• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni sud u Bijeljini

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Podnošenje pritužbi

   

  Predsjednik Okružnog suda u Bijeljini je na osnovu svojih ovlaštenja donio Pravilnik o primanju i postupanju po pritužbama na rad Okružnog suda u Bijeljini i njegovih sudija i radnika, pomenutim pravilnikom je između ostalog regulisano sledeće:

  Pritužba je podnesak u kom njegov podnosilac navodi nepravilnosti u radu suda, predsjednika suda, sudije ili radnika suda. Pritužbe na rad suda, njegovog predsjednika, sudija i radnika mogu se podnositi putem pošte, neposredno u pisarnici suda ili putem kutije za pritužbe i sugestije građana koja se nalazi u zgradi suda pored table za oglas suda. Radnik raspoređen na poslove prijema i otpreme pošte dužan je da svakog četvrtka, pri kraju radnog vremena, pregleda kutiju za pritužbe i sugestije građana i da pritužbe koje su stigle do tog časa dostavi predsjedniku suda narednog radnog dana. Izuzetno od prethodnog stava, u slučaju kada je četvrtak neradni dan, radnik na prijemu i otpremi pošte  dužan je da prvog narednog radnog dana postupi shodno prethodnom stavu ovog člana. Pritužbe se mogu podnositi u pisanom obliku ili neposredno na zapisnik kod suda.U slučaju podnošenja pritužbe neposredno na zapisnik kod suda takav zapisnik ne može sačinjavati zaposleno lice protiv kojeg se podnosi pritužba, niti to zaposleno lice može biti prisutno kada se pritužba podnosi neposredno na zapisnik suda. Pritužba mora biti jasna i sadržavati dovoljno podataka na osnovu kojih se može po njoj postupiti. Pritužba na kraju mora sadržavati lično ime podnosioca i njegov potpis. Po prijemu pritužbe zaposleno lice suda koje je zaprimilo pritužbu dužno je istu odmah (bez odlaganja) dostaviti predsjedniku suda. Predsjednik suda postupa po pritužbama protiv suda i radnika suda. Predsjednik suda će bez odlaganja razmotriti pritužbu, provjeravajući na pogodan način navode iz pritužbe. Nakon provjere navoda iz pritužbe predsjednik suda će, ako se pritužba odnosi na rad suda i ako je osnovana, u granicama svojih ovlašćenja preduzeti neophodne mjere radi otklanjanja nepravilnosti na koje se pritužbom osnovano ukazuje. U cilju otklanjanja nepravilnosti iz prethodnog stava, ako je do tih nepravilnosti došlo usljed neizvršavanja, nesavjesnog, odnosno neblagovremenog izvršavanja radnih dužnosti od strane radnika ili usljed drugih povreda zakona i drugih propisa učinjenih od strane radnika, predsjednik suda će u granicama svojih ovlašćenja preduzeti neophodne mjere za pokretanje postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti radnika. Ako se pritužba odnosi na radnika suda predsjednik suda će, ako utvrdi da je pritužba osnovana, u granicama svojih ovlašćenja preduzeti neophodne mjere za pokretanje postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti radnika Predsjednik suda će u pisanom obliku odgovoriti podnosiocu pritužbe. U odgovoru predsjednik suda će podnosioca pritužbe obavijestiti o tome kako je postupljeno po pritužbi. Ako je povodom pritužbe došlo do pokretanja disciplinskog postupka protiv radnika suda, predsjednik suda će o tome, kao i o ishodu postupka, pisanim putem obavijestiti podnosioca pritužbe.U slučaju da je pritužba neosnovana predsjednik suda će podnosioca pritužbe obavijestiti o razlozima zbog kojih je pritužba neosnovana. Pritužbe podnijete protiv predsjednika suda ili sudije dostavljaju se bez odlaganja predsjedniku suda. Pritužbe predsjednik suda će bez odlaganja dostaviti Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje.


   

  1007 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1