• logo
 • osnovna stranica
 • Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH

  Иди на садржај
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Успостављање Регистра

  На основу члана 128. став (2), у вези са чланом 275 став (1) Закона о насљеђивању Брчко дистрикта БиХ (,,Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 36/17), Правосудна комисија Брчко дистрикта БиХ је на 194. редовној сједници одржаној дана 26.03.2018. године, усвојила Правилник о начину вођења Регистра тестамената и других насљедноправних послова број: СуПК-491/18 од 26.03.2018. године.

  На основу тог Правилника, предсједник Правосудне комисије је дана 26.04.2018. године под бројем: СуПК-668/18 од 26.04.2018. године, донио Упутство о примјени Правилника о начину вођења Регистра тестамената и других насљедноправних послова у Брчко дистрикту БиХ. Тиме су се стекли сви услови за успостављање Регистра тестамената и других насљедноправних послова у Брчко дистрикту БиХ, који у складу са законом води Правосудна комисија.

  Регистар тестамената и других насљедноправних послова почиње да функционише дана 14.06.2018. године и до испуњења неопходних техничких услова електронско вођење, исти ће се водити ручно у Стручној служби Правосудне комисије Брчко дистрикта БиХ. Регистар представља јединствену евиденцију сачињених тестамената и закључених уговора о насљеђивању, те споразума о одрицању од насљеђа које није отворено за подручје Брчко дистрикта БиХ. Регистар не заводи садржај тестамента или наведених правних послова, већ само чињенице о томе да ли је сачињен или склопљен, гдје је похрањен, је ли опозван или раскинут, те да ли је проглашен или враћен тестамент, уговор о насљеђивању, односно споразум о одрицању од насљеђа које није отворено.

  Релевантне прописе можете преузети у наставку текста:

  Овлаштени корисници Регистра

  Чињенице о тестаментима и другим насљедноправним пословима дужни су редовно достављати сви они који су сачинили или код којих се чува јавни тестамент, уговор о насљеђивању, односно споразум о одрицању од насљеђа које није отворено. Дакле, та се обавеза првенствено односи на надлежни суд, нотаре и дипломатско-конзуларна представништва БиХ. Лица која су сачинила приватни тестамент, односно код којих се приватни тестамент налази могу уколико то желе достављати податке о таквом тестаменту. Евидентирање приватног тестамента за завјештаоца није обавезно, али је важно нагласити да његовим евидентирањем, завјешталац може бити сигуран да ће након смрти његова посљедња воља бити поштована. Сва предходно наведена лица су овлаштени корисници Регистра.

  513 ПРЕГЛЕДА

  Подношење захтјева Регистру

  Захтјев Регистру овлаштени корисник подноси Правосудној комисији Брчко дистрикта БиХ на прописаном обрасцу, зависно од врсте правног посла на који се односи (тестамент, уговор о насљеђивању или споразум о одрицању од насљеђа које није отворено) и категорије корисника (нотар, Основни суд, дипломатско-конзуларна представништва БИХ, завјешталац односно уговорне стране или пуномоћник). Прописно попуњен, потписан и овјерен образац заједно с доказом о уплати, доставља се Регистру путем препоручене поште с повратницом или лично у сједишту Правосудне комисије Брчко дистрикта БиХ. Форме образаца можете преузети у наставку текста:

  Накнада за кориштење Регистра

  За евидентирање уписа чињеница у Регистар плаћа се накнада у износу од 20,00 КМ. За евидентирање промјене података уписаних у Регистар већ регистрованих чињеница о правним пословима плаћа се накнада у износу од 8,00 КМ. За добијање извода из Регистра за потребе једног оставинског поступка плаћа се накнада у износу од 5,00 КМ.

  Ако се тражени податак из Регистра подносиоцу захтјева доставља препорученом пошиљком (а не лично у просторијама Правосудне комисије), поред наведене накнаде, подносилац захтјева је дужан доставити и доказ о уплати поштарине.

  Инструкције за плаћање се налазе у наставку текста:

  Контакт Регистра

  Адреса:

  Трг правде бр.10

  76100 Брчко дистрикт БиХ


  Тел/Фаx: 049/235-070 (Стручна служба Правосудне комисије)

  Телефон: 049/217-955 (Централа, локал: 104)

  433 ПРЕГЛЕДА
  • 1 - 5 / 5
  • 1