• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni sud u Bijeljini

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Plaćanje taksi

  07.09.2010.

  U postupku pred sudovima plaćaju se sudske takse po odredbama Zakona o sudskim taksama (Službeni glasnik Republike Srpske broj 73/08, 49/09, 67/13 , 63/14 . 66/18 ,67/20), kao i Taksene tarife koja je njegov sastavni dio.
              Takse propisane Zakonom o sudskim taksama i Taksenom tarifom plaćaju lica po čijem prijedlogu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u postupku pred sudovima.
              Za podneske i za zapisnike koji zamjenjuju podneske taksu je dužno da plati lice koje ih podnosi, odnosno lice na čiji zahtjev se sastavlja zapisnik.
               Za odluku prvostepenog suda taksu je dužan da plati tužilac, odnosno predlagač, a za sudsko poravnanje taksu su dužne da plate obje strane, ukoliko u poravnanju nije drugačije ugovoreno.
              Za odluku drugostepenog suda i za odluku po vanrednom pravnom sredstvu, sudsku taksu je dužan da plati podnosilac žalbe, odnosno lice u čijem interesu je pokrenut postupak po vanrednom pravnom sredstvu.
               Obaveza plaćanja takse nastaje:
              - za podneske (tužbe, odgovore na tužbe, žalbe i druga pravna sredstva) - kada se predaju sudu, odnosno kada se izvrši obaručun takse, ako njen iznos zavisi od vrijednosti predmeta spora, a za podneske predate na zapisnik - kada je zapisnik sastavljen;
              - za sudske prepise - kada se zatraže od suda;
              - za sudske odluke - kada se objave, a ako stranka nije prisutna objavljivanju ili ako odluka nije javno objavljena - kada se stranci ili njenom zastupniku dostavi prepis odluke;
              - sudska poravnanja - kada se zaključe;
              - za paušalnu taksu u postupku raspravljanja zaostavštine - kada rješenje o nasljeđivanju postane pravosnažno;
              - u postupku prinudnog poravnanja, likvidacije i stečaja - kada rješenje kojim se odobrava zaključenje poravnanja, odnosno odluka o diobi u postupku likvidacije, tj. odluka o glavnoj diobi u postupku stečaja postanu pravosnažni;
              - za ostale radnje - kada se zatraži njihovo preduzimanje.
               Taksa se plaća najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka taksene obaveze, ako Zakonom o sudskim taksama nije drugačije određeno.
               Za podneske i odluke u upravnim sporovima u stvarima penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja, dječijeg dodatka, starateljstva, usvojenja i socijalne pomoći, taksa se plaća samo ako tužba bude pravosnažno odbijena ili odbačena.
               Nedovoljno plaćena ili neplaćena taksa ne zadržava tok sudskog postupka, ako Zakonom o sudskim taksama nije drugačije određeno.
              Ako takseni obveznik zahtijeva, sud je dužan da primi podneske koji nisu taksirani ili su nedovoljno taksirani.
  Plaćanja sudske takse u upravnim sporovima

  Za tužbu u upravnom sporu plaća se sudska taksa u iznosu od 100 KM, a u sporovima iz zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja, dječijeg dodatka, starateljstva, usvojenja i socijalne pomoći plaća se taksa u iznosu od 20 KM.
  Za presudu u postupku u upravnom sporu plaća se :

  1. kada je predmet spora procjenjiv - 1% od vrijednosti spornog predmeta, s tim da ne može biti manja od 100 KM ni veća od 5.000 KM,
  2. kad je predmet spora neprocjenjiv - 100 KM
  3. kad je riječ o sporovima iz zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja, dječijeg dodatka, starateljstva, usvojenja i socijalne pomoći, taksa na presudu plaća se u iznosu od 20 KM

  Za podneske i odluke u upravnim sporovima u stvarima zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja, dječijeg dodatka, starateljstva, usvojenja i socijalne pomoći, taksa se plaća samo ako tužba bude odbijena.

  Za zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke plaća se taksa u dvostrukom iznosu od takse koja se plaća za tužbu.


  Plaćanje sudske takse za uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka
  Taksa za uvjerenje o tome da se protiv nekog lica ne vodi krivični postupak iznosi 15 KM ( 5 KM za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja i 10 KM za izdato uvjerenje ) i plaća se u jednom od naprijed navedenih osnovnih  sudova, u kom se podnosi obrazac  zahtjeva za izdavanje ovog uvjerenja.


  Plaćanje sudske takse za priznanje odluka inostranog suda

  Prema Zakonu o sudskim taksama na prijedlog za priznavanje odluke inostranog suda o statusnim stvarima plaća se taksa u iznosu od 200,00 KM, na rješenje o priznavanju strane sudske odluke takođe 200,00 KM i na žalbu protiv rješenja 300,00 KM.

  • 1 - 1 / 1
  • 1