadležnosti ovog odjeljenja su:

  * Statusni predmeti:
  - Oduzimanje i vraćanje poslovne sposobnosti
  - Zadržavanje u zdravstvenoj ustanovi
  - Proglašenje nestalih lica umrlim
  - Dokazivanje smrti
  * Porodični odnosi:
  - Dozvola za zaključenje braka maljoljetnih osoba
  - Produženje i prestanak roditeljskog prava
  - Oduzimanje i vraćanje roditeljskog prava
  * Imovinski odnosi:
  - Raspravljanje zaostavštine (ostavinski postupci)
  - Upravljanje i korišćenje zajedničkim stvarima
  - Dioba stvari i imovine u suvlasništvu
  - Stambeni odnosi
  - Uređenje međa
  - Naknade za eksproprisane nepokretnosti
  * Ostale vanparnične stvari:
  - Sastavljanje i ovjeravanje sadržine isprava (testamenti, ugovori...)
  - Čuvanje isprava
  - Sudski depozit
  - Poništenje i priznanje isprava
  * Sudske mjere obezbjeđenja

   

  KRIVIČNO ODJELJENJE

  Krivično odeljenje obavlja poslove suđenja u krivično-pravnoj oblasti u okviru nadležnosti koje su utvrđene zakonom.  U okviru krivičnog odeljenja postoji i posebno odeljenje za maloletnike koje se sastoji od 2 sudija i vanpretresnog veća.

  U nadležnost krivičnog odjeljenja spada:

  * da u prvom stepenu sudi:
  - za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina, ako posebnim zakonom nije odredjena nadležnost drugog suda
  - za krivična djela za koja je posebnim zakonom odredjena nadležnost osnovnog suda
  - za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na osnovni sud
  - u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika
  * da postupa tokom istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom
  * da odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima kad je to zakonom predviđeno
  * da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjere bezbjednosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke.

   

  PARNIČNO ODJELJENJE

  Parnično odeljenje Osnovnog suda Banjaluka obavlja poslove suđenja u građansko-pravnoj oblasti u okviru nadležnosti koje su utvrđene zakonom. Postupci u nadležnosti ovog odjeljenja se posebno odnose na obligacione, statusne, imovinske, porodične, radne i dr predmete. U okviru parničnog odeljenja je izvršena specijalizacija na radne sporove koje obavljaju 3 sudije i ratne štete koje obavljaju 4 sudije.

  Parnično odjeljenje se aktivno uključilo i u rešavanje predmeta medijacijom za čije potrebe ima posebno opremljenju prostoriju.

   

  PREKRŠAJNO ODJELJENJE

  Prekršajno odjeljenje nadležno je da u prvom stepenu odlučuje:

  ·         u svim prekršajnim predmetima iz oblasti Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima, Zakona o javnom redu i miru, Zakona o carinskim prekršajima, Zakona o poreskoj upravi i dr.

  ·         o zahtevima za brisanje kazne iz prekršajne evidencije

  ·         o zahtjevima za ponavljanje prekršajnog postupka

   

  IZVRŠNO ODJELJENJE

  U nadležnosti izvršnog odeljenja je prinudno ostvarivanje potraživanja koje sud određuje i sprovodi na osnovu izvršnih i vjerodostojnih isprava u cilju namirenja tražioca izvršenja kao i izvršenje na predloženom predmetu i sredstvima izvršenja i to: na nekretninama, pokretnim  stvarima, novčanim sredstvima i dr.

  3999 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1