• logo
 • osnovna stranica
 • Opštinski sud u Travniku

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nadležnost Općinskog suda u Travniku

  Općinski sud u Travniku vrši sudsku vlast na području općina Travnik, Vitez, Novi Travnik i Busovača, te u privrednim predmetima sa utemeljenim privrednim odjeljenjem, kao mjesno nadležan sud za područje Kantona Središnja Bosna.

   

  Općinski sud u Travniku stvarno je nadležan za suđenje:

  1. u krivičnim predmetima

         a) da u prvom stupnju sudi

  -         za kaznena djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda;

  -         za kaznena djela za koja je posebnim zakonom propisana nadležnost općinskog suda,

  -         za kaznena djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na općinski sud;

  -         u svim kaznenim postupcima protiv maloljetnika

  b)      da postupa u tijeku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa sa zakonom

  c)       da odlučuje o izvanrednim pravnim lijekovima kada je to zakonom predviđeno

  d)      da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera sigurnosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke i

  e)       da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom,

  1. u građanskim predmetima:

        a)      u svim građanskim sporovima i

  b)      u izvanparnišnom postupku

   

  1. u privrednim predmetima:

  a)      u sporovima koji se odnose na prava i obveze po osnovu pravnog prometa roba, usluga, vrijednosnih papira, vlasničkih i drugih stvarnih prava na nekretninama, te na prava i obveze proistekle iz vrijednosnih papira u kojim aus obje stranke u postupku pravna osoba ili fizička osoba koje, u svojstvu samostalnog poduzetnika ili u drugom svojstvu, obavlja privrednu ili drugu registriranu djelatnost u vidu osnovnog ili dopunskog zanimanja;

  b)      u sporovima koji se odnose na brodove i na plovidbu na moru i unutrašnjim vodama, te u sporovima na koje se primjenjuje plovidbeno pravo, osim sporovima o prijevozu putnika;

  c)      u sporovima koji se odnose na avione te u sporovima na koje se primjenjuje zrakoplovno pravo, osim sporova o prijevozu putnika;

  d)      sporove iz autorskog prava, srodnih prava i prava industrijskog vlasništva;

  e)      sporove nastale povodom djela za koja se tvrdi da predstavljaju nelojalnu konkurenciju ili monopolistički sporazum;

  f)        u postupku stečaja i likvidacije, u skladu sa zakonom, kao i u svim sporovima koji nastanu u tijeku i povodom provođenja postupka stečaja i likvidacije;

        4.  u prekršajnim predmetima:

         a)  u svim prekršajnim predmetima i

         b)  odlučuje o zahtjevima za ponavljanje prekršajnog postupka

  5. u drugim predmetima:

   

  a)      da sprovodi izvršni postupak;

  b)      da određuje mjere osiguranja;

  c)      da rješava u posebnim postupcima;

  d)      da obavlja zemljišnoknjižne poslove;

  e)      da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini;

  f)        da vrši poslove međunarodnopravne pomoći, ako zakonom nije određeno da neke od tih poslova vrši Kantonalni sud;

  g)      da vrši poslove upisa u Registar pravnih osoba;

  h)      da vrši druge poslove određene zakonom;

   

  Nadležnost, unutarnje uređenje i rad suda regulirani su zakonom o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine ( „Sl. Novine Federacije BiH“ broj: 38/05 i 22/06).

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2376 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1