• logo
 • osnovna stranica
 • Основни суд у Зворнику

  Иди на садржај
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Набавка канцеларијског материјала

  Набавка канцеларијског материјала

  18.09.2018.

  БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

  РЕПУБЛИКА СРПСКА

  ОСНОВНИ СУД У ЗВОРНИКУ

  Број: 083-0-Су-18-000 792

  Датум, 05.09.2018. године

   

  На основу члана 18. став 1. Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ, број 39/14) – у даљем тексту ЗЈН, Правилника о условима и начину кориштења е-аукције (''Службени гласник Босне и Херцеговине'', број 66/16), те члана 48. Закона о судовима Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 37/12), предсједница Основног суда у Зворнику, доноси

   

  ОДЛУКУ

  О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

   

  И

   

  Основни суд у Зворнику, у складу са указаном и планираном потребом, покреће поступак јавне набавке за набавку канцеларијског материјала: папир, регистратори, фасцикле, оловке и др. канцеларијски материјал за период од годину дана од дана закључивања уговора са најповољнијим понуђачем, а по поступку Конкурентског захтјева за достављање понуда.

   

  ИИ

   

  Предмет јавне набавке, одређен је у Плану јавних набавки за 2018. годину под редним бројем роба - 2.

  ЈРЈН 22800000-8

  ЈРЈН 30192000-1

  ЈРЈН 30199710-0

  ИИИ

   

  Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ-а) износи 12.000,00 КМ.

   

  ИВ

   

  Подаци о извору - начину финансирања: средства су осигурана у Буџету  Основног

  суда у Зворнику за 2017. годину, на конту 412310, 412312 и 412313.

   

  В

   

  Врста поступка јавне набавке: Конкурентски захтјев и није предвиђено закључивање оквирног споразума.

  ВИ

   

  Тендерску документацију, сачиниће Комисија за набавке која је именована посебном одлуком број, у року од 3 дана, рачунајући од дана доношења ове одлуке.

   

  ВИИ

   

  Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

   

   

   

   

   

  ВИИИ

   

  Отварање и оцјену понуда спроводи Комисија за јавне набавке, а затим у систем е-Набавке уноси све прихватљиве понуде. Након тога, у року од 24 часа, извршиће заказивање е-аукције, о чему ће обавјестити понуђаче путем електронске поште.

   

  ИX

   

  Рок за провођење поступка јавне набавке је : 20 дана. Остали услови поступка јавне набавке су одређени тендерском документацијом.

   

  X

   

  Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

   

   

                                                                                                             ПРЕДСЈЕДНИЦА СУДА

                                                                                                                ____________________     

  Доставити:                                                                                                  Славица Тадић

  1. Комисији за јавне набавке

  2. Рачуноводству суда

  3. а/а

   

   

  Приказана вијест је на:
  429 ПРЕГЛЕДА
  Копирано
  Повратак на врх

  Набавка канцеларијског материјала

  Набавка канцеларијског материјала

  18.09.2018.

  БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

  РЕПУБЛИКА СРПСКА

  ОСНОВНИ СУД У ЗВОРНИКУ

  Број: 083-0-Су-18-000 792

  Датум, 05.09.2018. године

   

  На основу члана 18. став 1. Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ, број 39/14) – у даљем тексту ЗЈН, Правилника о условима и начину кориштења е-аукције (''Службени гласник Босне и Херцеговине'', број 66/16), те члана 48. Закона о судовима Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 37/12), предсједница Основног суда у Зворнику, доноси

   

  ОДЛУКУ

  О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

   

  И

   

  Основни суд у Зворнику, у складу са указаном и планираном потребом, покреће поступак јавне набавке за набавку канцеларијског материјала: папир, регистратори, фасцикле, оловке и др. канцеларијски материјал за период од годину дана од дана закључивања уговора са најповољнијим понуђачем, а по поступку Конкурентског захтјева за достављање понуда.

   

  ИИ

   

  Предмет јавне набавке, одређен је у Плану јавних набавки за 2018. годину под редним бројем роба - 2.

  ЈРЈН 22800000-8

  ЈРЈН 30192000-1

  ЈРЈН 30199710-0

  ИИИ

   

  Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ-а) износи 12.000,00 КМ.

   

  ИВ

   

  Подаци о извору - начину финансирања: средства су осигурана у Буџету  Основног

  суда у Зворнику за 2017. годину, на конту 412310, 412312 и 412313.

   

  В

   

  Врста поступка јавне набавке: Конкурентски захтјев и није предвиђено закључивање оквирног споразума.

  ВИ

   

  Тендерску документацију, сачиниће Комисија за набавке која је именована посебном одлуком број, у року од 3 дана, рачунајући од дана доношења ове одлуке.

   

  ВИИ

   

  Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

   

   

   

   

   

  ВИИИ

   

  Отварање и оцјену понуда спроводи Комисија за јавне набавке, а затим у систем е-Набавке уноси све прихватљиве понуде. Након тога, у року од 24 часа, извршиће заказивање е-аукције, о чему ће обавјестити понуђаче путем електронске поште.

   

  ИX

   

  Рок за провођење поступка јавне набавке је : 20 дана. Остали услови поступка јавне набавке су одређени тендерском документацијом.

   

  X

   

  Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

   

   

                                                                                                             ПРЕДСЈЕДНИЦА СУДА

                                                                                                                ____________________     

  Доставити:                                                                                                  Славица Тадић

  1. Комисији за јавне набавке

  2. Рачуноводству суда

  3. а/а