• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni sud u Trebinju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nadležnost suda

  06.09.2010.

  Stvarna nadležnost okružnih sudova u Republici Srpskoj uređena je Zakonom o sudovima Republike Srpske („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj: 37/12, 14/14, 44/14, 39/16 i 100/17). Prema članu 31. ovog zakona okružni sud je stvarno nadležan:


  Prvostepena nadležnost

  a.)  da sudi za krivična djela za koja je zakonom propisana kazna zatvora 10 godina ili dugotrajni zatvor, ako zakonom nije određena nadležnost drugog suda;
  b.)   da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;
  c.)   da sudi za krivična djela za koja je  Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na okružne sudove i
  d.)    da odlučuje o svim upravnim sporovima i to prema sjedištu prvostepenog upravnog organa, kao i o zahtjevima za zaštitu sloboda i prava utvrđenih ustavom, ako su takve slobode i prava povrijeđeni konačnim pojedinačnim aktom ili radnjom službenog lica u organima uprave, odnosno odgovornog lica u preduzeću, ustanovi ili drugom pravnom licu, kada za zaštitu tih prava  nije obezbijeđena druga sudska zaštita.


  Drugostepena nadležnost

  a.) da  odlučuje o žalbama protiv odluka osnovnih sudova;
  b.) da odlučuje o žalbama protiv rješenja sudova za prekršaje;
  c.) da odlučuje o drugim redovnim i vanrednim pravnim lijekovima, ako je to određeno zakonom.


  Ostalo

  a.) da rješava o sukobu mjesne nadležnosti između osnovnih sudova sa svog područja u skladu sa zakonom;
  b.) da odlučuje o prenosu mjesne nadležnosti sa jednog osnovnog suda na drugi osnovni sud na svom području;
  c.) da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke;
  d.) da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom;
  e.) da rješava o priznanju odluka stranih sudova, stranih trgovačkih sudova i stranih arbitraža;
  f.) da pruža međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim predmetima i
  g.) da vrši druge poslove određene zakom.


  Područje Okružnog suda Trebinje
       (mjesna nadležnost)

  Mjesna nadležnost Okružnih sudova se određuju prema njihovom području. Okružni sud Trebinje je osnovan za  područja Osnovnih sudova Trebinje i Foča.

  Prema članu 22. Zakona o sudovima RS (Službeni glasnik RS broj 111/04) Osnovni sud Trebinje je osnovan za područje opština Trebinje, Ljubinje, Berkovići, Bileća, Istočni Mostar, Nevesinje i Gacko. Osnovni sud Trebinje ima odjeljenje van  sjedišta suda u Nevesinju za područje opštine Nevesinje, Gacko i Istočni Mostar. Osnovni sud Foča je osnovan za područje opština Foča, Kalinovik i Čajniče.
   

  861 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1