• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni sud u Bijeljini

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Stvarna i mjesna nadležnost suda

  02.09.2010.

  Stvarna nadležnost Okružnog suda :


  1. Prvostepena nadležnost
  a) da u prvom stepenu sudi za krivična djela za koja je zakonom predviđena kazna zatvora preko 10 godina ili dugotrajni zatvor, ako zakonom nije određena nadležnost drugog suda;
  b) da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;
  c) da sudi za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na okružne sudove; i
  d) da odlučuje u svim upravnim sporovima i to prema sjedištu prvostepenog upravnog organa, kao i o zahtjevima za zaštitu sloboda i prava utvrđenih ustavom, ako su takve slobode i prava povrijeđeni konačnim pojedinačnim aktom ili radnjom službenog lica u organima uprave, odnosno odgovornog lica u preduzeću, ustanovi ili drugom pravnom licu, kada za zaštitu tih prava nije obezbijeđena druga sudska zaštita,
  2. Drugostepena nadležnost
  a) da odlučuje o žalbama protiv odluka osnovnih sudova,
  b) da odlučuje o drugim redovnim i vanrednim pravnim lijekovima, ako je to određeno zakonom.
  3. Ostalo
  a) da rješava o sukobu mjesne nadležnosti između osnovnih sudova sa svog područja u skladu sa zakonom;
  b) da odlučuje o prenosu mjesne nadležnosti sa jednog osnovnog suda na drugi osnovni sud na svom području;
  c) da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke;
  d) da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom;
  e) da rješava o priznavanju odluka stranih sudova, stranih trgovačkih sudova i stranih arbitraža;
  f) da pruža međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim predmetima; i
  g) da vrši druge poslove određene zakonom.
  Naprijed navedena nadležnost suda utvrđena je Zakonom o sudovima Republike Srpske. Ovim zakonom propisano je da sudsku vlast vrše sudovi, koji su samostalni i nezavisni od zakonodavne i izvršne vlasti, a u svom radu postupaju nepristrasno, blagovremeno i efikasno, da se osnivaju i ukidaju zakonom i da niko ne smije uticati na nezavisnost i nepristrasnost sudije pri odlučivanju u predmetima koji su mu dodijeljeni u rad. Sudovi štite prava i slobode zajamčene ustavima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i zakonom, te obezbjeđuju ustavnost i zakonitost, a odluke sudova u Bosni i Hercegovini obavezujuće su na teritoriji Republike Srpske.
  Polazeći od toga da je jedan od osnovnih ciljeva sudstva jačanje njegove nezavisnosti samostalnosti i nepristrasnosti, u Bosni i Hercegovini izvršena je sveobuhvatna reforma pravosudnog sistema. U skladu sa tom reformom utvrđene su nove mreže sudova donijeti su novi procesni zakoni ( krivični, parnični, izvršni ), obrazovan je novi nezavisni pravosudni organ Visoki sudski i tužilački savjet na nivou BiH, koji, pored ostalog, vrši imenovanje sudija, tako da je ovaj organ u skladu sa propisanom procedurom izvršio imenovanje sudija u svim sudovima u Bosni i Hercegovini. Do sada provedena reforma jasno pokazuje da su sada sudovi u mnogo boljoj poziciji da odgovore na buduće izazove i da pruže usluge koje se očekuju od nezavisnog, modernog i efikasnog sudstva.


  Mjesna nadležnost okružnog suda : 
  Okružni sud u Bijeljini je nadležan za područje osnovnih sudova u Bijeljini ,Zvorniku i Srebrenici .

  1144 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1