• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud Brčko distrikta BiH

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nadležnost suda

  28.09.2010.

  Osnovni sud Brčko distrikt BiH mjesno je nadležan za teritoriju opštine Brčko.
  Osnovni sud Brčko distrikt BiH  stvarno je nadležan za sve prvostepene sporove kao sud opšte – univerzalne nadležnosti.

   
  1. U krivičnim  predmetima 
  a) da u prvom stepenu sudi
  • za sva krivična djela izuzev krivičnih djela koja su u nadležnosti Suda BiH;
  • za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na Osnovni sud;
  • da postupa nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;
  • da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbijednosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke.


  2.  U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi :
  a) u svim građanskim sporovima;
  b) u vanparničnom postupku;
  c) u upravnim sporovima;
  d) u svim privrednim sporovima;
  e) u postupku stečaja i likvidacije;
  f) u sporovim aza ocjenu ustavnosti, statutarnosti i zakonitosti.


  3. U prekršajnim predmetima :
  a) da preduzima sve zakonske predviđene radnje u razrješavanju prekršajnih predmeta;
  b) da preduzima zakonom predviđene radnje za izvršenje izrečenih prekršajnih sankcija.


  4.U  drugim predmetima :
  a) da provodi izvršni postupak;
  b) da određuje mjere obezbjeđenja;
  c) da rješava u posebnim postupcima, ako zakonom nije drugačije određeno;
  d) da obavlja zemljišnoknjižne poslove;
  e) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini;
  f) da vrši poslove međunarodne pravne pomoći;
  g) da vodi registar pravnih subjekata ako je to zakonom uređeno;
  h) da postupa po zahtjevu za ostvarivanje prava na pravnu pomoć u skladu sa članovima 13-21 zakona o Kancelariji za pravnu pomoć Brčko distrikta BiH;
  i) da vrši druge poslove određene zakonom.


  Nadležnost, unutrašnje uređenje i rad suda regulisani su Statutom Brčko distrikta BiH, Zakonom o sudovima Brčko distrikt BiH, Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju ( Službeni glasnik BiH, broj 57 od 15.07.2008.g. ).

  1268 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1