• logo
 • osnovna stranica
 • Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH

  Иди на садржај
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  О нама

  Статутом Брчко дистрикта БиХ ( у даљем тексту: Статут Дистрикта), чланом 71, став 1, прописано је да се законом оснива Правосудна комисија Брчко дистрикта БиХ ( у даљем тексту: Правосудна комисија).

  Законом о Правосудној комисији, чланом 2, прописано је да је Правосудна комисија самостално и од других органа власти Брчко дистрикта БиХ независно тијело која своја овлаштења обавља у оквиру дјелокруга утврђеног Статутом Дистрикта.

  Чланом 14 Закона о Правосудној комисији прописано је да ће Правосудна комисија обављати следеће послове:

  • обезбјеђивање независног Основног и Апелационог суда, Тужилаштва Дистрикта, Канцеларије за праву помоћ и Правобранилаштва;
  • обезбјеђивање стручног усавршавања судија, тужилаца, правобраниоца, адвоката Канцеларије за правну помоћ и стручних сарадника у правосуђу и Тужилаштву Дистрикта;
  • доношење и спровођење етичког кодекса запослених у правосуђу (изузимајући судије Основног и Апелационог суда), запослених у Тужилаштву Дистрикта (изузимајући тужиоце), Правобранилаштва, Канцеларије за правну помоћ укључујући покретање дисциплинског поступка због кршења кодекса;
  • именовање и разрјешење правобраниоца и његових замјеника;
  • именовање и разрјешење директора Канцеларије за правну помоћ и адвоката Канцеларије;
  • именовање и разрјешење стручних сарадника и приправника у Основном и Апелационом суду, Тужилаштву Дистрикта, Канцеларији за правну помоћ и Правобранилаштву;
  • припрему и достављање Скупштини закона који се односе на организацију и рад Основног и Апелационог суда, Тужилаштва Дистрикта, Правобранилаштва и Канцеларије за правну помоћ, као и на регулисање рада адвоката и нотара у Дистрикту;
  • именовање нотара и регулисање рада нотара у Дистрикту;
  • припремање и предлагање Скупштини оног дијела буџета Дистрикта којим се обезбјеђују оперативни трошкови за рад Основног и Апелационог суда, Тужилаштва Дистрикта, Правобранилаштва и Канцеларије за правну помоћ и за рад Правосудне комисије;
  • остварује сарадњу с министарствима правде и другим надлежним институцијама у БиХ;
  • избор члана за Високо судско и тужилачко вијеће БиХ;
  • утврђује потребан број адвоката у Канцеларији за правну помоћ;
  • доноси и даје сагласност на правилнике којима се регулише рад Основног и Апелационог суда, Тужилаштва Дистрикта, Правобранилаштва и Канцеларије за правну помоћ и стручне службе Правосудне комисије;
  • доноси правилнике о условима за обављање послова вјештачења и послова судских тумача:
  • именује и разрјешава дужности командира Судске полиције и одређује број судских полицајаца;
  • објављује јавни конкурс и врши избор за сва упражњена радна мјеста службеника и намјештеника у Основном и Апелационом суду, Тужилаштву Дистрикта, Канцеларији за правну помоћ и Правобранилаштву и стручној служби Правосудне комисије;
  • најмање два пута годишње разматра извјештај о раду Основног и Апелационог суда, Тужилаштва Дистрикта, Правобранилаштва и Канцеларије за правну помоћ и Правосудне комисије, те их у виду информација доставља Скупштини уколико није другачије регулисано посебним законима;
  • координира пројекте које је покренуло Високо судско и тужилачко вијеће БиХ, а које се односи на побољшање рада судова и Тужилаштва и ефикасност управљања предметима;
  • унапређује рад Правобранилаштва, Канцеларије за правну помоћ и стручне службе Правосудне комисије;
  • обавља и друге послове утврђене Уставом БиХ, Статутом Дистрикта и законима.

  Правосудна комисија има сједиште у Брчком, ул. Трг правде бр.10.

  Правосудну комисију чини 9 чланова и то:

  1. предсједник Уставног суда БиХ или судија тог суда кога он одреди као свог замјеника;
  2. предсједник Апелационог суда БД БиХ;
  3. предсједник Основног суда БД БиХ;
  4. главни тужилац Дистрикта;
  5. директор Канцеларије за правну помоћ Дистрикта;
  6. правобранилац Брчко дистрикта БиХ;
  7. три грађана Дистрикта.

  Правосудна комисија има предсједника и потпредсједика Комисије који се бирају из реда чланова Комисије, са мандатом од четири године, а по истеку мандата могу бити поново бирани. Предсједник представља и заступа Правосудну комисију, а у његовој одсутности замјењује га потпредсједник.

  Техничко-рачуноводствене, послове информационе технологије, стручне и административне послове за потребе правосуђа обавља Стручна служба Правосудне комисије.

  Правосудна комисија има секретара који обавља правне, стручне и административне послове из надлежности Правосудне комисије, припрема сједнице, води записнике и обавља све друге послове прописане подзаконским актима. Секретар је одговоран за рад службеника и намјештеника у Стручној служби, а за свој рад одговоран је Правосудној комисији и предсједнику Правосудне комисије. У извршавању послова секретару помаже портпарол и замјењује га у његовом одсуству.

  Запослени у Правосудној комисији дужни су да у обављању својих дужности поступају достојанствено, поштено, непристрасно и објективно и да чувају углед Комисије.


  1392 ПРЕГЛЕДА
  • 1 - 1 / 1
  • 1