• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Sarajevu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nadležnost suda

  03.06.2019.

  Kantonalni sud u Sarajevu je osnovan Zakonom o sudovima (“Službene novine kantona Sarajevo” br.37/97), kao organ sudske vlasti koji vrši sudsku funkciju u skladu sa nadležnostima utvrđenim Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom federacije Bosne i Hercegovine, Ustavom kantona Sarajevo i Zakonom.

  Kantonalni sud u Sarajevu je mjesno nadležan za područje Kantona Sarajevo koje sačinjava devet općina: Stari grad, Centar, Vogošća, Novo Sarajevo, Novi grad, Ilidža, Trnovo, Hadžići i Ilijaš.
  Stvarna nadležnost Kantonalnog suda u Sarajevu je određena Zakonom o sudovima u Federaciji  Bosne i Hercegovine (“Službene novine F BiH br.38/05 od 4.07.2005. godine)

  Kantonalni sud u Sarajevu je u skladu sa članom 28. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine nadležan za:
   
  1.     Prvostepena nadležnost:
   
        a)      da sudi za krivična djela za koja je zakonom propisana kazna zatvora više od 10 godina ili   dugotrajni zatvor, ako zakonom nije određena nadležnost drugog suda;
        b)      da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;
        c)      da sudi za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na kantonalne sudove i
        d)      da odlučuje u svim upravnim sporovima, kao i o zahtjevima za zaštitu sloboda i prava utvrđenih ustavom, ako su takve slobode i prava povrijeđeni konačnim pojedinačnim aktom ili radnjom službenog lica u organima uprave, odnosno odgovornog lica u preduzeću, ustanovi ili drugom pravnom licu kada za zaštitu tih prava nije osigurana druga sudska zaštita.
   
  2.     Drugostepena nadležnost:

  a)      da odlučuje o žalbama protiv odluka općinskih sudova,

  b)      da odlučuje po žalbama izjavljenim na rješenja o prekršajima,

  c)      da odlučuje o drugim redovnim i vanrednim pravnim lijekovima, ako je to određeno zakonom.


  3.     Ostalo:

  a)      da rješava o sukobu mjesne nadležnosti između općinskih sudova sa područja kantona;
  b)      da odlučuje o prijenosu nadležnosti sa jednog općinskog suda na drugi općinski sud na području kantona;
  c)       da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera sigurnosti i pravnih posljedica osude na osnovu sudske odluke;
  d)      da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom;
  e)      da rješava o priznanju odluka stranih sudova, stranih trgovačkih sudova i stranih arbitraža;
  f)       da pruža međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim predmetima i
  g)       da obavlja druge poslove određene zakonom.

   

  2169 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1