• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Orašju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  ZAKON O SUDSKIM PRISTOJBAMA

  26.08.2016.

  Zakon o sudskih pristojbama i njegove izmjene možete preuzeti na linkovima sa desne strane.

  Sudske takse

  03.09.2010.

  U postupku pred sudovima plaćaju se sudske pristojbe po odredbama Zakona o sudskim pristojbama (Narodne novine Županije Posavske” br. 2/2009), kao i Tarife sudskih pristojbi  koja je njegov sastavni dio.

  Takse propisane Zakonom o sudskim pristojbama i Tarife sudskih pristojbi  plaćaju osobe po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u postupku pred sudovima.

  Za podneske i za zapisnike koji zamjenjuju podneske taksu je dužna platiti osoba koja ih podnosi, odnosno osoba na čiji zahtjev se sastavlja zapisnik.

  Za odluku prvostupanjskog suda taksu je dužan platiti tužitelj, odnosno predlagatelj, a za sudsku nagodbu sudsku pristojbu su dužne platiti obje strane, ukoliko u nagodbi nije drugačije ugovoreno.

  Za odluku drugostupanjskog suda i za odluku po vanrednom pravnom lijeku, sudsku pristojbu je dužan platiti podnositelj žalbe, odnosno osoba u čijem interesu je pokrenut postupak po vanrednom pravnom lijeku.

  Uz podnesak (tužba, prijedlog, pravni lijek i dr.) OBVEZNO se dostavlja dokaz o plaćenoj sudskoj pristojbi.

  Obveza plaćanja pristojbe nastaje:

  • za podneske (tužbe, odgovore na tužbe, žalbe i druga pravna sredstva) - kada se predaju sudu,
  • za sudske prijepise - kada se zatraže od suda;
  • za sudske odluke - kada se objave, a ako stranka nije prisutna objavljivanju ili ako odluka nije javno objavljena - kada se stranci ili njenom zastupniku dostavi prijepis odluke;
  • sudska nagodba - kada se zaključuje;
  • za paušalnu pristojbu u postupku raspravljanja zaostavštine - kada je rješenje o nasljeđivanju doneseno;
  • u postupku stečaja - kada je donešena odluka o glavnoj diobi u postupku stečaja .
  • u postupku likvidacije - danom donošenja rješenja o zaključenju likvidacijskog postupka.
  • za ostale radnje - kada se zatraži njihovo poduzimanje.

  Ako stranka sudu dostavi podnesak bez dokaza o plaćenoj pristojbi, sud će pozvati stranku, odnosno njenog punomoćnika da uplati odgovarajuću pristojbu u roku od 8 (osam) dana, pa u koliko stranka ne uplati pristojbu u ovom roku sud će podnesak vratiti.

  • 1 - 2 / 2
  • 1