• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Kalesiji

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Državni službenici i namještenici

  Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Općinskog suda u Kalesiji uređuje se:

  • Unutrašnja organizacija suda i djelokrug rada organizacionih jedinica
  • Sistematizacija radnih mjesta
  • Rukovođenje Općinskim sudom u Kalesiji i organizacionim jedinicama
  • Kolegiji suda
  • Saradnja u vršenju poslova i zadataka
  • Programiranje i planovi rada
  • Radni odnosi i disciplinska odgovornost
  • Službenici sa posebnim ovlaštenjima
  • Ostvarivanje javnosti rada
  • Prelazne i završne odredbe

  Opći uslovi za postavljenje državnih službenika su propisani odredbom člana 25. Zakona o državnoj službi u FBiH  („Sl. novine FBiH“ broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06), a posebni uvjeti utvrđeni su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji za svako radno mjesto posebno (npr. za poziciju „stručni saradnik za odnose sa javnošću-portparol suda: VSS, završen Pravni fakultet ili fakultet Političkih nauka-odsjek žurnalistika, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru, 1 godina radnog iskustva).

  Opći uslovi za prijem namještenika u radni odnos  propisani su odredbom člana 24.  Zakona o namještenicima u organima državne službe u FBiH („Sl. novine FBiH“ broj: 49/05) a posebni uvjeti utvrđeni su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji usaglašeni sa Uredbom o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici („Sl. novine FBiH“ broj: 69/05)

  Saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji u skladu sa odredbom člana 37. st. 2. Zakona o sudovima u FBiH („Sl. novine FBiH“ broj: 38/05 i22/06) daje Federalni ministar pravde.

  Prijem i postavljenje državnih službenika i namještenika vrši predsjednik suda i to državnih službenika nakon provedene procedure  utvrđene Zakonom o državnoj službi u FBiH po prethodno pribavljenom mišljenju Agencije za državnu službu, a namještenika po postupku i proceduri propisanoj Zakonom o namještenicima u organima državne službe u FBiH i to sa Liste kandidata koji ispunjavanju sve uvjete raspisanog oglasa (internog ili javnog).

   

  537 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1