• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Trebinju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Uvjerenja i potvrde

  Uvjerenja i potvrde

  29.05.2009.

  Uvjerenja i potvrde

   Osnovni  sud u Trebinju izdaje sljedeća uvjerenja i potvrde:

  • uverenje da se protiv određenog lica ne vodi krivični postupak,
  • uvjerenje da se protiv određenog lica ne vodi prekršajni postupak i da nije prekršajno kažnjavan,
  • uvjerenje da nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti,
  • uvjerenje za učešće na tenderu.

  Za izdavanje ovih uvjerenja i potvrda potrebno je podnijeti zahtjev.

  Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka:

  Osnovni sud izdaje uvjerenje da se protiv fizičkog ili pravnog lica koje podnosi zahtjev ne vodi krivični postupak pred sudovima u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine, Brčko Distriktu BiH i Sudu Bosne i Hercegovine.

  Ovo uvjerenje izdaju osnovni sudovi u Republici Srpskoj bez obzira na prebivalište fizičkog lica, odnosno sjedište pravnog lica ili boravište stranog lica koje podnosi zahtjev.

  Zahtjev za izdavanjem uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka za fizičko lice se podnosi na obrascu br. 6. a zahtjev za izdavanjem uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka za pravno lice se podnosi na obrascu br. 7 čija sadržina i forma su propisani Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 9/14, 71/17, 67/18 i 6/19) i nalaze se u prilogu.

  Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdaje se nakon što se provjerom u bazi podataka u CMS utvrdi da se protiv fizičkog, odnosno pravnog lica ne vodi krivični postupak pred naprijed navedenim sudovima i izdaće se na obrascima čija je sadržina i forma propisana Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 9/14, 71/17, 67/18 i 6/19).

  Ako se utvrdi da se vodi postupak sud će izdati uvjerenje koje pored ličnih podataka podnosioca zahtjeva odnosno osnovnih podataka pravnog lica sadrži i podatke o nazivu suda pred kojim se vodi krivični postupak, broj krivičnog predmeta i zakonski naziv djela i uvjerenja se izdaju na sljedećim obrascima: Obrazac 8b-Uvjerenje za fizičko lice i Obrazac 9b-Uvjerenje za pravno lice.

  Uvjerenje o nevođenju prekršajnog postupka

  Ovim uvjerenjem dokazujete da se protiv vas ne vodi prekršajni postupak pred Osnovnim sudom u Trebinju. 

  Uvjerenje da nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti

  Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv vas nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja određene djelatnosti od strane Osnovnog suda u Trebinju.

  Potvrde za učešće na tenderu
  Za učešće na tenderu sud izdaje potvrdu  da podnosilac zahtjeva nije proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda  u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podnošenja zahtjeva ili ponude.

   

  1019 PREGLEDA
  Prateći dokumenti
 • Obrazac_6
 • Obrazac_7
  • 1 - 1 / 1
  • 1