• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Orašju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Sudska odjeljenja

  Unutarnja organizacija Općinskog suda u Orašju

  27.08.2010.

  Unutarnjom organizacijom Suda osigurava se raspodjela poslova na odgovarajuće unutarnje organizacijske jedinice na principu funkcionalno srodnih i međusobno povezanih poslova na način kojim se osigurava:

  • zakonito, stručno, efikasno i racionalno vršenje poslova i zadataka,
  • puna uposlenost radnika i maksimalno korištenje stručnih znanja i drugih radnih sposobnosti radnika,
  • efikasno rukovođenje, koordiniranje rada i nadzor nad obavljanjem poslova,
  • osobna odgovornost za obavljanje poslova,
  • praćenje i proučavanje sudske prakse,
  • primjena suvremenih metoda rada i osiguranje strankama da na brz i efikasan način ostvare svoja prava i pravne interese koji im po zakonu pripadaju,
  • primjena principa javnosti u skladu sa zakonom,
  • ostvarivanje suradnje sa drugim subjektima u cilju omogućavanja stručnog obrazovanja i usavršavanja radnika.

  U Sudu su formirane sljedeće organizacijske jedinice:

  a) Sudbena odjeljenja i to:

  · Kazneno odjeljenje,

  · Građansko odjeljenje (u okviru kojeg se obavljaju parnični, vanparnični i ovršni postupci),

  · Gospodarsko odjeljenje,

  · Prekršajno odjeljenje.

  b) Odjeljenje sudbene uprave kojeg čine:

  · Odsjek sudske pisarnice

  · Odsjek za opće i računovodstveno-materijalne poslove

  c) Odjeljenje za zemljišno knjižne poslove - zemljišnoknjižni ured

  A) SUDBENA ODJELJENJA:

  Kazneno odjeljenje

  obavlja poslove suđenja u kazneno-pravnoj oblasti, u okviru nadležnosti suda utvrđenih Zakonom. Kazneno odjeljenje u svom sastavu ima sudbena vijeća, odnosno suce pojedince čiji broj se utvrđuje godišnjim rasporedom poslova.

  Građansko odjeljenje

  (parnično, vanparnično i ovršno) obavlja poslove suđenja u parničnim i vanparničnim predmetima te predmetima ovrhe u okviru nadležnosti utvrđenih Zakonom.

  Gospodarsko odjeljenje

  postupa u gospodarskim predmetima u okviru nadležnosti suda utvrđenih Zakonom, provodi postupak stečaja, prinudnog poravnanja i redovne likvidacije, vrši poslove registracije gospodarskih subjekata, sudi u prvom stupnju u svim sporovima koji nastanu u tijeku i povodom provođenja stečaja, prinudnog poravnanja i redovne likvidacije.

  Prekršajno odjeljenje

  postupa u prekršajnim predmetima iz oblasti poreza i carina, postupa u svim prekršajnim predmetima, odlučuje o zahtjevima za ponavljanje prekršajnog postupka.

  Općinski sud u Orašju ima Prekršajno odjeljenje u sjedištu Suda za područje općine Orašje i Domaljevac-Šamac, te Prekršajno odjeljenje izvan sjedišta suda u Odžaku za područje Općine Odžak.

  B) ODJELJENJE SUDBENE UPRAVE:

  Odjeljenje sudbene uprave obavlja poslove kojima se osiguravaju:

  · uvjeti za rad i poslovanje Suda,

  · priprema predmeta za suđenje,

  · vođenje personalne dokumentacije,

  · vođenje propisanih upisnika i pomoćnih knjiga,

  · vođenje poslova registracije pravnih osoba,

  · vođenje Sudske statistike i izrada izvještaja,

  · izdavanje odgovarajućih uvjerenja,

  · ovjera raznih isprava, te isprava namijenjenih za uporabu u inozemstvu,

  · prijem i otprema pošte,

  · poslovi arhive,

  · obavljanje daktilografskih poslova,

  · poslovi financijskog i materijalnog poslovanja Suda,

  · obavljanje poslova iz radnih odnosa,

  · obavljanje poslova javnih nabavki,

  · naplata i kontrola naplate sudskih pristojbi,

  · poslovi tehničkog održavanja prostorija, opreme, te službenih vozila Suda,

  · ostali poslovi sudbene uprave propisani zakonom i drugim aktima.

  Odjeljenje sudbene uprave u svom sastavu ima unutarnje organizacijske jedinice i to:

  · Odsjek sudske pisarnice i

  · Odsjek za opće i računovodstveno-materijalne poslove

  Odsjek sudske pisarnice obavlja poslove koji se odnose na vođenje propisanih upisnika i pomoćnih knjiga, prijem i slanje pošte, izdavanje odgovarajućih uvjerenje, vođenje propisanih statistika i evidencija, sastavljanje izvješća o podacima nužnim za praćenje rada suda, kao i druge poslove koji po prirodi posla spadaju u djelokrug ovog Odsjeka.

  Odsjek za opće i računovodstveno-materijalne poslove obavlja poslove kojima se osiguravaju uvjeti za pravilan rad i poslovanje suda, stara se da se poslovi u sudu vrše uredno i na vrijeme, obavlja stručne poslove u vezi sa ostvarivanjem prava i dužnosti radnika suda, priprema nacrte dokumenata, vrši poslove koji se odnose na računovodstveno-materijalno poslovanje suda, vrši analize i informacije iz oblasti računovodstveno-materijalnih i financijskih poslova, knjiženja, poslove blagajne, obračuna plaća i naknada po osnovu radnog odnosa, poslova likvidature i fakturiranja, nabavki inventara i opreme, potrošnog materijala i druge poslove koji po prirodi spadaju u djelokrug ovog Odsjeka.

  C) ODJELJENJE ZA ZEMLJIŠNO KNJIŽNE POSLOVE – ZK URED

  Odjeljenje za zemljišno knjižne poslove vodi zemljišne knjige, odnosno knjige položenih ugovora, provodi odluke suda i drugih organa u vezi sa uknjižbom prava na nekretninama, donosi rješenja i izdaje uvjerenja o zemljišno knjižnom stanju i obavlja druge poslove koji po prirodi spadaju u djelokrug ovoga odjeljenja.

  U okviru ovog Odjeljenja Sud ima Izdvojenu organizacionu jedinicu zemljišno knjižnog ureda u Odžaku.

  463 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1