• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni privredni sud u Bijeljini

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nadležnost suda

  24.12.2019.

  Okružni privredni sud u Bijeljini, započeo je sa radom, kao novoosnovana pravosudna institucija prvog stepena, dana 01.05.2010 g shodno odredbi čl. 29 t. b) Zakona o sudovima Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske br. 27/2012), sa specijalnom stvarnom nadležnošću, koja nadležnost pokriva prostorno područje gradova Bijeljine i Zvornika te opština Ugljevik, Lopare, Srebrenica i Bratunac, a koja stvarna nadležnost je utvrđena odredbom čl. 33 Zakona o sudovima Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske br. 37/12, 44/15, 100/17).

   

  Okružni privredni sud u Bijeljini, kao prvostepeni sud,  tako, odlučuje:

  a)      u parničnim i vanparničnim sporovima koji se odnose na prava i obaveze po osnovu pravnog prometa roba, usluga, vrijednosnih papira, vlasničkih i drugih stvarnih prava na nekretninama, kao i na prava i obaveze proistekle iz vrijednosnih papira, u kojima su stranke u postupku pravna lica ili fizička lica koja u svojstvu preduzetnika i u drugom svojstvu obavljaju privrednu ili drugu registrovanu djelatnost u vidu osnovnog ili dopunskog zanimanja

  b)      u sporovima koji nastanu u primjeni Zakona o privrednim društvima ili bilo kojeg drugog propisa koji se odnosi na organizaciju i status privrednih društava, rješavanje sporova nastalih izmedju članova privrednog društva medjusobno te izmedju članova društva i privrednog društva, a tiču se položaja članova u privrednom društvu, upravljanja privrednim društvom i vodjenja poslova koji proizlaze iz njihovog položaja u društvu,

  c)      u sporovima iz autorskog prava, srodnih prava i prava industrijske svojine

  d)      u sporovima nastalim povodom djela za koja se tvrdi da predstavljaju nelojalnu konkurenciju ili monopolistički sporazum

  e)      u postupcima stečaja i likvidacije u skladu sa zakonom, kao i u svim sporovima koji nastanu u toku i povodom sprovodjenja postupka stečaja i likvidacije

  f)       u poslovima registracije pravnih lica ili samostalnih preduzetnika uredjenih Zakonom o upisu poslovnih subjekata u sudski registar

  g)      o sprovodjenju izvršnog postupka po pravosnažnim izvršnim sudskim odlukama privrednih sudova

  h)      o sprovodjenju izvršnog postupka po vjerodostojnim ispravama u kojima su obje stranke u postupku pravna lica ili fizička lica koja u svojstvu samostalnog preduzetnika ili u drugom svojstvu obavljaju privrednu ili drugu registrovanu djelatnost u vidu osnovnog ili dopunskog zanimanja i po izvršnim notarskim ispravama u kojima su obje stranke u postupku pravna lica

  i)       o odredjivanju mjera obezbjedjenja

  j)       o pružanju pravne pomoći sudovima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini iz svoje nadležnosti

  k)      o obavljanju poslova medjunarodne pravne pomoći iz svoje nadležnosti

  l)       o sporovima koji nastanu stranim ulaganjima i

  m)   o obavljanju i drugih poslova uredjenih zakonom

  1448 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1