• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni sud u Bijeljini

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Sudska odjeljenja

  UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA U OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

  08.09.2010.

  Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okružnom sudu Bijeljina, poslovi i zadaci iz djelokruga rada suda vrše se u organizacionoj jedinici sudija ( u okviru koje postoje dva odjeljenja ) i organizacionoj jedinici sudske uprave ( u okviru koje postoje tri sektora, tako da poslove iz djelokruga rada suda vrše osnovne organizacion jedinice i to:

  • Krivično -  prekršajno odjeljenje,
  • Građansko – upravno odjeljenje,
  • Odjeljenje sudske uprave,
  • Sektor za administrativno-tehničke poslove,
  • Sektor za računovodstvene poslove i
  • Sektor za pomoćno-tehničke poslove.


  1. Krivično - prekršajno odjeljenje vrši poslove i zadatke iz nadležnosti ovog suda i to :

  • u prvom stepenu sudi za krivična djela za koja je zakonom predviđena nadležnost okružnog suda;
  • postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom,
  • sudi za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na Okružni sud Bijeljina,
  • odlučuje o žalbama protiv odluka osnovnih sudova u krivičnim predmetima,
  • odlučuje o  žalbama protiv rješenja sudije za prethodni postupak i sudije za prethodno saslušanje,
  • rješava o sukobu mjesne nadležnosti između osnovnih sudova sa  područja Okružnog suda Bijeljina,
  • odlučuje o prenosu mjesne nadležnosti sa jednog osnovnog suda na drugi osnovni sud na području Okružnog suda Bijeljina,
  • odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke;
  • postupa po molbama za pomilovanje u predmetima iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom;
  • rješava o priznavanju odluka stranih sudova,
  • pruža međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim predmetima i
  • vrši druge poslove određene zakonom.

   Ovi poslovi se obavljaju kroz slijedeće referate:

  • referat za prethodni postupak
  • referat za prethodno saslušanje
  • krivični prvostepeni referat
  • krivični drugostepeni referat
  • prekršajni drugostepeni referat

  2. Građansko –– upravno odjeljenje vrši poslove i zadatke iz nadležnosti ovog suda i to :

  • odlučuje o tužbama protiv konačnih upravnih akata u upravnom sporu, kao i o zahtjevima za zaštitu sloboda i prava utvrđenih ustavom, ako su takve slobode i prava povrijeđeni konačnim pojedinačnim aktom ili radnjom službene osobe u organima uprave, odnosno odgovorne osobe u preduzeću, ustanovi ili drugoj pravnoj osobi, kada za zaštitu tih prava nije obezbijeđena druga sudska zaštita,
  • odlučuje o žalbama protiv odluka osnovnih sudova u građanskim predmetima,
  • odlučuje o prijedlogu za ponavljanje postupka i žalbama protiv rješenja kojim je prijedlog za ponavljanje odbijen
  • rješava o sukobu mjesne nadležnosti između osnovnih sudova sa  područja Okružnog suda Bijeljina u skladu sa zakonom;
  • odlučuje o prenosu mjesne nadležnosti sa jednog osnovnog suda na drugi osnovni sud na svom području;
  • rješava o priznavanju odluka stranih sudova, stranih trgovačkih sudova i stranih arbitraža;
  • vrši druge poslove određene zakonom.

    Ovi poslovi se obavljaju kroz slijedeće referate i to:

  • prvostepeni parnični referat,
  • prvostepeni referat upravnih sporova,
  • drugostepeni građanski referat,

  3. Odjeljenje sudske uprave obavlja poslove sudske uprave i to :

  • obezbjeđuje uslove za rad suda,
  • organizuje unutrašnje poslovanje u sudu,
  • stara se da se poslovi u sudu vrše uredno i na vrijeme,
  • vrši poslove u vezi ostvarivanja prava i dužnosti radnika iz radnog odnosa,
  • obavlja poslove praćenja i proučavanja sudske prakse,
  • vodi sudsku statistiku, evidenciju sudija porotnika, poslove sa stalnim sudskim vještacima i tumačima, poslove izvršenja krivičnih sankcija i
  • vrši i druge poslove određene zakonom, Pravilnikom o sudskom poslovanju i po naredbama i uputsvima predsjednika suda.

  4. Sektor za administrativno-tehničke poslove obavlja poslove i to :

  • obezbjeđuje efikasno i racionalno vršenje svih poslova iz nadležnosti sektora,
  • racionalno obavljanje adminstrativno tehničkih i pomoćno tehničkih poslova kojima se obezbjeđu uslovi za nesmetan i efikasan rada suda i to: prijem i otprema pošte, unos dokumenata i rukovanje spiosima u CMS-u za sve referate, poslovi arhiviranja spisa i izdavanje predmeta iz arhive, sređivanje i selekcija arhivske građe, nabavka i čuvanje inventara i opreme i potrošnog materijala, izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima sud vodi evidenciju, priprema izvještaja kojima se spis dostavlja višem sudu povodom pravnog lijeka, daktilografski poslovi,
  • vrši i druge poslove određene zakonom, Pravilnikom o sudskom poslovanju, ovim Pravilnikom i po naredbama i uputstvima predsjednika i sekretara suda.

  5. Sektor za računovodstveno – materijalne poslove vrši računovodstveno materijalne poslove za potrebe suda i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

  6. Sektor za pomoćno - tehničke poslove vrši sve tehničke i pomoćne poslove u sudu i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.


   

  495 PREGLEDA
  Prateći dokumenti
 • Šematski prikaz
  • 1 - 1 / 1
  • 1