• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Kiseljaku

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Strateški plan i program rada Općinskog suda u Kiseljaku 2022-2024

  01.04.2022.

  Općinski Sud u Kiseljaku

  Broj:

  Mjesto:Kiseljak, 31.01.2022. godine

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Strateški plan rada

  2022 - 2024

  Godišnji program rada

  za 2022. godinu

  Općinskog suda u Kiseljaku

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  31.01.2022. godine

   

   

  SADRŽAJ

   

   

  A.    Uvod. 2

  1)    Opis nadležnosti suda, s vizijom i izjavom o misiji. Mandat, misija i vizija. 3

  2)    Sažetak analize strateškog okvira. 4

  3)    Pregled strateških / trogodišnjih ciljeva za period strateškog planiranja. 5

  4)    Sažetak prioriteta za plansku godinu, kao i procjene mogućih problema i rizika u realizaciji 5

  4)    Analiza unutarnjeg i vanjskog okruženja u kojem radi sud. 8

  B. Pregled ciljeva i godišnjih aktivnosti po strateškim i trogodišnjim ciljevima. 8

  C.   Godišnji plan rješavanja sudskih predmeta. 13

  D. Ostale informacije. 13

   

   


   

  A. Uvod

  (Unijeti svrhu i cilj strateškog planiranja i izrada godišnjeg programa rada. Tekst ne bi trebao da prelazi više od jedne i pol stranice. Osnov u preambuli navesti odredbe Zakona o sudovima i Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju. Možete ukratko navesti historijat suda)

   

  Strateško planiranje je proces koji pomaže predsjednicima sudova da planiraju svoje buduće aktivnosti da utvrdi prioritete u radu i efikasno raspoređuje resurse po definisanim prioritetima (ljudske, finasijske i tehničke i dr.), te da prati napredak u odnosu na utvrđene strateške ciljeve i prioritete. Bitna uloga strateškog planiranje je i dosljedna primjena i provedba mandata i nadležnosti suda a koje su propisane Zakonom i drugim relevantnim propisima.

   

        Strateškim planiranjem želi se postići da sud u najvećoj mjeri bude orjentiran na zadovoljavanju potreba građana, te unaprijedi efikasnost i produktivnost rada suda kroz ispunjenje mandata i misije suda.

   

        Jačanje kapaciteta svih uposlenika  u procesima strateškog razmišljanja i unaprijeđenju transparentnosti i komunikacije svih uposlenika u sudu.

   

   

  ·         Visoko sudsko i Tužilačko vijeće je dana 12.05.2020. godine dodnijelo Uputstvo za strateško planiranje i izvještavanje u sudovima u Bosni i Hercegovini.  ( Uputstvo)

  ·         Sukladno navedenom Uputstvu Općinski sud u Kiseljaku donosi Godišnji preogram rada za period 2022-2024. godine.

  ·         Program rada sadrži redovne aktivnosti suda i aktivnosti na godišnjem nivou, koje će se poduzimati kako bi se implementirali strateški ciljevi iz usvojenih strateških dokumenata.

  ·         Svrha strateškog planiranja je zadovoljavanje potreba građana te izgradnja partnerstva između sudova i drugih relevantnih institucija.

  ·         Za realiazicju provedbe preograma važno je sudjelovanje svih uposlenika suda te konsultacije sa vanjskim akterima koji su dio strateškog plana.

  Općinski sud u Kiseljaku će u najvećoj mjeri koristiti najbolju kombinaciju unutarnjih resursa ( ljudske, finasijske, organizacijske i dr.) i vanjskih kroz projekte u cilju uspješne realizacije postavljenih ciljeva


   

  1)      Opis nadležnosti suda, s vizijom i izjavom o misiji. Mandat, misija i vizija

   

  MANDAT:

   

  Općinski sud u Kiseljaku shodno zakonu o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 38/2005, 22/2006, 63/2010, 72/2010, 7/2013 i 52/2014, u članu 22,stav 7. tačka 1.) sa sjedištem u Kiseljaku ima mandat sukladno članku 27. zakona o sudovima u F BiH da postupa u kaznenim, građanskim, vanparničnim, izvršnim i prekršajnim predmetima, da obavlja zemljišno-knjižne poslove sukladno Zakonu, da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini, da obavlja poslove međunarodne pravne pomoći, ako zakonom nije propisano da neke od tih poslova obavlja Kantonalni sud i da obavlja druge poslove propisane zakonom.

   

  MISIJA:

   

              Misija Općinskog suda u Kiseljaku je dosljedno sprovođenje principa ustavnosti i zakonitosti, neovisnosti i transparentnosti u postupanju u svim sudskim postupcima u cilju osiguranja pravne sigurnosti i jednakosti građana pred zakonom.

   

  VIZIJA:

   

              Vizija Općinskog suda u Kiseljaku je: suvremen i moderan naćin rada suda, povjerenje javnosti i građana u rad suda, profesionalno osoblje, transparentan efikasan I brz postupak, uz dobru organizaciju i funkcionisanje svih segmenata.

              Općinski sud u Kiseljaku biti će proaktivni učesnik u svim Projektima koji će doprinijeti unapređenju rada suda.

   

  (Tekst ne bi trebao da prelazi više od jedne stranice)

   

   


   

  2)   Sažetak analize strateškog okvira

   

  (Analiza strateškog okvira u oblasti pravosuđa podrazumijeva pregled ključnih strateških dokumenata u Bosni i Hercegovini, međunarodnih ugovora, zakonskih propisa i drugih analiza strateškog okvira u oblasti pravosuđa, te ne bi trebala biti duža od dvije stranice.)

   

  -          1.          Strategija reforme sektora pravde u Bosni i Hercegovini

  Opći cilj je stvoriti zajednički reformski okvir za sektor pravde koji sadrži usaglašene prioritete razvoja sektora i realne reformske aktivnosti.

   

  2           Strategija za provedbu Kovnecije Vijeća Europe o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

  Unaprijeđenje putem posebnih obuka i stručnog usavršavanja nosilaca pravosudnih funkcija, u cilju postizanja nulte tolerancije na ovaj oblik nasilja i težeg kažnjavanja nasilnika.

               Promicati punu ravnopravnost žena i muškaraca radi suzbijanja nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

   

  3           Strategija borbe protiv maloljetničke delinkvencije.

  Osigurati da u radu sa maloljetnicima koji su prekršili zakon, u svakoj fazi - od dolaska u sukob sa zakonom, u pripremnom postupku, u toku suđenja i nakon presude, postoje mogućnosti primjene alternativnih modela rada u zajednici, usmjerenih na rehabilitaciju i reintegraciju maloljetnika.

   

   


   

  3)   Pregled strateških i trogodišnjih ciljeva za period strateškog planiranja

   

  Strateški ciljevi Općinskog suda u Kiseljaku:

   

       Strateški cilj 1:                     Unaprjeđenje kvaliteta

       Trogodišnji cilj 1.1               Smanjenjem broja ukinutih odluka

       Trogodišnji cilj 1.2.              Ujednačavanje sudske prakse

       Trogodišnji cilj 1.3.              Redovna edukacija sudskog osoblja

   

       Strateški cilj 2.                      Povećanje učinkovitosi i transparentnosti

       Trogodišnji cilj 2.1               Smanjenje broja komunalni pedmeta

       Trogodišnji cilj 2.2               Edukacija nesudskog osoblja

       Trogodišnji cilj 2.3               Povećanje broja objava na WEB stranici

   

         Strateški cilj 3.                     Unaprjeđenje uslova za saslušanje djece i maloljetnika u kontaktu sa zakonom i saslušanje žena žrtava nasilja

   

       Trogodišnji cilj 3.1.              Unapređenje prostornih kapaciteta

       Trogodišnji cilj 3.2.              Isticanje edukativno-promotivnog materijala unutar institucije

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4)   Sažetak prioriteta za plansku godinu, kao i procjene mogućih problema i rizika u realizaciji

   

  (Sažetak prioriteta za plansku godinu, kao i procjene mogućih problema i rizika u realizaciji; napomena: najviše jedna stranica po strateškom cilju. Cilj godišnjeg programa rada jeste prikazati ključne prioritete po strateškim i trogodišnjim ciljevima koje sudovi planiraju realizirati u planskoj godini, pri tome vodeći računa o potencijalnim preprekama za realizaciju u formi potencijalnih problema i rizika. Ukratko navesti koji su prioriteti suda, s kim planirate surađivati, i šta želite ostaviti svojim svakim strateškim ciljem. Tekstualno obrazložiti.)

  1.

              Za plansku godinu i dalje je prioritet unapređenje kvaliteta rada suda kroz povečanjem procenta kvaliteta sudskih odluka koje po se žalbama prosljeđuju se drugostepenom sudu.

              Kroz Projekat unapređenja kvaliteta pravosuđa koristiti potpisane Smjernice te Memorandum o suradnji sudova na podrućju Srednjobosanskog kantona.

              Smjernicama je trenutno obuhvaćena samo Građanska oblast a u tekučoj godini planira se proširenje istih na kaznenu i ovršnu oblast.

              Kroz redovno održavanje sastanaka odjeljeja razmatrati drugostupanjske odluke te poticati ujednačavanje sudske prakse

              Redovno pratiti ostvarenje mjesećne norme sudaca i realizaciju Plana rješavanja starih predmeta te redovno obavještavati Predsjednicu suda o ostvarenoj normi i realizaciji Plana rješavanja starih predmeta.

              Kroz potpisani Memorandum ostvariti jaču suradnju sa općinskim sudovima i drugostepenim sudom na nivou SBK.

              Potencijalni rizik za realizaciju ovog cilja može biti izmjena stavova drugostepenog suda, kao i stavova Vrhovnog suda u kojem slućaju redovno upoznavati sve suce dostavom izmjenjenih stavova.

   

  2.

              U cilju smanjenja broja nerješenih komunalnih predmeta redovno održavati sastanke odjeljenja i pratiti realizaciju broja nerješenih komunalnih predmeta kao i povečati suradnju sa komunalnim poduzećima kroz održavanje sastanaka.

              Rizik kod ostvarenja ovog cilja može biti potencijonalno povečanje priliva komunalnih predmeta.

   

  3.

              Prioritet za plansku godinu u pogledu edukacije je čvršća suradnja sa Centrom za edukaciju sudaca, predlaganje aktuelnih tema za educiranje, učešće edukatora ovog suda u predlaganju adekvatnih tema za educiranje sudaca.

              Potencijalni rizik može biti nemogučnost održavanja predviđenih edukacionih radionica zbog epidemiološke situacije kao i veći broj zahtjeva za edukacijom nasuprot predviđenom broju učesnika.

              U planskoj godini intenzivirati obuku nesudskog osoblja naročito u pogledu upravljanja radnim vremenom, poboljšanja odnosa u radnoj sredini te

  unapređenja politike sigurnosti.

              Radi povečanja transparentnosti rada suda ojačati suradnju sa javnim medijima, unaprijediti transparentnost rada suda kroz povečanje objava na WEB stranici te unaprijediti suradnju sa visoko obrazovnim ustanovama.

              Potencijalni rizik i problem može biti nesuradnja medija sa sudom te paušalno i neprovjereno objavljivanje podataka i vjesti.

   

  4.

              Prioritet za plansku godinu vezani za unpređenje prostornih kapaciteta kod saslušanja djece i maloljetnika u kontaktu sa zakonom je adekvatno opremanje prostorija tehničkom opremom, kod saslušanja djece i maloljetnika uključiti psihologe i pedagoge, održavati sastanke sa nadležnim Centrima za socijalno skrb.

   

              Potencijalni rizik može biti nedostatak finansijkih sredstava.


   

  4)   Analiza unutarnjeg i vanjskog okruženja u kojem radi sud

   

  (SWOT analiza ne bi trebala biti duža od dvije stranice. ispod tabele je potrebno ukratko obrazložiti Snage/Slabosti/Prilike/Prijetnje)

   

   

  „SWOT“ analiza jedna je od najpoznatijih i osnovnih tehnika strateške analize. Riječ je o jednom od ključnih alata kod donošenja strateških odluka. Ova analiza identificira i analizira četiri aspekta, a to su: S Strengths (Snage), W Weaknesses (Slabosti), O Opportunities (Prilike) i T Threats (Prijetnje). Promatranjem vlastitih snaga i slabosti u kombinaciji s prilikama i prijetnjama iz okruženja dolazimo do strateških saznanja kako bismo mogli poduzeti pravilne mjere i aktivnosti za postizanje željenih i drugih ciljeva.

   

  UNUTARNJI FAKTORI/ČIMBENICI

  SNAGE (STRENGTHS)

  SLABOSTI (WEAKNESSES)

  Educirani i iskusni sudci

  Adekvatno opremljene prostorije za rad svih uposlenika suda

  Dobri međuljudski odnosi unutar kolektiva

  Nedovoljna edukacija nesudskog osoblja

  Dužina trajanja izvršnih postupaka

  Nedovoljan broj edukativno promotivnog materijala u vezi nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

  Slaba informiranost građana u vezi nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

  Nepostojanje prostorije za saslušanje djece i maloljetnika

  Nedostupnost stranaka

   

  VANJSKI FAKTORI/ČIMBENICI

  PRILIKE (OPPORTUNITIES)

  PRIJETNJE (THREATS)

  ü  učešće u projektu unapređenja kvalitete pravosuđa

  Učešće u projektu UNCEF-a BiH

  ü  eventualni nedostatak finasijski sredstava radi nepredviđenih situacija

  Mogučnost upražnjenosti sudačkih pozicija i nepopunjenost administrativnim osobljem

  Snage:

           Educirani i iskusni sudci, adekvatno opremljene prostorije za rad svih uposlenih i dobri međuljudski odnosi unutar kolektiva predstavljaja osnovni unutarnji faktor za efikasan rad suda.

   

  Slabosti:

           Dužina trajanja postupaka, nedovoljna edukacija nesudskoj osoblja, slaba informiranost građana u vezi nasilja nad ženama i nasilja u obitelji kao i nedovoljan broj edukativno-promotivnog materijala u toj oblasti. Nedovoljna opremljenost prostrorije za saslušanje djece i maloljetnika.

  Prilike:

           Aktivno učešće u projektima za unapređenje kvaliteta pravosuđa gdje posebno istićemo Projekat unaprjeđenja pravosuđa i Projekat UNICEF-a BiH.

   

  Prijetnje:

           Sporost i složenost postupaka javne nabave pri nabavi opreme.

           Sporost prilikom procedura za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta.

   

  B. Pregled ciljeva i godišnjih aktivnosti po strateškim i trogodišnjim ciljevima

   

  (Tabela sadrži naziv strateških ciljeva, trogodišnjih ciljeva i aktivnosti za plansku godinu, sa rokom izvršenja i nositeljem realizacije aktivnosti)

   

   

   

  Strateški cilj 1

  Unaprjeđenje kvaliteta rada

  Trogodišnji cilj 1.1.

   

  Broj potvrđenih odluka  za 1 % na godišnjem nivou

  Pokazatelji za izlazne rezultate

  Očekivani rezultati po godinama

  2022 (n)

  2023 (n+1)

  2024 (n+2)

  Kvalitet odluka suda

  1 %+1%

  1 %+2 %

  1 %+3 %

  Redni broj

  Naziv aktivnosti za 2022. godinu

  Rok izvršenja

  (po kvartalima u 2022. godini)

  Nositelj (najmanji organizacijski dio)

   

  1.

  Održavanje sastanaka odjeljenja najmanje jednom mjesećno.

  I-IV

  Predsjednici sudskih odjeljenja

   

  2.

  Razmatranje drugostupanjskih odluka i poticanje  ujednačavanja sudske prakse

  I-IV

  Predsjednici sudskih odjeljenja, suci

  3.

  Inicirati sastanke sa Kantonalnim sudom radi rješavanja spornih pravnih pitanja

  I-IV

  Predsjednica suda

  4

  Primjena instituta sudskih nagodbi i instituta medijacije

  I-IV

  Predsjednici sudskih odjeljenja, suci

   

   

  Strateški cilj 1

  Unaprjeđenje kvaliteta rada

  Trogodišnji cilj 1.2.

   

  Ujednačavanje sudske prakse

  Pokazatelji za izlazne rezultate

  Očekivani rezultati po godinama

  2022 (n)

  2023 (n+1)

  2024 (n+2)

  Broj sastanaka sa višestepenim sudom s ciljem ujednačavanja sudske prakse

  2

  2

  2

  Redni broj

  Naziv aktivnosti za 2022. godinu

  Rok izvršenja

  (po kvartalima u 2022. godini)

  Nositelj (najmanji organizacijski dio)

   

  1.

  Održavanje sastanaka odjeljenja polugodišnje

  I-IV

  Predsjednici sudskih odjeljenja

   

  2.

  Razmatranje drugostupanjskih odluka i poticanje  ujednačavanja sudske prakse

  I-IV

  Predsjednici sudskih odjeljenja, suci

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Strateški cilj 1

  Unaprjeđenje kvaliteta rada

  Trogodišnji cilj 1.3.

   

  Redovna edukacija sudskog osoblja

  Pokazatelji za izlazne rezultate

  Očekivani rezultati po godinama

  2022 (n)

  2023 (n+1)

  2024 (n+2)

  Broj  edukacija sudskog osoblja

  3

  3+1

  3+1

  Redni broj

  Naziv aktivnosti za 2022. godinu

  Rok izvršenja

  (po kvartalima u 2022. godini)

  Nositelj (najmanji organizacijski dio)

   

  1.

  Edukacija sudskog osoblja

  I-IV

  Suci

  2.

  Održavanje kolegijai identifikacija tema za seminare

  I-IV

  Suci

  3.

  Predlaganje tema za edukacije

  I-IV

  Suci

  4.

  Osigurati da sudije prisustvuju samo edukacijama srodnih oblasti u kojima postupaju

  I-IV

  Predsjednica suda

   

   

  Strateški cilj 2

  Povečanje učinkovitosti i transparentnosti

  Trogodišnji cilj 2.1.

   

  Smanjenje broja komunalnih predmeta

  Pokazatelji za izlazne rezultate

  Očekivani rezultati po godinama

  2022 (n)

  2023 (n+1)

  2024 (n+2)

  Smanjenje broja komunalnih predmeta

  3000

  2700

  2500

   

   

   

   

  Redni broj

  Naziv aktivnosti za 2022. godinu

  Rok izvršenja

  (po kvartalima u 2022. godini)

  Nositelj (najmanji organizacijski dio)

  1.

  Raspodjela predmeta postupajućim sudcima/suradnicima

  I-IV

  Predsjednica suda, IKT Službenik

  2.

  Godišnje održavanje sastanaka ovršnog odjeljenja sa komunalnim poduzećima

  I-IV

  Predsjednica suda, Predsjednik građanskog odjeljenja

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Strateški cilj 2

  Povečanje učinkovitosti i transparentnosti

  Trogodišnji cilj 2.2.

   

  Edukacija nesudskog osoblja

  Pokazatelji za izlazne rezultate

  Očekivani rezultati po godinama

  2022 (n)

  2023 (n+1)

  2024 (n+2)

  Održane edukacije nesudskog osoblja

  1+1

  1+2

  1+3

   

   

   

   

  Redni broj

  Naziv aktivnosti za 2022. godinu

  Rok izvršenja

  (po kvartalima u 2022. godini)

  Nositelj (najmanji organizacijski dio)

   

  1.

  Održavanje okruglih stolova na temu upravljanja vremenom

  I-IV

  Šef odjela sudske pisarne

   

  2.

  IN-HOUSE edukacija napredno korištenje CMS-a i MS WORD

  I-IV

  IKT Službenik

   

   

  Strateški cilj 2

  Povečanje učinkovitosti i transparentnosti

  Trogodišnji cilj 2.3.

   

  Povečanje broj objava na WEB stranici

  Pokazatelji za izlazne rezultate

  Očekivani rezultati po godinama

  2022 (n)

  2023 (n+1)

  2024 (n+2)

  Broj objava na WEB stranici suda

  12+5

  12+10

  12+15

   

   

   

   

  Redni broj

  Naziv aktivnosti za 2022. godinu

  Rok izvršenja

  (po kvartalima u 2022. godini)

  Nositelj (najmanji organizacijski dio)

  1.

  Objava vjesti o aktivnostima suda

  I-IV

  Službenik za odnose s javnošću

  2.

  Redovno objavljivanje polugodišnjih tabelarnih izvještaja o radu suda

  I-IV

  Službenik za odnose s javnošću

  3.

  Objave saopštenja putem lokalnog WEB portala (artinfo)

  I-IV

  Službenik za odnose s javnošću

   

   

  Strateški cilj 3

  Unaprjeđenje uslova za saslušanje djece i maloljetnika u kontaktu sa zakonom i za saslušanje žena žrtava nasilja

  Trogodišnji cilj 3.1.

   

  Unaprjeđenje prostorni kapaciteta

  Pokazatelji za izlazne rezultate

  Očekivani rezultati po godinama

  2022 (n)

  2023 (n+1)

  2024 (n+2)

  Broj  opremljena prostorija

  1

  1

  1

   

   

   

   

  Redni broj

  Naziv aktivnosti za 2022. godinu

  Rok izvršenja

  (po kvartalima u 2022. godini)

  Nositelj (najmanji organizacijski dio)

  1.

  Učešće u projektu UNICEF-a BiH

  I-IV

  Predsjednica suda

  2.

  Planiranje popunjavanja pozicije stručnog savjetnika za podršku ranjivim i marginizovanim grupama u svim vrstama postupaka

  I-IV

  Predsjednica suda

   

   

   

   

   

  Strateški cilj 3

  Unaprjeđenje uslova za saslušanje djece i maloljetnika u kontaktu sa zakonom i za saslušanje žena žrtava nasilja

  Trogodišnji cilj 3.2.

   

  Isticanje edukativno-promotivnog materijala unutar institucije

  Pokazatelji za izlazne rezultate

  Očekivani rezultati po godinama

  2022 (n)

  2023 (n+1)

  2024 (n+2)

  Broj istaknutog materijala

  2

  2+1

  2+2

  Broj održanih sastanaka

  1

  1

  1

  Redni broj

  Naziv aktivnosti za 2022. godinu

  Rok izvršenja

  (po kvartalima u 2022. godini)

  Nositelj (najmanji organizacijski dio)

  1.

  Istaći na vidljivo mjesto edukativno-promotivni materijala

  I-IV

  Šef odjela sudske pisarne

  2.

  Održavanje sastanaka sa centrom za socijalnu skrb

  I-IV

  Sudci za maloljetnike

  3.

  Konsultativni sastanci sa psiholozima, pedagozima

  I-IV

  Sudci za maloljetnike

   

   

  C.  Godišnji plan rješavanja sudskih predmeta

   

              Plan rješavanja predmeta u sudovima se izrađuje u skladu s važećim Uputstvom za izradu planova rješavanja predmeta usvojenog od strane VSTV-a.

   

  Realizacija Plana rješavanje starih predmeta pratiti korz mesećne i kvartalne izvještaje.

   

  Pri realizaciji plana prioritet se daje starim predmetima.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  D. Ostale informacije

   

  (Podaci o broju i strukturi radih mjesta, sredstva za izvršenje godišnjeg programa rada i druge informacije koje smatrate da treba navesti. Sažeto i kratko kao što ste navodili i prethodnim godišnjim programima rada)

   

   

   

              Struktira zaposlenih:

  1.      1 Predsjednik suda

  2.      6 Redovnih sudaca

  3.      1 Dodatni sudac

  4.      2 Stručna suradnika

  5.      5 Državnih službenika ( 1 pozicija nepopunjena-postupak u toku)

  6.      28 Namještenika

  7.      2 Pripravnika

  8.      3 Pripravnika-Volontera

   

   

  Finansijska sdredsta za rad suda predviđena su u proračunu SBK za 2022. god.

  Prikazana vijest je na:
  3 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Strateški plan i program rada Općinskog suda u Kiseljaku 2022-2024

  01.04.2022.

  Općinski Sud u Kiseljaku

  Broj:

  Mjesto:Kiseljak, 31.01.2022. godine

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Strateški plan rada

  2022 - 2024

  Godišnji program rada

  za 2022. godinu

  Općinskog suda u Kiseljaku

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  31.01.2022. godine

   

   

  SADRŽAJ

   

   

  A.    Uvod. 2

  1)    Opis nadležnosti suda, s vizijom i izjavom o misiji. Mandat, misija i vizija. 3

  2)    Sažetak analize strateškog okvira. 4

  3)    Pregled strateških / trogodišnjih ciljeva za period strateškog planiranja. 5

  4)    Sažetak prioriteta za plansku godinu, kao i procjene mogućih problema i rizika u realizaciji 5

  4)    Analiza unutarnjeg i vanjskog okruženja u kojem radi sud. 8

  B. Pregled ciljeva i godišnjih aktivnosti po strateškim i trogodišnjim ciljevima. 8

  C.   Godišnji plan rješavanja sudskih predmeta. 13

  D. Ostale informacije. 13

   

   


   

  A. Uvod

  (Unijeti svrhu i cilj strateškog planiranja i izrada godišnjeg programa rada. Tekst ne bi trebao da prelazi više od jedne i pol stranice. Osnov u preambuli navesti odredbe Zakona o sudovima i Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju. Možete ukratko navesti historijat suda)

   

  Strateško planiranje je proces koji pomaže predsjednicima sudova da planiraju svoje buduće aktivnosti da utvrdi prioritete u radu i efikasno raspoređuje resurse po definisanim prioritetima (ljudske, finasijske i tehničke i dr.), te da prati napredak u odnosu na utvrđene strateške ciljeve i prioritete. Bitna uloga strateškog planiranje je i dosljedna primjena i provedba mandata i nadležnosti suda a koje su propisane Zakonom i drugim relevantnim propisima.

   

        Strateškim planiranjem želi se postići da sud u najvećoj mjeri bude orjentiran na zadovoljavanju potreba građana, te unaprijedi efikasnost i produktivnost rada suda kroz ispunjenje mandata i misije suda.

   

        Jačanje kapaciteta svih uposlenika  u procesima strateškog razmišljanja i unaprijeđenju transparentnosti i komunikacije svih uposlenika u sudu.

   

   

  ·         Visoko sudsko i Tužilačko vijeće je dana 12.05.2020. godine dodnijelo Uputstvo za strateško planiranje i izvještavanje u sudovima u Bosni i Hercegovini.  ( Uputstvo)

  ·         Sukladno navedenom Uputstvu Općinski sud u Kiseljaku donosi Godišnji preogram rada za period 2022-2024. godine.

  ·         Program rada sadrži redovne aktivnosti suda i aktivnosti na godišnjem nivou, koje će se poduzimati kako bi se implementirali strateški ciljevi iz usvojenih strateških dokumenata.

  ·         Svrha strateškog planiranja je zadovoljavanje potreba građana te izgradnja partnerstva između sudova i drugih relevantnih institucija.

  ·         Za realiazicju provedbe preograma važno je sudjelovanje svih uposlenika suda te konsultacije sa vanjskim akterima koji su dio strateškog plana.

  Općinski sud u Kiseljaku će u najvećoj mjeri koristiti najbolju kombinaciju unutarnjih resursa ( ljudske, finasijske, organizacijske i dr.) i vanjskih kroz projekte u cilju uspješne realizacije postavljenih ciljeva


   

  1)      Opis nadležnosti suda, s vizijom i izjavom o misiji. Mandat, misija i vizija

   

  MANDAT:

   

  Općinski sud u Kiseljaku shodno zakonu o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 38/2005, 22/2006, 63/2010, 72/2010, 7/2013 i 52/2014, u članu 22,stav 7. tačka 1.) sa sjedištem u Kiseljaku ima mandat sukladno članku 27. zakona o sudovima u F BiH da postupa u kaznenim, građanskim, vanparničnim, izvršnim i prekršajnim predmetima, da obavlja zemljišno-knjižne poslove sukladno Zakonu, da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini, da obavlja poslove međunarodne pravne pomoći, ako zakonom nije propisano da neke od tih poslova obavlja Kantonalni sud i da obavlja druge poslove propisane zakonom.

   

  MISIJA:

   

              Misija Općinskog suda u Kiseljaku je dosljedno sprovođenje principa ustavnosti i zakonitosti, neovisnosti i transparentnosti u postupanju u svim sudskim postupcima u cilju osiguranja pravne sigurnosti i jednakosti građana pred zakonom.

   

  VIZIJA:

   

              Vizija Općinskog suda u Kiseljaku je: suvremen i moderan naćin rada suda, povjerenje javnosti i građana u rad suda, profesionalno osoblje, transparentan efikasan I brz postupak, uz dobru organizaciju i funkcionisanje svih segmenata.

              Općinski sud u Kiseljaku biti će proaktivni učesnik u svim Projektima koji će doprinijeti unapređenju rada suda.

   

  (Tekst ne bi trebao da prelazi više od jedne stranice)

   

   


   

  2)   Sažetak analize strateškog okvira

   

  (Analiza strateškog okvira u oblasti pravosuđa podrazumijeva pregled ključnih strateških dokumenata u Bosni i Hercegovini, međunarodnih ugovora, zakonskih propisa i drugih analiza strateškog okvira u oblasti pravosuđa, te ne bi trebala biti duža od dvije stranice.)

   

  -          1.          Strategija reforme sektora pravde u Bosni i Hercegovini

  Opći cilj je stvoriti zajednički reformski okvir za sektor pravde koji sadrži usaglašene prioritete razvoja sektora i realne reformske aktivnosti.

   

  2           Strategija za provedbu Kovnecije Vijeća Europe o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

  Unaprijeđenje putem posebnih obuka i stručnog usavršavanja nosilaca pravosudnih funkcija, u cilju postizanja nulte tolerancije na ovaj oblik nasilja i težeg kažnjavanja nasilnika.

               Promicati punu ravnopravnost žena i muškaraca radi suzbijanja nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

   

  3           Strategija borbe protiv maloljetničke delinkvencije.

  Osigurati da u radu sa maloljetnicima koji su prekršili zakon, u svakoj fazi - od dolaska u sukob sa zakonom, u pripremnom postupku, u toku suđenja i nakon presude, postoje mogućnosti primjene alternativnih modela rada u zajednici, usmjerenih na rehabilitaciju i reintegraciju maloljetnika.

   

   


   

  3)   Pregled strateških i trogodišnjih ciljeva za period strateškog planiranja

   

  Strateški ciljevi Općinskog suda u Kiseljaku:

   

       Strateški cilj 1:                     Unaprjeđenje kvaliteta

       Trogodišnji cilj 1.1               Smanjenjem broja ukinutih odluka

       Trogodišnji cilj 1.2.              Ujednačavanje sudske prakse

       Trogodišnji cilj 1.3.              Redovna edukacija sudskog osoblja

   

       Strateški cilj 2.                      Povećanje učinkovitosi i transparentnosti

       Trogodišnji cilj 2.1               Smanjenje broja komunalni pedmeta

       Trogodišnji cilj 2.2               Edukacija nesudskog osoblja

       Trogodišnji cilj 2.3               Povećanje broja objava na WEB stranici

   

         Strateški cilj 3.                     Unaprjeđenje uslova za saslušanje djece i maloljetnika u kontaktu sa zakonom i saslušanje žena žrtava nasilja

   

       Trogodišnji cilj 3.1.              Unapređenje prostornih kapaciteta

       Trogodišnji cilj 3.2.              Isticanje edukativno-promotivnog materijala unutar institucije

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4)   Sažetak prioriteta za plansku godinu, kao i procjene mogućih problema i rizika u realizaciji

   

  (Sažetak prioriteta za plansku godinu, kao i procjene mogućih problema i rizika u realizaciji; napomena: najviše jedna stranica po strateškom cilju. Cilj godišnjeg programa rada jeste prikazati ključne prioritete po strateškim i trogodišnjim ciljevima koje sudovi planiraju realizirati u planskoj godini, pri tome vodeći računa o potencijalnim preprekama za realizaciju u formi potencijalnih problema i rizika. Ukratko navesti koji su prioriteti suda, s kim planirate surađivati, i šta želite ostaviti svojim svakim strateškim ciljem. Tekstualno obrazložiti.)

  1.

              Za plansku godinu i dalje je prioritet unapređenje kvaliteta rada suda kroz povečanjem procenta kvaliteta sudskih odluka koje po se žalbama prosljeđuju se drugostepenom sudu.

              Kroz Projekat unapređenja kvaliteta pravosuđa koristiti potpisane Smjernice te Memorandum o suradnji sudova na podrućju Srednjobosanskog kantona.

              Smjernicama je trenutno obuhvaćena samo Građanska oblast a u tekučoj godini planira se proširenje istih na kaznenu i ovršnu oblast.

              Kroz redovno održavanje sastanaka odjeljeja razmatrati drugostupanjske odluke te poticati ujednačavanje sudske prakse

              Redovno pratiti ostvarenje mjesećne norme sudaca i realizaciju Plana rješavanja starih predmeta te redovno obavještavati Predsjednicu suda o ostvarenoj normi i realizaciji Plana rješavanja starih predmeta.

              Kroz potpisani Memorandum ostvariti jaču suradnju sa općinskim sudovima i drugostepenim sudom na nivou SBK.

              Potencijalni rizik za realizaciju ovog cilja može biti izmjena stavova drugostepenog suda, kao i stavova Vrhovnog suda u kojem slućaju redovno upoznavati sve suce dostavom izmjenjenih stavova.

   

  2.

              U cilju smanjenja broja nerješenih komunalnih predmeta redovno održavati sastanke odjeljenja i pratiti realizaciju broja nerješenih komunalnih predmeta kao i povečati suradnju sa komunalnim poduzećima kroz održavanje sastanaka.

              Rizik kod ostvarenja ovog cilja može biti potencijonalno povečanje priliva komunalnih predmeta.

   

  3.

              Prioritet za plansku godinu u pogledu edukacije je čvršća suradnja sa Centrom za edukaciju sudaca, predlaganje aktuelnih tema za educiranje, učešće edukatora ovog suda u predlaganju adekvatnih tema za educiranje sudaca.

              Potencijalni rizik može biti nemogučnost održavanja predviđenih edukacionih radionica zbog epidemiološke situacije kao i veći broj zahtjeva za edukacijom nasuprot predviđenom broju učesnika.

              U planskoj godini intenzivirati obuku nesudskog osoblja naročito u pogledu upravljanja radnim vremenom, poboljšanja odnosa u radnoj sredini te

  unapređenja politike sigurnosti.

              Radi povečanja transparentnosti rada suda ojačati suradnju sa javnim medijima, unaprijediti transparentnost rada suda kroz povečanje objava na WEB stranici te unaprijediti suradnju sa visoko obrazovnim ustanovama.

              Potencijalni rizik i problem može biti nesuradnja medija sa sudom te paušalno i neprovjereno objavljivanje podataka i vjesti.

   

  4.

              Prioritet za plansku godinu vezani za unpređenje prostornih kapaciteta kod saslušanja djece i maloljetnika u kontaktu sa zakonom je adekvatno opremanje prostorija tehničkom opremom, kod saslušanja djece i maloljetnika uključiti psihologe i pedagoge, održavati sastanke sa nadležnim Centrima za socijalno skrb.

   

              Potencijalni rizik može biti nedostatak finansijkih sredstava.


   

  4)   Analiza unutarnjeg i vanjskog okruženja u kojem radi sud

   

  (SWOT analiza ne bi trebala biti duža od dvije stranice. ispod tabele je potrebno ukratko obrazložiti Snage/Slabosti/Prilike/Prijetnje)

   

   

  „SWOT“ analiza jedna je od najpoznatijih i osnovnih tehnika strateške analize. Riječ je o jednom od ključnih alata kod donošenja strateških odluka. Ova analiza identificira i analizira četiri aspekta, a to su: S Strengths (Snage), W Weaknesses (Slabosti), O Opportunities (Prilike) i T Threats (Prijetnje). Promatranjem vlastitih snaga i slabosti u kombinaciji s prilikama i prijetnjama iz okruženja dolazimo do strateških saznanja kako bismo mogli poduzeti pravilne mjere i aktivnosti za postizanje željenih i drugih ciljeva.

   

  UNUTARNJI FAKTORI/ČIMBENICI

  SNAGE (STRENGTHS)

  SLABOSTI (WEAKNESSES)

  Educirani i iskusni sudci

  Adekvatno opremljene prostorije za rad svih uposlenika suda

  Dobri međuljudski odnosi unutar kolektiva

  Nedovoljna edukacija nesudskog osoblja

  Dužina trajanja izvršnih postupaka

  Nedovoljan broj edukativno promotivnog materijala u vezi nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

  Slaba informiranost građana u vezi nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

  Nepostojanje prostorije za saslušanje djece i maloljetnika

  Nedostupnost stranaka

   

  VANJSKI FAKTORI/ČIMBENICI

  PRILIKE (OPPORTUNITIES)

  PRIJETNJE (THREATS)

  ü  učešće u projektu unapređenja kvalitete pravosuđa

  Učešće u projektu UNCEF-a BiH

  ü  eventualni nedostatak finasijski sredstava radi nepredviđenih situacija

  Mogučnost upražnjenosti sudačkih pozicija i nepopunjenost administrativnim osobljem

  Snage:

           Educirani i iskusni sudci, adekvatno opremljene prostorije za rad svih uposlenih i dobri međuljudski odnosi unutar kolektiva predstavljaja osnovni unutarnji faktor za efikasan rad suda.

   

  Slabosti:

           Dužina trajanja postupaka, nedovoljna edukacija nesudskoj osoblja, slaba informiranost građana u vezi nasilja nad ženama i nasilja u obitelji kao i nedovoljan broj edukativno-promotivnog materijala u toj oblasti. Nedovoljna opremljenost prostrorije za saslušanje djece i maloljetnika.

  Prilike:

           Aktivno učešće u projektima za unapređenje kvaliteta pravosuđa gdje posebno istićemo Projekat unaprjeđenja pravosuđa i Projekat UNICEF-a BiH.

   

  Prijetnje:

           Sporost i složenost postupaka javne nabave pri nabavi opreme.

           Sporost prilikom procedura za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta.

   

  B. Pregled ciljeva i godišnjih aktivnosti po strateškim i trogodišnjim ciljevima

   

  (Tabela sadrži naziv strateških ciljeva, trogodišnjih ciljeva i aktivnosti za plansku godinu, sa rokom izvršenja i nositeljem realizacije aktivnosti)

   

   

   

  Strateški cilj 1

  Unaprjeđenje kvaliteta rada

  Trogodišnji cilj 1.1.

   

  Broj potvrđenih odluka  za 1 % na godišnjem nivou

  Pokazatelji za izlazne rezultate

  Očekivani rezultati po godinama

  2022 (n)

  2023 (n+1)

  2024 (n+2)

  Kvalitet odluka suda

  1 %+1%

  1 %+2 %

  1 %+3 %

  Redni broj

  Naziv aktivnosti za 2022. godinu

  Rok izvršenja

  (po kvartalima u 2022. godini)

  Nositelj (najmanji organizacijski dio)

   

  1.

  Održavanje sastanaka odjeljenja najmanje jednom mjesećno.

  I-IV

  Predsjednici sudskih odjeljenja

   

  2.

  Razmatranje drugostupanjskih odluka i poticanje  ujednačavanja sudske prakse

  I-IV

  Predsjednici sudskih odjeljenja, suci

  3.

  Inicirati sastanke sa Kantonalnim sudom radi rješavanja spornih pravnih pitanja

  I-IV

  Predsjednica suda

  4

  Primjena instituta sudskih nagodbi i instituta medijacije

  I-IV

  Predsjednici sudskih odjeljenja, suci

   

   

  Strateški cilj 1

  Unaprjeđenje kvaliteta rada

  Trogodišnji cilj 1.2.

   

  Ujednačavanje sudske prakse

  Pokazatelji za izlazne rezultate

  Očekivani rezultati po godinama

  2022 (n)

  2023 (n+1)

  2024 (n+2)

  Broj sastanaka sa višestepenim sudom s ciljem ujednačavanja sudske prakse

  2

  2

  2

  Redni broj

  Naziv aktivnosti za 2022. godinu

  Rok izvršenja

  (po kvartalima u 2022. godini)

  Nositelj (najmanji organizacijski dio)

   

  1.

  Održavanje sastanaka odjeljenja polugodišnje

  I-IV

  Predsjednici sudskih odjeljenja

   

  2.

  Razmatranje drugostupanjskih odluka i poticanje  ujednačavanja sudske prakse

  I-IV

  Predsjednici sudskih odjeljenja, suci

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Strateški cilj 1

  Unaprjeđenje kvaliteta rada

  Trogodišnji cilj 1.3.

   

  Redovna edukacija sudskog osoblja

  Pokazatelji za izlazne rezultate

  Očekivani rezultati po godinama

  2022 (n)

  2023 (n+1)

  2024 (n+2)

  Broj  edukacija sudskog osoblja

  3

  3+1

  3+1

  Redni broj

  Naziv aktivnosti za 2022. godinu

  Rok izvršenja

  (po kvartalima u 2022. godini)

  Nositelj (najmanji organizacijski dio)

   

  1.

  Edukacija sudskog osoblja

  I-IV

  Suci

  2.

  Održavanje kolegijai identifikacija tema za seminare

  I-IV

  Suci

  3.

  Predlaganje tema za edukacije

  I-IV

  Suci

  4.

  Osigurati da sudije prisustvuju samo edukacijama srodnih oblasti u kojima postupaju

  I-IV

  Predsjednica suda

   

   

  Strateški cilj 2

  Povečanje učinkovitosti i transparentnosti

  Trogodišnji cilj 2.1.

   

  Smanjenje broja komunalnih predmeta

  Pokazatelji za izlazne rezultate

  Očekivani rezultati po godinama

  2022 (n)

  2023 (n+1)

  2024 (n+2)

  Smanjenje broja komunalnih predmeta

  3000

  2700

  2500

   

   

   

   

  Redni broj

  Naziv aktivnosti za 2022. godinu

  Rok izvršenja

  (po kvartalima u 2022. godini)

  Nositelj (najmanji organizacijski dio)

  1.

  Raspodjela predmeta postupajućim sudcima/suradnicima

  I-IV

  Predsjednica suda, IKT Službenik

  2.

  Godišnje održavanje sastanaka ovršnog odjeljenja sa komunalnim poduzećima

  I-IV

  Predsjednica suda, Predsjednik građanskog odjeljenja

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Strateški cilj 2

  Povečanje učinkovitosti i transparentnosti

  Trogodišnji cilj 2.2.

   

  Edukacija nesudskog osoblja

  Pokazatelji za izlazne rezultate

  Očekivani rezultati po godinama

  2022 (n)

  2023 (n+1)

  2024 (n+2)

  Održane edukacije nesudskog osoblja

  1+1

  1+2

  1+3

   

   

   

   

  Redni broj

  Naziv aktivnosti za 2022. godinu

  Rok izvršenja

  (po kvartalima u 2022. godini)

  Nositelj (najmanji organizacijski dio)

   

  1.

  Održavanje okruglih stolova na temu upravljanja vremenom

  I-IV

  Šef odjela sudske pisarne

   

  2.

  IN-HOUSE edukacija napredno korištenje CMS-a i MS WORD

  I-IV

  IKT Službenik

   

   

  Strateški cilj 2

  Povečanje učinkovitosti i transparentnosti

  Trogodišnji cilj 2.3.

   

  Povečanje broj objava na WEB stranici

  Pokazatelji za izlazne rezultate

  Očekivani rezultati po godinama

  2022 (n)

  2023 (n+1)

  2024 (n+2)

  Broj objava na WEB stranici suda

  12+5

  12+10

  12+15

   

   

   

   

  Redni broj

  Naziv aktivnosti za 2022. godinu

  Rok izvršenja

  (po kvartalima u 2022. godini)

  Nositelj (najmanji organizacijski dio)

  1.

  Objava vjesti o aktivnostima suda

  I-IV

  Službenik za odnose s javnošću

  2.

  Redovno objavljivanje polugodišnjih tabelarnih izvještaja o radu suda

  I-IV

  Službenik za odnose s javnošću

  3.

  Objave saopštenja putem lokalnog WEB portala (artinfo)

  I-IV

  Službenik za odnose s javnošću

   

   

  Strateški cilj 3

  Unaprjeđenje uslova za saslušanje djece i maloljetnika u kontaktu sa zakonom i za saslušanje žena žrtava nasilja

  Trogodišnji cilj 3.1.

   

  Unaprjeđenje prostorni kapaciteta

  Pokazatelji za izlazne rezultate

  Očekivani rezultati po godinama

  2022 (n)

  2023 (n+1)

  2024 (n+2)

  Broj  opremljena prostorija

  1

  1

  1

   

   

   

   

  Redni broj

  Naziv aktivnosti za 2022. godinu

  Rok izvršenja

  (po kvartalima u 2022. godini)

  Nositelj (najmanji organizacijski dio)

  1.

  Učešće u projektu UNICEF-a BiH

  I-IV

  Predsjednica suda

  2.

  Planiranje popunjavanja pozicije stručnog savjetnika za podršku ranjivim i marginizovanim grupama u svim vrstama postupaka

  I-IV

  Predsjednica suda

   

   

   

   

   

  Strateški cilj 3

  Unaprjeđenje uslova za saslušanje djece i maloljetnika u kontaktu sa zakonom i za saslušanje žena žrtava nasilja

  Trogodišnji cilj 3.2.

   

  Isticanje edukativno-promotivnog materijala unutar institucije

  Pokazatelji za izlazne rezultate

  Očekivani rezultati po godinama

  2022 (n)

  2023 (n+1)

  2024 (n+2)

  Broj istaknutog materijala

  2

  2+1

  2+2

  Broj održanih sastanaka

  1

  1

  1

  Redni broj

  Naziv aktivnosti za 2022. godinu

  Rok izvršenja

  (po kvartalima u 2022. godini)

  Nositelj (najmanji organizacijski dio)

  1.

  Istaći na vidljivo mjesto edukativno-promotivni materijala

  I-IV

  Šef odjela sudske pisarne

  2.

  Održavanje sastanaka sa centrom za socijalnu skrb

  I-IV

  Sudci za maloljetnike

  3.

  Konsultativni sastanci sa psiholozima, pedagozima

  I-IV

  Sudci za maloljetnike

   

   

  C.  Godišnji plan rješavanja sudskih predmeta

   

              Plan rješavanja predmeta u sudovima se izrađuje u skladu s važećim Uputstvom za izradu planova rješavanja predmeta usvojenog od strane VSTV-a.

   

  Realizacija Plana rješavanje starih predmeta pratiti korz mesećne i kvartalne izvještaje.

   

  Pri realizaciji plana prioritet se daje starim predmetima.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  D. Ostale informacije

   

  (Podaci o broju i strukturi radih mjesta, sredstva za izvršenje godišnjeg programa rada i druge informacije koje smatrate da treba navesti. Sažeto i kratko kao što ste navodili i prethodnim godišnjim programima rada)

   

   

   

              Struktira zaposlenih:

  1.      1 Predsjednik suda

  2.      6 Redovnih sudaca

  3.      1 Dodatni sudac

  4.      2 Stručna suradnika

  5.      5 Državnih službenika ( 1 pozicija nepopunjena-postupak u toku)

  6.      28 Namještenika

  7.      2 Pripravnika

  8.      3 Pripravnika-Volontera

   

   

  Finansijska sdredsta za rad suda predviđena su u proračunu SBK za 2022. god.