• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Tuzli

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Akti suda

  • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog suda u Tuzli
  • Pravilnik o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaće i drugih ličnih primanja radnika Kantonalnog suda u Tuzli
  • Pravilnik o radnim odnosima
  • Pravilnik o stambenim odnosima
  • Pravilnik o zaštiti na radu
  • Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu
  • Pravilnik o zaštiti od požara
  • Pravilnik o uslovima i načinu korištenja službenih putničkih motornih vozila
  • Pravilnik o načinu korištenja i upotrebi mobilnih i fiksnih telefona u Kantonalnom sudu u Tuzli
  • Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima u Kantonalnom sudu u Tuzli
  • Pravilnik o popisu sredstava i izvoru sredstava u Kantonalnom sudu u Tuzli
  • Pravilnik o poklonu i uslovima i načinu korištenja sredstava reprezentacije
  • Pravilnik o primanju i postupanju po pritužbama, sugestijama i pohvalama na rad Kantonalnog suda u Tuzli i njegovih sudija, državnih službenika i namještenika
  • Pravilnik o javnim nabavkama
  • Pravilnik o postupku direktnog sporazuma
  • Pravilnik o arhivskom poslovanju
  • Poslovnik o radu
  • Poslovnik o radu opće sjednice
  • Uputstvo o kućnom redu
  • Uputstvo o raspodjeli predmetima u rad sudijama u manuelnom sistemu upravljanja predmetima
  • Odluka o osnivanju sudskih odjeljenja i formiranju kolegija predsjednika suda
  • Odluka o formiranju kolegija sudske uprave
  • Odluka o prijemu stranaka
  • Odluka o zabrani unošenja mobitela u sudnicu
  • Odluka o zabrani pušenja
  • Odluka o odobravanju visine troškova fiksnih telefona
  • Program rada Kantonalnog suda u Tuzli za 2010. godinu
  • Raspored poslova za 2010. godinu
  • Operativni plan rješavanja starih i zaostalih predmeta za 2010. godinu
  5629 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1